Υποβολή Πρότασης Έργου

Τυποποιημένο έντυπο Δ0. Συνοδευτικό Πρότασης ΝΕΟ

Η/Ο ΕΥ προωθεί την πρόταση του έργου συνοδευόμενη από το έντυπο Δ0 στην ηλεκτρονική διεύθυνση proposals@rc.auth.gr του Γραφείου Υποβολής Προτάσεων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
Η διαδικασία υποβολής πρότασης για Χρηματοδότηση σε κάποιο ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης περιγράφεται εδώ.

έντυπο Δ0
Τελ. Τροποποίηση:21/05/2024
Περιγραφή:Τροποποιήθηκαν τα στοιχεία του Γραφείου Υποβολής Προτάσεων, το οποίο παραλαμβάνει το αίτημα 
Τρ. Έκδοση:11
Ισχύει από:21/05/2024

 

Στοιχεία του Οργανισμού (Organization Data)

Διαχείριση Έργου

Τυποποιημένο έντυπο Δ1. Αίτημα Αποδοχής Διαχείρισης Έργου

Για την έναρξη ενός έργου, η/ο ΕΥ προωθεί το έντυπο "Δ1 - Αίτημα Αποδοχής Διαχείρισης Έργου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr του Γραφείου Έναρξης Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΟΔΧΕ.

Η διαδικασία έναρξης ενός έργου περιγράφεται συνοπτικά και εδώ.

έντυπο Δ1
Τελ. Τροποποίηση:23/09/2020
Περιγραφή:Προστέθηκε πεδίο επιλογής για έγκριση του έργου στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), προστέθηκε πεδίο επιλογής για την υλοποίηση του έργου στο ΚΕΔΕΚ και προστέθηκε ενημέρωση για το πόθεν έσχες
Τρ. Έκδοση:18
Ισχύει από:24/09/2020

Τυποποιημένο έντυπο Δ11. Αίτηση για Χρηματοδότηση Συνεδρίου

Για την οικονομική ενίσχυση εκδήλωσης από τον ΕΛΚΕ, η/ο ΕΥ προωθεί το έντυπο "Δ11 - Αίτηση για Χρηματοδότηση Συνεδρίου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr του Γραφείου Έναρξης Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο.

Η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης εκδήλωσης από τον ΕΛΚΕ περιγράφεται συνοπτικά και εδώ και στην παράγραφο 5.1 του άρθρου 6Α του ΟΧΔΕ.

έντυπο Δ11
Τελ. Τροποποίηση:02/08/2019
Περιγραφή:Από τον πίνακα με τίτλο «Συνολικός - Προϋπολογισμός Συνεδρίου» και τη στήλη με τίτλο «Κατηγορία Δαπάνης» αφαιρέθηκαν οι προ-συμπληρωμένες κατηγορίες δαπανών.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική χρηματοδότησης των συνεδρίων (ΣΥΝ. 677 / 28 - 11 - 2017) που τίθενται υπό την αιγίδα των Τμημάτων / Σχολών του ΑΠΘ, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά είδος εκδήλωσης διαμορφώνεται ως εξής:

Είδος ΕκδήλωσηςΠοσό
Σεμινάριο (διάρκειας 1/2 μέρας)300€
Ημερίδα400€
Εθνικό Συνέδριο800€
Διεθνές Συνέδριο1.200€

Επιπλέον, σύμφωνα με την πολιτική της Επιτροπής Ερευνών, όταν ζητείται χρηματοδότηση για ημερίδες ή συνέδρια, τα οποία πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α., το ποσό που εγκρίνεται για χορήγηση από την Επιτροπή Ερευνών συμψηφίζεται με το λειτουργικό κόστος χρήσης των αιθουσών

Τρ. Έκδοση:8
Ισχύει από:05/08/2019

 

Τυποποιημένο έντυπο Δ9. Υποβολή Παραδοτέων Έργων

Η υποβολή των παραδοτέων των έργων πραγματοποιείται μέσω web-resCom.

Για την υποβολή του τελικού παραδοτέο του έργου, η/ο ΕΥ επισυνάπτει το έντυπο "Δ9 -  Υποβολή Παραδοτέων Έργων" συμπληρωμένο (χωρίς ψηφιακή υπογραφή) στο αίτημα «Υποβολή τελικού επιστημονικού απολογισμού έργου - Δ9» το οποίο επιλέγεται από τις "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες" /"Διοικητικά αιτήματα"/"Νέο αίτημα" του web-resCom. 

Έντυπο Δ9
Τελ. Τροποποίηση:03/09/2021
Περιγραφή:Από τις 01/08/2021 η υποβολή παραδοτέων σε έργα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω του web-resCom. Τα σχετικά Διοικητικά Έντυπα των παραδοτέων από την ημερομηνία αυτή και έπειτα δε θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Έναρξης Έργων σε έντυπη μορφή. Το έντυπο Δ9 θα επισυνάπτεται στο αίτημα μόνο στην περίπτωση που αφορά Τελικό Επιστημονικό Απολογισμό και χωρίς να είναι απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή του.
Τρ. Έκδοση:8
Ισχύει από:03/09/2021

Απασχόληση – Υποτροφίες

Τυποποιημένο έντυπο Δ16. Αίτηση για Δημοσιότητα Προκήρυξης Θέσεων Απασχόλησης Προσωπικού

Για την Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια ενός έργου, η/ο ΕΥ προωθεί  το έντυπο "Δ16 - Αίτηση για Δημοσιότητα Προκήρυξης Θέσεων Απασχόλησης Προσωπικού" ψηφιακά υπογεγραμμένο μαζί με το συμφωνηθέν Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosk@rc.auth.gr του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η δεύτερη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται μόνο αν δεν έχει οριστεί επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων ήδη στο έργο. 

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού μετά από πρόσκληση περιγράφεται συνοπτικά εδώ ενώ η πλήρης περιγράφεται στο άρθρο 20 του ΟΧΔΕ. 

Έντυπο Δ16.
Τελ. Τροποποίηση:01/12/2022
Περιγραφή:1. Διαγραφή πεδίου συμπλήρωσης επιτροπής ενστάσεων (Συνοδευτικό Έντυπο).
2. Τροποποίηση υποσημείωσης [1] και υποσημείωσης [2] σχετικά με τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης (Συνοδευτικό Έντυπο)
Τρ. Έκδοση:9
Ισχύει από:01/12/2022

 

Τυποποιημένο έντυπο Δ5. Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών και Δημοσίων Υπαλλήλων

Η υποβολή αιτημάτων έγκρισης απασχόλησης (ονομαστική κατάσταση) του τακτικού προσωπικού του ΑΠΘ πραγματοποιείται  μέσω της εφαρμογής «Καταχώρηση συμβάσεων» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του web-resCom. Η συνοπτική διαδικασία σύναψης σύμβασης απασχόλησης περιγράφεται εδώ.

