Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (6664/31-12-2021) ο νέος Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 4318/06.07.2023 δημοσιεύτηκε η 1η Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Στο πλαίσιο αυτής της επικαιροποίησης αναθεωρήθηκε ο Οδηγός Χρηματοδότησης (έκδοση 2) προκειμένου να συμμορφώνεται με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις και διαδικασίες. 
 
Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ συντάχθηκε με σκοπό να καλύπτει τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες του Ιδρύματος σε όρους οικονομικής εποπτείας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται για την υλοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων, που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. 
 

Ο Οδηγός διαρθρώνεται σε πέντε μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία του ΕΛΚΕ καθώς και όλα τα θέματα χρηματοδότησης των έργων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τους κανόνες οικονομικής διαχείρισης των έργων από την έναρξη μέχρι την περάτωσή τους. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που τηρεί η Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ, τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζει ο ΕΛΚΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του ΑΠΘ, για τη διάθεση και χρήση των παγίων των έργων καθώς και για τη δεοντολογία και επαγγελματική συμπεριφορά των απασχολούμενων στην ΜΟΔΥ. Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει την πολιτική που εφαρμόζει ο ΕΛΚΕ στα θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τέλος, το πέμπτο μέρος περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ισχύ και την ερμηνεία του Οδηγού.

Κώδικας Δεοντολογίας

Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΑΠΘ

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη έκδοση του Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΑΠΘ. 


Στο περιεχόμενό του, εξειδικεύονται οι αξίες και οι αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, που ισχύουν για κάθε ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο ΑΠΘ, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων προς έγκριση στην ΕΗΔΕ του ΑΠΘ, και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την ΕΗΔΕ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ΕΗΔΕ.

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΕΛΚΕ

Νόμος 4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 114/2017)

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ καθορίζεται στο κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και τεχνολογικά Κέντρα του Νόμου 4485/2017 – ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4957/2022: Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΑΠΘ

Υφιστάμενος Εσωτερικός Κανονισμός ΑΠΘ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ισχύει σήμερα καταρτίστηκε από την Σύγκλητο του Ιδρύματος στην αριθ. 2718/5-7-2000 συνεδρίασή της και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αριθ. Φ.1.231/Β1/425/25-8-2000 Υπουργική Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1099/5-9-2000 τεύχος Β’.

Σήμερα εφαρμόζεται όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 129201/Β1 στο Φ.Ε.Κ. 1562/13-12-2002 τεύχος Β’ και την Υπουργική Απόφαση 60210/Β1 στο Φ.Ε.Κ. 1517/11-10-2004 τεύχος Β’.

Νομιμοποιητικά Έγγραφα Προέδρου Επιτροπής Ερευνών

Καθορισμός των τομέων ευθύνης των Αντιπρυτάνεων και των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται

Καθορισμός των τομέων ευθύνης των Αντιπρυτάνεων και των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται, βάσει του ν. 4957/2022 (παρ. 3 του άρθρου 12) και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, βάσει του ν. 4957/2022 (παρ. 2 του άρθρου 15).

Διαπιστωτικές Πράξεις περί συγκρότησης τους Συμβουλίου διοίκησης, εκλογής Πρύτανη, ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων

  • Η υπ’ αρ. 26770/24-11-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1287) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ., περί συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία έως 31-8-2027. 
  • Η υπ’ αρ. 43153/8-2-2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 100) διαπιστωτική πράξη του ασκούντος καθήκοντα Πρύτανη του Α.Π.Θ., περί εκλογής του Χαράλαμπου Φείδα του Νικολάου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία έως 31-8-2027.
  • Η υπ’ αρ. 45454/19-2-2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 150) διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης και Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περί ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4957/2022 με θητεία έως 31-8-2027.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ

ΥΑ 22355/2018 Διοικητική Δομή ΕΛΚΕ ΑΠΘ (ΦΕΚ Β' 2663)

Απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίασή της με αριθμό 2949/16-10-2017 σχετικά με τη Διοικητική Δομή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έναρξη ισχύος από 16-10-2017:

ΥΑ 22355/2018  Διοικητική Δομή Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη

 

Νομοθεσία σχετικά με την έρευνα

Νόμος 4310/2014: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 258)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4386/2016: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄83)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ

Νόμος 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 (ΦΕΚ Α΄265)

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής, οι οποίες ρυθμίζονται από το  Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1303/2013.

