Χωρίς διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

Στις παρακάτω περιπτώσεις είναι δυνατόν να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και οι πληρωμές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που υποβάλλεται από την/τον ΕΥ με το αίτημα πληρωμή δαπάνης.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας ή παροχής της γενικής υπηρεσίας για δημόσιες συμβάσεις ήσσονος σημασίας ασκείται από την/τον ΕΥ του έργου.

Δημόσιες Συμβάσεις ήσσονος αξίας

Ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις ή οι συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης υπολογίζεται στο ύψος της κατηγορίας δαπάνης είτε

 • του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, για το έτος εντός του οποίου ξεκινά η διαδικασία της ανάθεσης είτε
 • του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου για έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ειδικού κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή αιτήματος πληρωμής από την/τον ΕΥ και την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και των σχετικών δικαιολογητικών.

Για τις δαπάνες των ΠΜΣ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4957/2022, θα πρέπει να κατατίθεται η σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα επισυνάπτεται με το αίτημα πληρωμής.

Ειδικές κατηγορίες: Δαπάνες που δεν εντάσσονται στις δημόσιες συμβάσεις του 4412/2016

Οι δαπάνες που δεν εντάσσονται στις δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια του Ν.4412/2016 και κατά συνέπεια δεν απαιτούν διαδικασία πρόσκλησης και απευθείας ανάθεσης σε οικονομικούς φορείς είναι οι παρακάτω:

 1. Συμμετοχή σε συνέδριο / διαγωνισμούς  
 2. Δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά
 3. Συνδρομή σε ερευνητικούς φορείς 
 4. Εισιτήρια σιδηροδρομικής μεταφοράς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και Μετρό στα πλαίσια εξόδων φιλοξενίας 
 5. Τηλεφωνικές υπερβάσεις 
 6. Δαπάνες Κοινοχρήστων   
 7. Παράβολα 
 8. Έξοδα χρηματο-οικονομικής διαχείρισης (τραπεζικά έξοδα) 
 9. Τέλη για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
 10. Δαπάνες ύδρευσης
 11. Αυτοτιμολόγηση
 12. Μισθώσεις

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή αιτήματος πληρωμής από την/τον ΕΥ και την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και των σχετικών δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται όμως ότι αν η κατηγορία δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ πλέον ΦΠΑ, είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης με τον φορέα.

Επισημαίνεται, ότι για δαπάνες μίσθωσης ακινήτων δεν απαιτείται διαδικασία πρόσκλησης και απευθείας ανάθεσης, αλλά απαιτείται η σύναψη σύμβασης.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αντιστοίχιση ειδικών κατηγοριών με Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Ειδική ΚατηγορίαΚατηγορία ΓΛΚ
Συμμετοχή σε συνέδριο / διαγωνισμούς64-02   Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων
Δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά64-09   Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
Συνδρομή σε ερευνητικό φορέα64-05  Έξοδα για συνδρομές σε περιοδικά, ενώσεις, οργανισμούς
Εισιτήρια ΟΣΕ και Μετρό στα πλαίσια φιλοξενίας64-02   Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων
Τηλεφωνικές υπερβάσεις ΑΠΘ62-03   Έξοδα τηλεπικοινωνιών (λογ/σμοι τηλεφωνίας, ταχυδρομικά)
Κοινόχρηστα64-98-1  Λοιπά έξοδα (π.χ. κλειδιά, μονωτικές ταινίες)
Παράβολα (και διπλ ευρεσιτεχνίας Ελλάδα)64-98-1    Λοιπά έξοδα (π.χ. κλειδιά, μονωτικές ταινίες)
Mισθώσεις ακινήτων (όχι εξοπλισμού)62-04   Έξοδα μίσθωσης κτιρίων, χώρων, μηχανημάτων
Έξοδα χρηματο-οικονομικής διαχείρισης65 Τραπεζικά έξοδα (π.χ. έξοδα εγγυητικών επιστολών)
Αυτοτιμολόγηση62-98 Λοιπές παροχές τρίτων καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ύδρευση
  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Οικονομικών Συναλλαγών και Αρχειοθέτησης

Γραφείο

Παραλαβής & Ελέγχου Εντολών

Τηλέφωνα
Μαριάννα Γούτσιου, Υπεύθυνη Γραφείου96755
Φωτεινή Κατσιρμά91325
Βερίνα Κλωναρίδου94074
Ευαγγελία Μανώλη94006
Βασιλική Μαυρίδου94057
Χριστίνα Στεργίου94094
Γεωργία Στύλου96737