Το έντυπο "Δ5. Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών και Δημοσίων Υπαλλήλων" κατάλληλα συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@rc.auth.gr του γραφείου Ανθρωπίνων πόρων μαζί με τα δικαιολογητικά του πίνακα 1 μόνο στις περιπτώσεις που το αίτημα απασχόλησης (ονομαστική) δεν καταχωρείται από το web-resCom.

Για την υποβολή ενός ολοκληρωμένου αιτήματος για την απασχόληση τακτικού και έκτακτου προσωπικού απαιτείται η επισύναψη του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά απασχολούμενο. Τα δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε συμβαλλόμενου συνοψίζονται στο

 • Παράρτημα Ι (Π1). Δικαιολογητικά για Συμβάσεις Πρόσθετης Απασχόλησης -υφιστάμενο προσωπικό Α.Π.Θ. και μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων.

Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να λάβει την πληροφορία σχετικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ανά τύπο σύμβασης χρησιμοποιώντας την βοηθητική εφαρμογή.

Στο Παράρτημα ΙΙ συνοψίζονται οι παρακρατήσεις στις οποίες υπόκεινται οι αμοιβές.

έντυπο Δ5
Τελ. Τροποποίηση:02/08/2019
Περιγραφή:
 • Διαγράφηκε η στήλη [8] Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN και η αντίστοιχη υποσημείωση 
 • Διαγράφηκε η στήλη [12] Τακτική μηνιαία ακαθάριστη αμοιβή από το Παν/μιο-Δημόσιο και η αντίστοιχη υποσημείωση
 • Τροποποιήθηκε το σχόλιο «[10] Συμπληρώστε τους κωδικούς των παραδοτέων του πακέτου εργασίας που δηλώνετε στο [14] και αφορούν στην απασχόληση (για έργα ΕΣΠΑ & Ευρωπαϊκά) και την ειδικότερη απασχόληση του απασχολούμενου».
 • Τροποποιήθηκε το σχόλιο «[14] Συμπληρώστε το πακέτο εργασίας που αναφέρεται η ειδικότερη απασχόληση σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου (για έργα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά) / 1 πακέτο εργασίας ανά σύμβαση».
 • Τροποποιήθηκε το σχόλιο «[15] Συμπληρώστε την κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου (μόνο για έργα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά) και το ΓΛΚ για το σύνολο των έργων».
Τρ. Έκδοση:14
Ισχύει από:05/08/2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:Πίνακας 1:  Δικαιολογητικά για Συμβάσεις Πρόσθετης Απασχόλησης (13/07/2023)
Πίνακας 2: Κρατήσεις Αμοιβών

Τυποποιημένο έντυπο Δ6. Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου

Η υποβολή αιτημάτων έγκρισης απασχόλησης (ονομαστική κατάσταση) του έκτακτου προσωπικού του ΑΠΘ πραγματοποιείται  μέσω της εφαρμογής «Καταχώρηση συμβάσεων» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του web-resCom. Η συνοπτική διαδικασία σύναψης σύμβασης απασχόλησης περιγράφεται εδώ

Το έντυπο "Δ6. Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου" κατάλληλα συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του hr@rc.auth.gr γραφείου Ανθρωπίνων πόρων μαζί με τα δικαιολογητικά του πίνακα 3 μόνο στις περιπτώσεις που το αίτημα απασχόλησης (ονομαστική) δεν καταχωρείται από το web-resCom.

Για την υποβολή ενός ολοκληρωμένου αιτήματος για την απασχόληση τακτικού και έκτακτου προσωπικού απαιτείται η επισύναψη του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά απασχολούμενο. Τα δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε συμβαλλόμενου συνοψίζονται στο

 • Παράρτημα ΙΙΙ. Δικαιολογητικά για Συμβάσεις Ανάθεσης έργου ή Υποτροφίας (έκτακτο προσωπικό).

Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να λάβει την πληροφορία σχετικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ανά τύπο σύμβασης χρησιμοποιώντας την βοηθητική εφαρμογή.

Στο Παράρτημα ΙΙ συνοψίζονται οι παρακρατήσεις στις οποίες υπόκεινται οι αμοιβές.

'Έντυπο Δ6
Τελ. Τροποποίηση02/08/2019
Περιγραφή:
 •  Τροποποιήθηκε ο κωδικός β8 Φοιτητής με ετήσια αποζημίωση (προπτυχιακοί φοιτητές) σε «β8α Φοιτητής με ετήσια αποζημίωση (προπτυχιακοί φοιτητές)»
 • Διαγράφηκε η κατηγορία «β1η: ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ»
 • Διαγράφηκαν οι κατηγορίες «β2ε: ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ» και «β4η:ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ σε ευρωπαϊκό έργο»
 • Τροποποιήθηκε ο κωδικός β5α: Ιδιωτικός υπάλληλος με Tιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών σε «β5μ: Ιδιωτικός υπάλληλος με Tιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών»
 • Τροποποιήθηκε ο κωδικός β5β: Μη Επιτηδευματίας με Tιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών σε β5ξ: Μη Επιτηδευματίας με Tιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών
 •  Διαγράφηκαν οι κατηγορίες «β5γ: Αλλοδαπός (παρακράτηση 5%)» και «β5.στ: Αλλοδαπός με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών (παρακράτηση φόρου 10%)»
 • Τροποποιήθηκε ο κωδικός «β5.ε: Δημόσιος υπάλληλος με Tιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών» σε «β5.ν: Δημόσιος υπάλληλος με Tιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών»
 • Προστέθηκε η κατηγορία «β6ε Ανταποδοτικός Υπότροφος ΕΣΠΑ (χωρίς κρατήσεις)»
 • Τροποποιήθηκε η υποσημείωση [11] Συμπληρώστε το Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) σε ανθρωπομήνες σύμφωνα και με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Για πλήρη απασχόληση δηλώνουμε τόσους ανθρωπομήνες όσους προκύπτουν από τη διάρκεια της σύμβασης, ενώ όταν πρόκειται για μερική απασχόληση δηλώνουμε το αντίστοιχο κλάσμα (έως 4 δεκαδικά ψηφία) σε «[11] Συμπληρώστε το Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) σε ανθρωπομήνες σύμφωνα και με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου (Τύπος Υπολογισμού: Ακαθάριστη Αμοιβή / 143 / Ωρομίσθιο)»
 • Τροποποιήθηκε η υποσημείωση [14] Συμπληρώστε την κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου σε «[14] Συμπληρώστε την κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου (μόνο για έργα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά) και το ΓΛΚ για το σύνολο των έργων».
Τρ. Έκδοση:18
Ισχύει από:05/08/2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:Πίνακας 3: Δικαιολογητικά για τη Σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου (13/07/2023)
Πίνακας 2: Κρατήσεις Αμοιβών

Τυποποιημένο έντυπο Δ7. Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας

Για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, η/ο ΕΥ προωθεί το έντυπο "Δ7. Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας", κατάλληλα συμπληρωμένο (σε συνεργασία με το τμήμα μισθοδοσίας misthodosia@rc.auth.gr) και ψηφιακά υπογεγραμμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@rc.auth.gr του γραφείου Ανθρωπίνων πόρων.

