Έργα απευθείας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τη επιχορήγηση/χρηματοδότηση προγραμμάτων άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο πρόσκλησης (call for proposals) που εκδίδει ο φορέας χρηματοδότησης ή προσφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της δημοσιευμένης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων. Η υποβολή της γίνεται με μέριμνα και ευθύνη της/του ΕΥ μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων της ΜΟΔΥ. 

EU funded

Οι περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης αφορούν σε συνεργατικά έργα, στα οποία η κοινοπραξία (consortium) υπογράφει συμφωνητικό συνεργασίας (consortium agreement). Ωστόσο, υπάρχουν και δράσεις μεμονωμένης συμμετοχής (mono-participant actions), όπως οι ερευνητικές επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Συνοπτική διαδικασία Αποδοχής διαχείρισης και ένταξης προϋπολογισμού

Αρμόδιο γραφείο Έναρξης έργων.

Βήμα 1: Εφόσον η πρόταση έχει προκριθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συντάσσει, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της δημοσιευμένης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, Συμφωνία Επιχορήγησης με τον κάθε εταίρο ή με τον Συντονιστή εταίρο. Η συμφωνία επιχορήγησης επιβεβαιώνει τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας που θα πραγματοποιηθούν, τη διάρκεια του έργου, τον προϋπολογισμό, τις τιμές και τις δαπάνες, τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κ.α. Η/Ο ΕΥ κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης/συμφωνίας επιχορήγησης (Grant agreement) ή/και τυχόν Συμφωνητικών συνεργασίας (Consortium agreement) μεταξύ των εταίρων (συνδικαιούχων) και του Συντονιστή εταίρου. Κατόπιν ελέγχου των συμβάσεων/συμφωνητικών από το Νομικό Γραφείο τα έγγραφα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ.

Βήμα 2: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr το τυποποιημένο έντυπο του αιτήματος αποδοχής διαχείρισης έργου (έντυπο Δ1) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

  Συγκεκριμένα :

    
  Ευρωπαϊκή ΈνωσηGrant Agreement: Την υπογεγραμμένη σύμβαση/συμφωνία επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
  Consortium agreement: Συμφωνητικό συνεργασίας στις περιπτώσεις έγκρισης πρότασης από ένωση εταίρων, τη σύνθεση της οποίας και τους όρους της σύμπραξης έχει προεγκρίνει ο ΕΛΚΕ κατόπιν ελέγχου του Νομικού Τμήματος πριν την υποβολή της πρότασης.
  Τα παραρτήματα του grant agreement που περιλαμβάνουν τα εγκεκριμένα τεχνικά και τα οικονομικά στοιχεία της πρότασης που υποβλήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά. πχ Annex I – Description of Work
  Τυχόν λοιπά έντυπα και έγγραφα που αφορούν το έργο που κοινοποιούνται στον/στην ΕΥ, ώστε να κατατεθούν συμπληρωματικά
   Έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, όπου απαιτείται.
   Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΚΕ και ΕΥ, όταν ο τελευταίος δεν ανήκει στο προσωπικό του Α.Π.Θ.
    

  Βήμα 3: Το τμήμα έναρξης έργων παραλαμβάνει ελέγχει και πρωτοκολλεί έγγραφα στο έργο με μοναδικό κωδικό, που είχε λάβει κατά την υποβολή της πρότασης. Εισάγει τα δεδομένα του εντύπου Δ1 (τίτλος, ΕΥ, φύση έργου κ.λπ) και αποδελτιώνει τα στοιχεία του συμβολαίου (χρονική διάρκεια υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, μέγιστο ποσό επιχορήγησης, κράτηση Επιτροπής, στοιχεία για την ιδία συμμετοχή, συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουν στη σύμπραξη κ.λπ.) και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τεχνικό παράρτημα του έργου ή στο σχέδιο Αυτεπιστασίας (χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, πακέτα εργασίας, ερευνητική ομάδα κ.λ.π.).  Η φορολογική διάκριση του έργου ορίζεται Επιχορήγησης/Χρηματοδότησης. Το έργο τίθεται σε κατάσταση "Αναμονή" και μπορεί να κατατεθεί προϋπολογισμός (συνολικός και ετήσιος). Το γραφείο έναρξης έργων ενημερώνει σχετικά τον ΕΥ. Το αίτημα για την Αποδοχή διαχείρισης του έργου παραμένει σε εκκρεμότητα έως την υποβολή και έλεγχο του προϋπολογισμού του έργου.