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΦΕΚ Β' 1822/2015

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων - Υπουργική Απόφαση 81986/EΥΘΥ 712/31-07-2015 - ΦΕΚ 1822/ τ. Β'/ 24-08-2015: 

1. Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 - ΥΑ Υπουργική Απόφαση 110427/EΥΘΥ 1020/20-10-2016 - ΦΕΚ 3521/ τ. Β'/ 01-11-2016
 

2. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ 1020/20-10-2016 ΥΑ - Υπουργική Απόφαση 137675/EΥΘΥ 1016/19-12-2018 - ΦΕΚ 5968/ τ. Β'/ 31-12-2018

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 137675/EΥΘΥ 1016/19-12-2018 ΥΑ - Υπουργική Απόφαση 75365/EΥΘΥ/2021 - ΦΕΚ 3051/ τ. Β'/ 09-07-2021

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Υπ. Απόφαση 300488/ΥΔ1244/2016 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Βρείτε την ΥΑ εδώ.

Νομοθετικό πλαίσιο Μετακινήσεων

Νόμος 4336/2015: Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. (ΦΕΚ Α’ 94)

Νόμος 4336/2015: Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

 

Κανονισμός Μετακινήσεων ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Ο «Κανονισμός Μετακινήσεων» βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015(ΦΕΚ94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Ο Κανονισμός μετακινήσεων ισχύει από τον Απρίλιο 2021.

ΚΥΑ 2_68332/2016 Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη.

Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη.

ΥΑ 2/73/ΔΕΠ/2016 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας

Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας

Λοιπή Σχετική Νομοθεσία

Nόμος 4009/2011: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. (ΦΕΚ Α’ 195)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

NOMOΣ 4864/2021: Δημιουργία πλαισίου για ίδρυση τεχνοβλαστών (ΦΕΚ Α' 237)

NOMOΣ 4864/2021: Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επεν δύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Nόμος 4172/2013: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 167)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ Α’ 147)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

ΝΟΜΟΣ 4354/2015: Ενιαίο Μισθολόγιο – όρια αποδοχών. (ΦΕΚ Α΄176)

ΝΟΜΟΣ 4354/2015: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 3845/2010: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.(ΦΕΚ Α’ 65)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4013/2011: Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.... (ΦΕΚ Α’ 204)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4387/2016: Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α’ 85)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 94)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4415/2016: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 159)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 3213/2003: Πόθεν Έσχες (ΦΕΚ Α’ 309)

Η υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες γίνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ (ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.pothen.gr) από τους ίδιους τους υπόχρεους, με τη χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού taxisnet.

Νόμος 3213/2003: Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.(ΦΕΚ Α’ 309)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών ΝΕΟ

Απόφαση με Αριθμ. 70116 Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Απόφαση Συγκλήτου.

Κλινικές Μελέτες

Αριθμ. Γ5α/59676 Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ

ΚΥΑ αριθμ. Δ3(α)/οικ.36809 – ΦΕΚ 2015/3-6-2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ5α/59676/ 2016 (ΦΕΚ 4131 Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας «Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ».

Δείτε την Απόφαση εδώ

 

ΠΟΛ.1128/1997 Διαδικασία καταβολής Φ.Π Α. κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Nόμος 3528/2007: Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ΦΕΚ Α’ 26)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Nόμος 1733/1987: Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΦΕΚ Α’ 171)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

 

Nόμος 1256/1982: Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 65)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ.

Νόμος 4692/2020: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις. Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (ΦΕΚ Α 111)

Βρείτε τον νόμο κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις αυτού εδώ