 έντυπο Δ7
Τελ. Τροποποίηση02/08/2019
Περιγραφή:
 • Διαγράφηκε η στήλη [9] Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN **(συμπληρώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός αφού προηγηθεί εντολή εξουσιοδότησης πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού - έντυπο Ατ.13)
 • Διαγράφηκε ο πίνακας με τίτλο «Προϋπηρεσία**» και ο πίνακας με τίτλο «Έχετε δικαίωμα να ασκείτε ελεύθερο επάγγελμα**;» μαζί με τη σχετική υποσημείωση.
 • Προστέθηκε πίνακας με τίτλο «Εβδομαδιαίο Ωράριο Εργασίας» για την συμπλήρωση του ωραρίου εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
 • Η υποσημείωση *Να επισυνάπτονται δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τα πεδία που συμπληρώνονται στον ανωτέρω πίνακα τροποποιήθηκε σε «*Να επισυνάπτονται δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τα πεδία που συμπληρώνονται στον ανωτέρω πίνακα (π.χ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό κλπ»
 • Προστέθηκε η κατηγορία «γ11μ: Πρόσθετη απασχόληση ΙΔΟΧ με 20% φόρο και ΟΑΕΔ»
Τρ. Έκδοση:13
Ισχύει από:05/08/2019

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Σχετικών με την Απασχόληση

Απασχόληση φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Με σκοπό την ορθή ενημέρωση του ΕΦΚΑ και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, για όλες/όλους όσες/όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι υποχρεωτική η υποβολή της κατάλληλης Υπεύθυνης Δήλωσης για τη σύναψη κάθε νέας σύμβασης,

 • η Υπεύθυνη Δήλωση υπαγωγής στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (Νέα)
 • η Υπεύθυνη Δήλωση μη υπαγωγής στο παραπάνω άρθρο

Απασχόληση φυσικών προσώπων μη υπόχρεων στη τήρηση βιβλίων και στοιχείων 

 • ΥΔ για Μη Επιτηδευματίες

Απασχόληση ερευνητών φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής (χωρίς ελληνικό ΑΦΜ)

 • ΥΔ Αλλοδαπών για Μη Κατοχή ελληνικού ΑΦΜ

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Τυποποιημένο έντυπο Δ8. Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού

Για τη σύνταξη του τεύχους διακήρυξης, η/ο ΕΥ προωθεί το έντυπο "Δ8. Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού" ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον ίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση procur@rc.auth.gr του Γραφείου Προμηθειών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ, μαζί με

 • έγγραφο, στο οποίο ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, ψηφιακά υπογεγραμμένο από από τη συντάκτρια/ τον συντάκτη. 
 • έγγραφο εισήγησης – πρότασης του ΕΥ για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού & Παραλαβής . 
Έντυπο Δ8
Τελ. Τροποποίηση01/04/2024
Περιγραφή:

Αναθεώρηση των ορίων για τους διαγωνισμούς από 140.000,00€ σε 143.000,00€ για διαγωνισμούς κάτω των ορίων με ηλεκτρονικές διαδικασίες (ΕΣΗΔΗΣ) και από 140.000,01€ σε 143.000,01€ για διαγωνισμούς άνω των ορίων με ηλεκτρονικές διαδικασίες (ΕΣΗΔΗΣ).

Τρ. Έκδοση:27
Ισχύει από:01/04/2024

Τυποποιημένο έντυπο Δ12. Πρακτικό Κατακύρωσης Διαγωνισμού

Μετά από την σχετική πρόσκληση στον/στους προσφέροντα/ες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), που τον/τους καλεί να υποβάλλει/ουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ακολουθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του/των προσφέροντος/ων, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ότι είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η διακήρυξη, συμπληρώνει το έντυπο "Δ12. Πρακτικό Κατακύρωσης Διαγωνισμού", με το οποίο καταρτίζει πρακτικό εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ανάδοχο. Το έντυπο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η/Ο ΕΥ προωθεί το έντυπο "Δ12. Πρακτικό Κατακύρωσης Διαγωνισμού", ψηφιακά υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procur@rc.auth.gr του Γραφείου Προμηθειών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Έντυπο Δ12
Τελ. Τροποποίηση01/01/2022
Περιγραφή:Διαγράφηκε από την πρώτη παράγραφο η αναφορά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
Τρ. Έκδοση:25
Ισχύει από:01/01/2022

Τυποποιημένο έντυπο Δ13. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Αγαθών

Αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής Αγαθών (έντυπο Δ13. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Αγαθών)  με το οποίο πιστοποιεί την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των προμηθευόμενων αγαθών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της  διακήρυξης του διαγωνισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Το έντυπο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής.  

Η/Ο ΕΥ προωθεί το έντυπο "Δ13. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Αγαθών", ψηφιακά υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procur@rc.auth.gr του Γραφείου Προμηθειών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Έντυπο Δ13.
Τελ. Τροποποίηση:09/04/2021
Περιγραφή:Προστέθηκε το λεκτικό «Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ___/___/___,» Τροποποιήσεις για τη συμπερίληψη και των δύο φύλων
Τρ. Έκδοση:5
Ισχύει από:09/04/2021

 

Τυποποιημένο έντυπο Δ14. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών 

Αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών (έντυπο  Δ14. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών), με το οποίο πιστοποιεί την οριστική παραλαβή-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της  διακήρυξης του διαγωνισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Το έντυπο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής.  