  Βήμα 4: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει αρχικό συνολικό προϋπολογισμό, όπου οι κατηγορίες δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού βρίσκονται σε συμφωνία με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στο συμβόλαιο/απόφαση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές, η/ο ΕΥ υποβάλλει παράλληλα "Αίτημα μείωσης παρακράτησης".  Τα στοιχεία του προϋπολογισμού ελέγχονται από το αρμόδιο τμήμα του ΕΛΚΕ. Η/Ο ΕΥ ενημερώνεται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για διορθώσεις στο αίτημά του. Ο προϋπολογισμός καθίσταται σε κατάσταση "ελεγμένος" και το αίτημα για έγκριση του προϋπολογισμού μαζί με το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου εισάγονται στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης για τελική έγκριση.

  Βήμα 5: Όταν ο συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος η/ο ΕΥ μπορεί να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης.

  Βήμα 6:Τα αιτήματα εξετάζονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και εκδίδονται, υπογράφονται και Αναρτώνται στη Διαύγεια όλες οι αναγκαίες για την έναρξη ενός έργου διοικητικές Αποφάσεις

  Χρηματοδότηση έργο σε ποσοστό μικρότερο του 100%

  Στις περιπτώσεις που ο κύριος φορέας χρηματοδότησης χρηματοδοτεί το έργο σε ποσοστό μικρότερο του 100%, η/ο ΕΥ οφείλει να ρυθμίσει την υπολειπόμενη χρηματοδότηση. Η ιδία συμμετοχή του Α.Π.Θ. καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις τακτικές αποδοχές του υφιστάμενου ακαδημαϊκού- ερευνητικού προσωπικού, δηλώνοντας τις ώρες απασχόλησης στο ερευνητικό έργο στα πλαίσια του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (δε λαμβάνουν οι απασχολούμενοι πρόσθετη αμοιβή). Μπορεί επίσης να καλυφθεί και από τιμολόγια παγίων ή αναλωσίμων, τα οποία έχουν αγοραστεί από άλλες πηγές χρηματοδότησης (πλην των έργων ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ και έργων Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδία συμμετοχή περιλαμβάνονται εδώ.  

  Υλοποίηση έργου

  Σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες υλοποίησης του έργου θα βρείτε πληροφορίες εδώ.

  Απασχόληση Προσωπικού

  Στα έργα απασχολούνται ερευνητές (απόφοιτοι ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές).

  Για την πρόσθετη απασχόληση του τακτικού προσωπικού του ΑΠΘ δεν απαιτείται διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης και αξιολόγησης. Η επιλογή πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού,  το οποίο δεν αποτελεί μέλος του προσωπικού του Α.Π.Θ. με ανάθεση έργου πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης (περιγραφή της διαδικασίας μπορείτε να βρείτε εδώ).

  Κατ' εξαίρεση η επιλογή του προσωπικού που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο ή επιστημονικό – τεχνικό έργο, του οποίου η συμμετοχή στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του, δύναται να πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου εφόσον έχει ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση του έργου (Horizon, Horizon Europe, λοιπά ευρωπαϊκά). 

  Η διαδικασία σύναψης σύμβασης με απασχολούμενους περιγράφεται εδώ. Τα ανώτατα όρια των αμοιβών που μπορούν να λάβουν οι ερευνητές σε αυτά τα έργα προκύπτουν από τους περιορισμούς της χρονοχρέωσης οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού (δείτε εδώ).

