Χωρίς διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

Στις παρακάτω περιπτώσεις είναι δυνατόν να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και οι πληρωμές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που υποβάλλεται από την/τον ΕΥ με το αίτημα πληρωμή δαπάνης.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας ή παροχής της γενικής υπηρεσίας για δημόσιες συμβάσεις ήσσονος σημασίας ασκείται από την/τον ΕΥ του έργου.

Δημόσιες Συμβάσεις ήσσονος αξίας

Ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις ή οι συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης υπολογίζεται στο ύψος της κατηγορίας δαπάνης είτε

 • του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, για το έτος εντός του οποίου ξεκινά η διαδικασία της ανάθεσης είτε
 • του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου για έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ειδικού κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή αιτήματος πληρωμής από την/τον ΕΥ και την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και των σχετικών δικαιολογητικών.

Για τις δαπάνες των ΠΜΣ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4957/2022, θα πρέπει να κατατίθεται η σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα επισυνάπτεται με το αίτημα πληρωμής.

Ειδικές κατηγορίες: Δαπάνες που δεν εντάσσονται στις δημόσιες συμβάσεις του 4412/2016

Οι δαπάνες που δεν εντάσσονται στις δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια του Ν.4412/2016 και κατά συνέπεια δεν απαιτούν διαδικασία πρόσκλησης και απευθείας ανάθεσης σε οικονομικούς φορείς είναι οι παρακάτω:

 1. Συμμετοχή σε συνέδριο / διαγωνισμούς  
 2. Δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά
 3. Συνδρομές σε επαγγελματικές, επιστημονικές και λοιπές οργανώσεις 
 4. Εισιτήρια σιδηροδρομικής μεταφοράς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και Μετρό στα πλαίσια εξόδων φιλοξενίας 
 5. Τηλεφωνικές υπερβάσεις 
 6. Δαπάνες Κοινοχρήστων   
 7. Παράβολα 
 8. Έξοδα χρηματο-οικονομικής διαχείρισης (τραπεζικά έξοδα) 
 9. Συνδρομές/τέλη για την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 10. Δαπάνες ύδρευσης
 11. Αυτοτιμολόγηση
 12. Μισθώσεις
 13. Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή αιτήματος πληρωμής από την/τον ΕΥ και την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και των σχετικών δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται όμως ότι αν η κατηγορία δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ πλέον ΦΠΑ, είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης με τον φορέα.

Επισημαίνεται, ότι για δαπάνες μίσθωσης ακινήτων δεν απαιτείται διαδικασία πρόσκλησης και απευθείας ανάθεσης, αλλά απαιτείται η σύναψη σύμβασης.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αντιστοίχιση ειδικών κατηγοριών με Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Ειδική ΚατηγορίαΚατηγορία ΓΛΚ
Συμμετοχή σε συνέδριο / διαγωνισμούς64-02-03 Έξοδα συμμετοχής σε συνέδριο
Δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά64-09   Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
Συνδρομές σε ερευνητικό φορέα, σε επαγγελματικές, επιστημονικές και λοιπές οργανώσεις64-05-01 Συνδρομές σε οργανισμούς, επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες
Εισιτήρια (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και Μετρό στα πλαίσια φιλοξενίας64-02-04 Έξοδα φιλοξενίας
Τηλεφωνικές υπερβάσεις ΑΠΘ62-03-02 Έξοδα τηλεπικοινωνιών
Δαπάνες Κοινοχρήστων64-98-03 Δαπάνες κοινόχρηστων
Παράβολα 64-98-04 Λοιπές περιπτώσεις (π.χ. κλειδιά, μονωτικές ταινίες)
Συνδρομές/τέλη για την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας16-01  Ασώματες ακινητοποιήσεις ( διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, σήματα κ.λ.π)
Δαπάνες Ύδρευσης 62-98-01 Λογαριασμοί
Mισθώσεις ακινήτων (όχι εξοπλισμού)62-04   Έξοδα μίσθωσης κτιρίων, χώρων, μηχανημάτων
Έξοδα χρηματο-οικονομικής διαχείρισης65 Τραπεζικά έξοδα (π.χ. έξοδα εγγυητικών επιστολών)
Αυτοτιμολόγηση62-98 Λοιπές παροχές τρίτων καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ύδρευση
Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων64-05-02 Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων
  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Οικονομικών Συναλλαγών και Αρχειοθέτησης

Γραφείο

Παραλαβής & Ελέγχου Εντολών

Τηλέφωνα
Μαριάννα Γούτσιου, Υπεύθυνη Γραφείου96755
Φωτεινή Κατσιρμά91325
Βερίνα Κλωναρίδου94074
Ευαγγελία Μανώλη94006
Βασιλική Μαυρίδου94057
Χριστίνα Στεργίου94094
Γεωργία Στύλου96737