Η/Ο ΕΥ προωθεί το έντυπο "Δ14. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών", ψηφιακά υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procur@rc.auth.gr του Γραφείου Προμηθειών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Έντυπο Δ14.
Τελ. Τροποποίηση:09/04/2021
Περιγραφή:Προστέθηκε το λεκτικό «Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ___/___/___,»  Τροποποιήσεις για τη συμπερίληψη και των δύο φύλων
Τρ. Έκδοση:5
Ισχύει από:09/04/2021

 

Δαπάνες Προμηθειών

Τυποποιημένο έντυπο Ο1. Εντολή Προκαταβολής

H υποβολή αιτήματος για πληρωμή προτιμολόγιου εσωτερικού, ή proforma invoice εξωτερικού ή ανεξόφλητου invoice εξωτερικού, πραγματοποιείται μέσω Αιτήματος Προκαταβολής του web-resCom ("Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα"). Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην Εντολή Προκαταβολής συνοψίζονται εδώ.

To έντυπο "Ο1. Εντολή Προκαταβολής" παραμένει σε χρήση για την υποβολή συμπληρωματικών εξόδων σε έργα των οποίων το οικονομικό αντικείμενο έχει λήξει αλλά η προκαταβολή διενεργήθηκε εντός διάρκειας του έργου. Η/Ο ΕΥ αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  του Γραφείου Παραλαβής & Ελέγχου Εντολών, το έντυπο Ο1 ψηφιακά υπογεγραμμένο, το παραστατικό και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πληρωμής.

Έντυπο Ο1.
Τελ. Τροποποίηση:21/5/2024
Περιγραφή:
 • τροποποιήθηκε το παράρτημα σύμφωνα με την τριτοβάθμια ανάλυση των κωδικών δαπανών.
 • διαγράφηκε το «στην Τράπεζα της Ελλάδος» στο Είδος Προκαταβολής.
 • στον έλεγχο της ΜΟΔΥ αλλάχθηκε ο ν. 4485 με τον 4957/22.
 • διαγράφηκε το «Κατάθεση εντύπου στο Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης, Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 1ος όροφος, Γραφείο 103»
Τρ. Έκδοση:11
Ισχύει από:21/5/2024

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο2. Απόδοση Προκαταβολής

Η απόδοση προκαταβολής (με προτιμολόγιο εσωτερικού, ή proforma invoice εξωτερικού ή ανεξόφλητο invoice εξωτερικού),  πραγματοποιείται μέσω Αιτήματος Απόδοσης Δαπάνης του webresCom ("Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα"επισυνάπτοντας το τιμολόγιο και λοιπά δικαιολογητικά

To έντυπο "Ο2. Απόδοση Προκαταβολής" παραμένει σε χρήση για την υποβολή συμπληρωματικών εξόδων σε έργα των οποίων το οικονομικό αντικείμενο έχει λήξει αλλά η προκαταβολή διενεργήθηκε εντός διάρκειας του έργου. Η/Ο ΕΥ αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  του Γραφείου Παραλαβής & Ελέγχου Εντολών, το έντυπο Ο2, ψηφιακά υπογεγραμμένο καθώς και το παραστατικό και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πληρωμής.

Έντυπο Ο2.
Τελ. Τροποποίηση: 21/5/2024
Περιγραφή:
 • τροποποιήθηκε το παράρτημα σύμφωνα με την τριτοβάθμια ανάλυση των κωδικών δαπανών. 
 • στον έλεγχο της ΜΟΔΥ αλλάχθηκε ο ν. 4485 με τον 4957/22.
 • διαγράφηκε το «Κατάθεση εντύπου στο Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης, Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 1ος όροφος, Γραφείο 103»
Τρ. Έκδοση: 10
Ισχύει από: 21/5/2024

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο5. Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών

H υποβολή δικαιολογητικών και παραστατικών δαπανών πραγματοποιείται μέσω Αιτήματος Πληρωμής Δαπανών του web-resCom.

To έντυπο "Ο5 - Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών" παραμένει σε χρήση για την υποβολή δαπανών Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών σε έργα των οποίων το οικονομικό αντικείμενο έχει λήξει αλλά η δαπάνη πραγματοποιήθηκε εντός διάρκειας του έργου. 

Η διαδικασία αιτήματος πληρωμής δαπανών περιγράφεται συνοπτικά εδώ.  

Έντυπο Ο5.
Τελ. Τροποποίηση:02/08/2019
Περιγραφή: Αντικαθίσταται η αναφορά στην Υ.Α. ΚΑ/679/96 από το ν.4485/2017
Τρ. Έκδοση:8
Ισχύει από:05/08/2019

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο10. Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα - Υλικά)

Το έντυπο υποβάλλεται συμπληρωματικά στο αίτημα πληρωμής δαπανών που αφορούν εξοπλισμό. Όταν συνοδεύει αίτημα πληρωμής μέσω web-resCom υποβάλλεται ανυπόγραφο. Για υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνοδευτικό του Ο1 ή Ο2  και Ο5 (σε έργα που έχουν λήξει) στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή του.

Εναλλακτικά της επισύναψης του εντύπου, από 10/7/2024 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων στο ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής δαπανών (μενού webresCom "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα") πατώντας το πλήκτρο "Νέο Παραστατικό".

Η διαδικασία της τιμολόγησης και πληρωμής των δαπανών περιγράφεται εδώ.

Έντυπο Ο10.
Τελ. Τροποποίηση: 21/05/2024
Περιγραφή:
 • τροποποιήθηκε το παράρτημα σύμφωνα με την τριτοβάθμια ανάλυση των κωδικών δαπανών,. 
 • διαγράφηκε το πεδίο υπογραφής της Επιτροπής παραλαβής,
 • διαγράφηκε το «Κατάθεση εντύπου στο Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης, Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 1ος όροφος, Γραφείο 103»,
 • διαγράφηκε η παρατήρηση 5 στο τέλος της σελίδας.
Τρ. Έκδοση: 10
Ισχύει από: 21/05/2024

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο11. Πίνακας Αναλωσίμων/ Λοιπών Εξόδων

Το έντυπο υποβάλλεται συμπληρωματικά στο αίτημα πληρωμής δαπανών που αφορούν αναλώσιμα/λοιπά. Όταν συνοδεύει αίτημα πληρωμής μέσω web-resCom υποβάλλεται ανυπόγραφο. Για υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνοδευτικό του Ο1 ή Ο2  και Ο5 (σε έργα που έχουν λήξει) στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή του.  

Εναλλακτικά της επισύναψης του εντύπου, από 10/7/2024 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων στο ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής δαπανών (μενού webresCom "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα") πατώντας το πλήκτρο "Νέο Παραστατικό".

Η διαδικασία της τιμολόγησης και πληρωμής των δαπανών περιγράφεται εδώ.

