Αποστολή μας είναι η προσέλκυση και η βέλτιστη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη κοινωνία.

Η ερευνητική πολιτική του πανεπιστημίου κινείται σε δύο κεντρικούς άξονες:

 • την προώθηση της ποιότητας 
 • την προώθηση της αριστείας

Πολιτική Ποιότητας

Πιστοποιητικό ISO

Ο ΕΛΚΕ δεσμεύεται να διασφαλίζει την ύψιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες "Διαχείρισης Ερευνητικών, Τεχνολογικών & Συναφών Έργων & Δραστηριοτήτων", έχοντας καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 (Αριθμός Πιστοποιητικού 220212/1788). Ο οργανισμός διαθέτει σε ισχύ το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας από το 25 Νοεμβρίου 2002.  

Η χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων που αφορούν στις δραστηριότητες του Οργανισμού καθώς και ο υψηλός διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων, ανήκει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του Οργανισμού.


Η δημιουργία ενός πόλου έλξης των Φορέων Χρηματοδότησης (Πελατών) καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελούν την κεντρική ιδέα της Πολιτικής Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.


Η Πολιτική Ποιότητας πραγματοποιείται με: 

 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών (Φορέων Χρηματοδότησης) και των Συνεργατών
 • Την δημιουργία εργαλείων γρήγορης και ευέλικτης επικοινωνίας τόσο με τους Φορείς Χρηματοδότησης (ΦΧ) όσο και με τους συνεργάτες (ΕΥ) και το ευρύ κοινό
 • Τη δημιουργία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση ενός πρότυπου μοντέλου διαχείρισης των έργων
 • Την σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος
 • Τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων
 • Την επίτευξη διαρκούς, βιώσιμης ανάπτυξης σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο σε εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ
 • Την εκμετάλλευση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για την σύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο
 • Tην καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στην ερευνητική κοινότητα και στο διοικητικό προσωπικό διαχείρισης έργων
 • Την προώθηση της ενεργής συμμετοχής όλων των εργαζομένων τόσο στην εφαρμογή όσο και στην βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό η Ποιότητα να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας τους
 • Tην πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του Οργανισμού
 • Τη δέσμευση για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τον Οργανισμό
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Αριστείας

Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής αριστείας.