Έντυπο Ο11.
Τελ. Τροποποίηση: 21/05/2024
Περιγραφή:
 • τροποποιήθηκε το παράρτημα σύμφωνα με την τριτοβάθμια ανάλυση των κωδικών δαπανών,. 
 • διαγράφηκε το πεδίο υπογραφής της Επιτροπής παραλαβής,
 • διαγράφηκε το «Κατάθεση εντύπου στο Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης, Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 1ος όροφος, Γραφείο 103»,
 • διαγράφηκε η παρατήρηση 3 στο τέλος της σελίδας.
Τρ. Έκδοση: 10
Ισχύει από: 21/05/2024

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο12. Πίνακας Στοιχείων για πληρωμή με Έμβασμα

Το έντυπο υποβάλλεται συμπληρωματικά στο αίτημα πληρωμής δαπανών όταν ο αμειβόμενος έχει δηλώσει Τραπεζικό Λογαριασμό εκτός Ελλάδος. Στο έντυπο δηλώνονται τα πλήρη τραπεζικά στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και το ποιος θα επιβαρυνθεί με τα τραπεζικά έξοδα του εμβάσματος.

Έντυπο Ο12.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.
Τρ. Έκδοση:9
Ισχύει από:16/04/2018

Τυποποιημένο έντυπο Ο13. Πίνακας Στοιχείων για Αποκτήσεις από το Εξωτερικό

Το έντυπο υποβάλλεται συμπληρωματικά στο αίτημα πληρωμής δαπανών που αφορούν προμήθειες από το εξωτερικό. Όταν συνοδεύει αίτημα πληρωμής μέσω web-resCom υποβάλλεται ανυπόγραφο. Για υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνοδευτικό του Ο1 ή Ο2  και Ο5 (σε έργα που έχουν λήξει) στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή του.  

Εναλλακτικά της επισύναψης του εντύπου, από 10/7/2024 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων στο ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής δαπανών (μενού webresCom "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα") πατώντας το πλήκτρο "Νέο Παραστατικό".

Η διαδικασία της τιμολόγησης και πληρωμής των δαπανών περιγράφεται εδώ.

Έντυπο Ο13.
Τελ. Τροποποίηση:28/02/2022
Περιγραφή:Στον πίνακα με τίτλο "Εισαγωγή αγαθών από χώρες της κοινότητας" προστέθηκε η επιλογή "Χώρα Παραγωγής Προϊόντων"
Τρ. Έκδοση:6
Ισχύει από:01/03/2022

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο18. Έκθεση Πεπραγμένων Συναντήσεων

 Το έντυπο υποβάλλεται συμπληρωματικά στο αίτημα πληρωμής δαπανών για δαπάνη γεύματος συνάντησης. Όταν συνοδεύει αίτημα πληρωμής μέσω web-resCom υποβάλλεται ανυπόγραφο. Για υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνοδευτικό του Ο1 ή Ο2  και Ο5 (σε έργα που έχουν λήξει) στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή του.  

Εναλλακτικά της επισύναψης του εντύπου, από 10/7/2024 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων στο ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής δαπανών (μενού webresCom "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα") που εμφανίζονται με την επιλογή "Συνάντηση Εργασίας" κατά την ανάλυση των παραστατικών πατώντας το πλήκτρο "Νέο Παραστατικό".

Η διαδικασία της τιμολόγησης και πληρωμής των δαπανών περιγράφεται εδώ.

Έντυπο Ο18.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.
Τρ. Έκδοση:3
Ισχύει από:16/04/2018

Υποδείγματα ΥΔ για Προμήθειες

Οι οικονομικοί φορείς που αναλαμβάνουν προμήθειες από 2.500,00€ έως 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, μπορούν να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ για την διευκόλυνση των ΕΥ  και των Οικονομικών Φορέων έχει αναρτήσει παρακάτω τα σχετικά υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (σε ελληνικά και αγγλικά).

Προσοχή:

 • Για προμήθειες από 2500,00€ έως 10000,00€ η Υπεύθυνη Δήλωση ή το Ποινικό Μητρώο προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο.
 • Για προμήθειες από 10000,01€ έως 30000,00€ η Υπεύθυνη Δήλωση ή το Ποινικό Μητρώο προσκομίζεται με την κατάθεση της προς υπογραφή σύμβασης.

Δαπάνες Μετακινήσεων

Τυποποιημένο έντυπο Ο6. Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Μετακινήσεων

Η υποβολή δικαιολογητικών και παραστατικών μετακίνησης πραγματοποιείται μέσω Αιτήματος Πληρωμής Δαπανών (τύπος μετακίνησης) web-resCom.

To έντυπο "Ο6 - Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Μετακινήσεων" παραμένει σε χρήση για την υποβολή δαπανών μετακίνησης σε έργα των οποίων το οικονομικό αντικείμενο έχει λήξει αλλά η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε εντός διάρκειας του έργου. 

Η διαδικασία αιτήματος πληρωμής μετακίνησης περιγράφεται συνοπτικά εδώ, Διαβάστε τον πλήρη Κανονισμό Μετακινήσεων

Έντυπο Ο6.
Τελ. Τροποποίηση:02/08/2019
Περιγραφή:Αντικαθίσταται η αναφορά στην Υ.Α. ΚΑ/679/96 από το ν.4485/2017
Τρ. Έκδοση:8
Ισχύει από:05/08/2019

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο14. Ημερολόγιο Κίνησης

Η υποβολή δικαιολογητικών και παραστατικών μετακίνησης πραγματοποιείται μέσω Αιτήματος Πληρωμής Δαπανών (τύπος μετακίνησης) web-resCom. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Το έντυπο "Ο14 - Ημερολόγιο Κίνησης" συμπληρώνεται για κάθε μετακινούμενη/ο χωριστά. Συνυποβάλλεται υπογεγραμμένο από την/τον μετακινούμενη/ο και την/τον ΕΥ στο αίτημα πληρωμής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/παραστατικά μετακίνησης. Σε περίπτωση που το έγγραφο δε φέρει ψηφιακές υπογραφές αλλά πρωτότυπες θα πρέπει να προσκομιστεί σε δεύτερο χρόνο στον ΕΛΚΕ.   

Το έντυπο «Ο.14 En-Travel Diary» συμπληρώνεται και υπογράφεται από μετακινούμενους άλλης εθνικότητας. 

Έντυπο Ο14.
Τελ. Τροποποίηση: 
Περιγραφή:
 • Διαγράφηκε το πεδίο επιλογής «O/Η Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η είναι ο/η προϊστάμενος/η του Μετακινούμενου» o Στοιχεία Μετακινούμενου
 • Προστέθηκε πεδίο συμπλήρωσης «διεύθυνση μόνιμης κατοικίας» στα στοιχεία του μετακινούμενου
 • Προστέθηκε υποσημείωση με σειρά αρίθμησης [1] για το πεδίο συμπλήρωσης «διεύθυνση μόνιμης κατοικίας» στα στοιχεία του μετακινούμενου
 • Προστέθηκαν προεπιλογές για το πεδίο συμπλήρωσης «Ιδιότητα» στα στοιχεία του μετακινούμενου
 • Τροποποιήθηκε η υποσημείωση με σειρά αρίθμησης [2] για το πεδίο συμπλήρωσης «ΤΛ μετακινούμενου (IBAN)» στα στοιχεία του μετακινούμενου o Πίνακας δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Προστέθηκε η σημείωση «μόνο το προσωπικό του ΑΠΘ» στα πεδία «Σύνολο ημερήσιας αποζημίωσης» και «Σύνολο χιλιομετρικής αποζημίωσης» του πίνακα δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Προστέθηκε η σημείωση «με αποδείξεις» στο πεδίο «Έξοδα κίνησης τρίτων» του πίνακα δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Προστέθηκε η υποσημείωση με σειρά αρίθμησης [3] για το πεδίο συμπλήρωσης «Έξοδα κίνησης τρίτων» του πίνακα δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Προστέθηκε η υποσημείωση με σειρά αρίθμησης [4] για το πεδίο συμπλήρωσης «Σύνολο χιλιομετρικής αποζημίωσης» του πίνακα δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Προστέθηκε πεδίο συμπλήρωσης «Αποδείξεις καυσίμου» στον πίνακα δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Προστέθηκε η υποσημείωση με σειρά αρίθμησης [5] για το πεδίο συμπλήρωσης «Αποδείξεις καυσίμου» στον πίνακα δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Προστέθηκε η υποσημείωση με σειρά αρίθμησης [6] για το πεδίο συμπλήρωσης «Ενοικίαση αυτοκινήτου, έξοδα βίζας, ταξί, parking» στον πίνακα δαπανών μετακινήσεων/κατηγορίες δαπανών.
 • Διαγράφηκε η σημείωση «(μόνο για έργα ΚΠΣ)» από την στήλη με τίτλο «κωδικός ΤΔΕ/Υ» του πίνακα δαπανών μετακινήσεων και μεταφέρθηκε μετά τη στήλη «ποσό».
 • Προστέθηκε στήλη με τίτλο «Ανάλυση δαπάνης» στον πίνακα δαπανών μετακινήσεων.
 • Διαγράφηκε η στήλη με τίτλο «Δαπάνες με παραστατικά [3]» από τον πίνακα δαπανών μετακινήσεων. o Δικαιολογητικά που απαραίτητα πρέπει να συνοδεύουν το Ημερολόγιο Κίνησης
 • διαγράφηκαν οι αναφορές στο 6ο ΠΠ και 7ο ΠΠ από την σημείωση του πίνακα με τίτλο «Δικαιολογητικά που απαραίτητα πρέπει να συνοδεύουν το Ημερολόγιο Κίνησης». 
 • Προστέθηκε η απαίτηση «Το παρόν έντυπο συνοδεύεται απαραιτήτως από την Έκθεση Πεπραγμένων (έντυπο Ο.16 Μετακινήσεις - Έκθεση Πεπραγμένων)»
 • Προστέθηκε η απαίτηση για επισύναψη «Σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε προγράμματα ΕΣΠΑ για λοιπές περιπτώσεις μετακινήσεων (δειγματοληψίες, συναντήσεις εργασίας κλπ) ο Ε.Υ. συλλέγει επιπλέον υλικό που τεκμηριώνει τη διενέργεια μετακίνησης, πχ φωτογραφίες και δεδομένα μετρήσεων από την έρευνα πεδίου, παρουσιολόγιο (λίστα υπογραφής) των συμμετεχόντων της συνάντησης κλπ, το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων» στη σημείωση του πίνακα με τίτλο «Δικαιολογητικά που απαραίτητα πρέπει να συνοδεύουν το Ημερολόγιο Κίνησης». 
 • Προστέθηκε η απαίτηση για επισύναψη «Αρχείο ανακοίνωσης (όταν πρόκειται για συμμετοχή με ανακοίνωση σε έργα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά)» στη σημείωση του πίνακα με τίτλο «Δικαιολογητικά που απαραίτητα πρέπει να συνοδεύουν το Ημερολόγιο Κίνησης».
  • Κείμενα Υπογραφής
 •  στο κείμενο υπογραφής του μετακινούμενου διαγράφηκε «β) Βεβαιώνεται ότι εισπράχθηκε το παραπάνω ποσό».
 • στο κείμενο υπογραφής του μετακινούμενου προστέθηκε «και τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν πληρωθεί από άλλο φορέα ή υπηρεσία».
  • Πεδίο υποσημειώσεις
 • Προστέθηκε υποσημείωση [1] Συμπληρώνεται σε περίπτωση που αφετηρία της μετακίνησης αποτελεί τη μόνιμη κατοικία του ιδιώτη (τρίτου) εφόσον αυτή είναι πλησιέστερη στον προορισμό.
 • Προστέθηκε υποσημείωση [2] Συμπληρώστε το ΙΒΑΝ μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη δηλωθεί στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε επιπρόσθετα το έντυπο «Ατ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» με τα σχετικά συνυποβαλλόμενα στο mail hr@rc.auth.gr.
 • Προστέθηκε υποσημείωση [3] Δυνατότητα υποβολής αποδείξεων για έξοδα κίνησης έχουν μόνο όσοι δεν δικαιούνται και δεν ζητούν ημερήσια αποζημίωση  Προστέθηκε υποσημείωση [4] Επισυνάπτεται αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης από την ιστοσελίδα https://kmd.ggde.gr, άδεια κυκλοφορίας του Ι.Χ., ΥΔ από τον κάτοχο του Ι.Χ (όταν δεν είναι μετακινούμενος).
 • Προστέθηκε υποσημείωση [5] Δυνατότητα υποβολής αποδείξεων για καυσίμου (βενζίνης, πετρελαίου, φυσικού αερίου) έχουν μόνο οι μετακινούμενοι που δεν δικαιούνται και δεν ζητούν χιλιομετρική αποζημίωση. Η ημερομηνία έκδοσης αυτών πρέπει να είναι το πολύ μία ημέρα πριν την έναρξη της μετακίνησης και μέχρι και την τελευταία ημέρα της μετακίνησης.
 • Προστέθηκε υποσημείωση [6] Μόνο αν προβλέπονται από τον Κανονισμό των μετακινήσεων. Σε περίπτωση μίσθωσης Ι.Χ. μεταφορικού μέσου επισυνάπτεται το μισθωτήριο του μεταφορικού μέσου. o Τρόποι υποβολής εντύπου
 • Στους δυνατούς τρόπους υποβολής του εντύπου αφαιρέθηκε η επιλογή της κατάθεσης «στο Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης, Κτίριο ΚΕΔΕΑ,1ος όροφος, Γραφείο 103»
 • Στους δυνατούς τρόπους υποβολής του εντύπου προστέθηκε και η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υποβολής με Ψηφιακή Υπογραφή: f_transaction@rc.auth.gr» ή μέσω web-resCom
Τρ. Έκδοση:11
Ισχύει από:19/05/2021

 

Τυποποιημένο έντυπο Ο16. Μετακινήσεις - Έκθεση Πεπραγμένων

Η υποβολή δικαιολογητικών και παραστατικών μετακίνησης πραγματοποιείται μέσω Αιτήματος Πληρωμής Δαπανών (τύπος μετακίνησης) web-resCom. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Το έντυπο "Ο16 -  Μετακινήσεις - Έκθεση Πεπραγμένων " αποτελεί ουσιαστικό δικαιολογητικό της μετακίνησης και θα πρέπει να συμπληρώνεται αναλυτικά με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Συνυποβάλλεται υπογεγραμμένο τους όλους τους μετακινούμενους και την/τον ΕΥ στο αίτημα πληρωμής δαπανών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/παραστατικά μετακίνησης. Σε περίπτωση που το έγγραφο δε φέρει ψηφιακές υπογραφές αλλά πρωτότυπες θα πρέπει να προσκομιστεί σε δεύτερο χρόνο στον ΕΛΚΕ.   

Το έντυπο "Ο.16 En- Activity Report" συμπληρώνεται και υπογράφεται από μετακινούμενους άλλης εθνικότητας, 

Έντυπο Ο16.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.
Τρ. Έκδοση:5
Ισχύει από:16/04/2018

 

Έντυπο Ο16en.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.
Τρ. Έκδοση:5
Ισχύει από:16/04/2018

Έντυπα Αιτήσεων

Τυποποιημένο έντυπο Ατ1. Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων

Η δημιουργία λογαριασμού ΕΥ στην διαδικτυακή πλατφόρμα web-resCom μπορεί να ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από την/τον ίδια/ο την/τον ΕΥ από τη Φόρμα δημιουργίας λογαριασμού στη διαδικτυακή εφαρμογή web-resCom.

Ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (password) είναι μοναδικός και ορίζεται από τον χρήστη, σύμφωνα με τη διαδικασία που του κοινοποιείται στο μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email account) του δικαιούχου, όπως ορίστηκε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο δίκτυο του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ..

Εναλλακτικά, για τη δημιουργία λογαριασμού μιας/ενός ΕΥ στην διαδικτυακή πλατφόρμα web-resCom, η/ο ΕΥ αποστέλλει το έντυπο Ατ1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr

Έντυπο Ατ1.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και προσθήκη διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υποβολής με Ψηφιακή Υπογραφή: projects@rc.auth.gr.
Τρ. Έκδοση:4
Ισχύει από:16/04/2018

Τυποποιημένο έντυπο Ατ1α. Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων από Συνεργάτες

Η δημιουργία λογαριασμού στην διαδικτυακή πλατφόρμα web-resCom για συνεργάτες μπορεί να ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τον ίδιο την/τον συνεργάτη από τη Φόρμα δημιουργίας λογαριασμού στη διαδικτυακή εφαρμογή web-resCom. Ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (password) είναι μοναδικός και ορίζεται από τον χρήστη, σύμφωνα με τη διαδικασία που του κοινοποιείται στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email account) του.

Η/Ο ΕΥ μέσω του web-resCom "Παρακολούθηση Έργων"/ "Εκχώρηση δικαιωμάτων" μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία των έργων του, σε ενεργούς χρήστες του web-resCom.

Στην περίπτωση που ο συνεργάτης/συναλλασσόμενος στερείται AMKA ή ΑΦΜ, τότε για τη δημιουργία λογαριασμού η/ο ΕΥ του ερευνητικού προγράμματος που συμμετέχει ο απασχολούμενος θα πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr την κατάλληλη αίτηση ψηφιακά υπογεγραμμένη. 

Έντυπο Ατ1α.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και προσθήκη διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υποβολής με Ψηφιακή Υπογραφή: projects@rc.auth.gr.
Τρ. Έκδοση:4
Ισχύει από:16/04/2018

 

Τυποποιημένο έντυπο Ατ2. Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων ΝΕΟ

Για χορήγηση βεβαιώσεων ή αντίγραφα συμβάσεων, ο ενδιαφερόμενος προωθεί το έντυπο Ατ2. Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο (αποδεκτό και σκαναρισμένο αντίγραφο ιδιοχείρως υπογεγραμμένο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@rc.auth.gr του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ. 

Έντυπο Ατ2.
Τελ. Τροποποίηση:29/5/2024
Περιγραφή:Στα στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας αντικαταστάθηκε ο ΑΔΤ με το ΑΦΜ. Στη βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου η φράση "(μόνο για Μέλη ΔΕΠ)" τροποποιήθηκε σε "(μόνο για ΕΥ έργων)", "Βεβαίωση αποδοχών Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ για συμμετοχή σε ΠΜΣ άλλων Ιδρυμάτων (αρ. 36 του ν. 4485/2017)" τροποποιήθηκε σε "Βεβαίωση ωρομισθίου (rate) για συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ σε έργα άλλων Ιδρυμάτων με χρονοχρέωση", και τέλος διαγράφηκε η φράση "Κατάθεση εντύπου στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Κτίριο ΚΕΔΕΑ,1ος όροφος, Γραφείο 104,"
Τρ. Έκδοση:6
Ισχύει από:29/5/2024

Αιτήματα οικονομικής φύσης

Τυποποιημένα έντυπα Ατ4. Αίτηση για Απαλλαγή ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό Έργο

Η/Ο ΕΥ προωθεί τα  έντυπα και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  του Γραφείου Παραλαβής και Ελέγχου Δαπανών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Η διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό Έργο περιγράφεται εδώ.

Έντυπο Ατ4.
Τελ. Τροποποίηση:02/08/2019
Περιγραφή: Αντικαθίσταται η αναφορά στην Υ.Α. ΚΑ/679/96 από το ν.4485/2017
Τρ. Έκδοση:4
Ισχύει από:05/08/2019

 

Έντυπο Ατ4α.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.
Τρ. Έκδοση:2
Ισχύει από:16/04/2018

 

Έντυπο Ατ4β.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.
Τρ. Έκδοση:2
Ισχύει από:16/04/2018

 

Έντυπο Ατ4γ.
Τελ. Τροποποίηση:30/05/2018
Περιγραφή:Αλλαγή Δ.Ο.Υ απο Ι' σε Δ'
Τρ. Έκδοση:3
Ισχύει από:30/05/2018

 

Έντυπο Ατ4δ.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015.
Τρ. Έκδοση:2
Ισχύει από:16/04/2018

Τυποποιημένο έντυπο Ατ7. Αίτηση για έκδοση Δελτίου Αποστολής

Έντυπο Ατ7.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και προσθήκη διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υποβολής με Ψηφιακή Υπογραφή: f_transaction@rc.auth.gr
Τρ. Έκδοση:4
Ισχύει από:16/04/2018

Τυποποιημένο έντυπο Ατ17. Αίτημα για Έκδοση Τιμολογίου

Έντυπο Ατ17.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και προσθήκη διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υποβολής με Ψηφιακή Υπογραφή: projects@rc.auth.gr
Τρ. Έκδοση:2
Ισχύει από:16/04/2018

Τυποποιημένο έντυπο Ο3 - Εντολή Πληρωμής σε Συνεργαζόμενο Φορέα ΝΕΟ

Η/Ο ΕΥ προωθεί το  έντυπο και το έγγραφο με τα τραπεζικά στοιχεία του συνεργαζόμενου φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  του Γραφείου Παραλαβής και Ελέγχου Δαπανών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Η διαδικασία πληρωμής συνεργαζόμενου φορέα σε συνεταιρικό έργο όπου το ΑΠΘ είναι συντονιστής περιγράφεται εδώ.

Έντυπο Ο3.
Τελ. Τροποποίηση:21/5/2024
Περιγραφή:
 • αφαιρέθηκε η σημείωση «Για Εθνικούς Φορείς απαιτείται ταυτόχρονα με την εντολή πληρωμής να υποβάλετε και το τιμολόγιο του Συνεργαζόμενου Φορέα».
 • το Επιτροπή Ερευνών – Γραμματεία έγινε γίνει ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και διαγράφηκε το «Εκδότης/ρια».
 • διαγράφηκε το «Κατάθεση εντύπου στο Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης, Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 1ος όροφος, Γραφείο 103» αντικαταστάθηκε με το «Υποβολή εντύπου στο email του Τμήματος Οικονομικών Συναλλαγών & Αρχειοθέτησης, f_transaction@rc.auth.gr»
Τρ. Έκδοση:4
Ισχύει από:21/5/2024

Γνωστοποίηση Στοιχείων στη ΜΟΔΥ

Τυποποιημένο έντυπο Ατ11. Αίτημα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης

Η γνωστοποίηση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίον θα αποστέλλονται όλα τα ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις συναλλαγές με τον ΕΛΚΕ, γίνεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο (Συνεργάτη ή Εκπρόσωπο του Προμηθευτή) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@rc.auth.gr του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Οι χρήστες web-resCom μπορούν να αλλάξουν ή να προσθέσουν νέα προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση από την επιλογή 'Καρτέλα χρήστη"/"Αλλαγή email". Ο χρήστης θα λαμβάνει τα ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις συναλλαγές του με τον ΕΛΚΕ στον/στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Έντυπο Ατ11.
Τελ. Τροποποίηση: 16/04/2018
Περιγραφή:Το έντυπο απευθύνεται πλέον εκτός από τους προμηθευτές και στους εξωτερικούς συνεργάτες
Τρ. Έκδοση:3
Ισχύει από:16/04/2018

 

Τυποποιημένο έντυπο Ατ12. Έντυπο Γνωστοποίησης Ερευνητικού Αποτελέσματος

Η καταγραφή της της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας πραγματοποιείται συστηματικά μέσω του τυποποιημένου εντύπου Ατ12 που υποβάλλεται από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tto@rc.auth.grτου Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Η διαδικασία για την κατοχύρωση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ περιγράφεται εδώ

Έντυπο Ατ12.
Τελ. Τροποποίηση: 18/01/2022
Περιγραφή:Συνολική αναθεώρηση/βελτίωση της δομής και των πεδίων προς συμπλήρωση
Τρ. Έκδοση:4
Ισχύει από:18/01/2022

Τυποποιημένο έντυπο Ατ13. Αίτηση Φυσικού Προσώπου για Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού

Η γνωστοποίηση του Τραπεζικού Λογαριασμού του συναλλασσόμενου, στον οποίο θα πιστώνονται οι απαιτήσεις των οποίων είναι δικαιούχος, και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίον θα αποστέλλονται όλα τα ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις συναλλαγές του με τον ΕΛΚΕ, γίνεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@rc.auth.gr του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Έντυπο Ατ13.
Τελ. Τροποποίηση:02/08/2019
Περιγραφή:Προστέθηκε πεδίο συμπλήρωσης με τίτλο «Επωνυμία Δικαιούχου».
Τρ. Έκδοση:5
Ισχύει από:05/08/2019

 

Έντυπο Ατ13en.
Τελ. Τροποποίηση:02/08/2019
Περιγραφή:Προστέθηκε πεδίο συμπλήρωσης με τίτλο «Account Holder».
Τρ. Έκδοση:5
Ισχύει από:05/08/2019

Τυποποιημένο έντυπο Ατ14. Αίτηση Εταιρίας για Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού

Η γνωστοποίηση του Τραπεζικού Λογαριασμού της Εταιρίας, στον οποίο θα πιστώνονται οι απαιτήσεις της και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον οποίον θα αποστέλλονται όλα τα ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις συναλλαγές αυτής με τον ΕΛΚΕ, γίνεται από τον εκπρόσωπο της Εταιρίας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην  ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr.

Έντυπο Ατ14.
Τελ. Τροποποίηση:16/04/2018
Περιγραφή:Προσαρμογή στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
Τρ. Έκδοση:5
Ισχύει από:16/04/2018

 

Τυποποιημένο έντυπο Ατ19. Αίτηση Φυσικού Προσώπου για Πίστωση ΤΛ Υπολόγου

Η γνωστοποίηση του Τραπεζικού Λογαριασμού Υπολόγου (για χορήγηση προκαταβολής) του μόνιμου προσωπικού του ΑΠΘ, στον οποίο θα πιστώνονται οι απαιτήσεις των οποίων είναι δικαιούχος, γίνεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@rc.auth.gr του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Η διαδικασία χορήγησης προκαταβολών με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής περιγράφεται εδώ.

Έντυπο Ατ19.
Τελ. Τροποποίηση:18/04/2022
Περιγραφή:Τροποποιήθηκε ο τίτλος του εντύπου από "ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ" σε "ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΛ ΥΠΟΛΟΓΟΥ"
Τρ. Έκδοση:2
Ισχύει από:18/04/2022