  Οι δαπάνες αμοιβών τρίτων απαλλάσσονται του ΦΠΑ σε έργα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Προμήθειες δαπανών

  Η/Ο ΕΥ για να καθορίσει το είδος της διαδικασίας ανάθεσης, υπολογίζει το ύψος της αντίστοιχης κατηγορίας δαπάνης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Στα αμιγώς χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης και όχι οι δαπάνες αγοράς του παγίου. Στις περιπτώσεις που η υπολειπόμενη διάρκεια ενός έργου είναι μικρότερη των 30 μηνών, τότε θα πρέπει να υποδεικνύεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με αίτημά του κάποιο άλλο έργο από το οποίο μπορεί να καλυφθεί η υπολειπόμενη αναπόσβεστη αξία του παγίου. Πληροφορίες σχετικά με τις αποσβέσεις παγίων θα βρείτε εδώ.

  Η διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για δαπάνες εξοπλισμού σε έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφεται εδώ.

  Μετακινήσεις 

  Οι δαπάνες των μετακινήσεων, που καλύπτονται από αυτά, διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ. Δείτε τον συνοπτικό οδηγό εδώ

  Επισημαίνεται ότι, πέραν των νομοθετικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν ειδικοί συμβατικοί όροι και διατάξεις που θέτει ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης. 

   

  Υπογραφή Grant Agreeement - Consortium Agreement

  Υπογραφή Grant Agreement - Έργα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Στην περίπτωση έγκρισης πρότασής, για την υπογραφή του grant agreement πρέπει να οριστούν οι ακόλουθοι ρόλοι στο participant portal

  Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορήγησης Project Legal Signatory (PLSIGN) είναι ο Προέδρος του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ. Ευστράτιος Στυλιανίδης (email:plsigntl@rc.auth.gr

  Η εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος για ενημέρωση των νομικών, οικονομικών, διοικητικών στοιχείων του ιδρύματος: Legal Entity Appointed Representative (LEAR) και την υπογραφή των οικονομικών δηλώσεων Financial Signatory (FSIGN), είναι η Γεωργία Πετρίδου (email: research@rc.auth.gr).

  Οι περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης αφορούν σε συνεργατικά έργα, στα οποία η κοινοπραξία (consortium) υπογράφει συμφωνητικό συνεργασίας (consortium agreement) και ο κάθε συμμετέχοντας υπογράφει συμφωνητικό συνεργασίας (consortium agreement).  

  Εφόσον απαιτείται, ο εταίρος πρέπει να υπογράψει μια εξουσιοδότηση (mandate), με την οποία ο Συντονιστής δρα εκ μέρους του για την υλοποίηση του προγράμματος.

   

  Πότε υπογράφεται 

  • δράσεις μεμονωμένης συμμετοχής (mono-participant actions) που το ΑΠΘ είναι ανάδοχος. Πχ ερευνητικές επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

  Υπογραφή Συμφωνητικών Συνεργασίας μεταξύ εταίρων

  Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων μιας πρότασης (και εξελικτικά, ενός έργου) με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία θα (ή και πιθανόν να) προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Η αναθέτουσα αρχή δεν συμμετέχει στη σύναψη του συμφωνητικού αυτού. Το συμφωνητικό συνεργασίας δεν αναιρεί ή αμφισβητεί την Απόφαση χρηματοδότησης ή τη σύμβαση/συμφωνία επιχορήγησης και δρα συμπληρωματικά ως προς αυτή. Το συμφωνητικό συνεργασίας συμφωνείται και συνυπογράφεται προ της εκκίνησης του έργου.

  Στο συμφωνητικό αυτό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διευκρινίζεται και κατά πόσον οι ερευνητικοί φορείς διατηρούν την κυριότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγουν και το δικαίωμα να τα δημοσιεύουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. 

  Για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των εταίρων απαιτείται η έγκριση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Υποβολή από την/τον ΕΥ της σύμβασης προς υπογραφή με τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα έγγραφα που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον είδος της χρηματοδότησης.
  2. Έλεγχος οικονομικών και νομικών στοιχείων σύμβασης.
  3. Εξέταση και έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
  4. Υπογραφή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. 

   τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και ορίζει τους όρους της συνεργασίας τους για την υλοποίηση του Έργου 

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τμήμα

  Παρακολούθησης Έργων

  Γραφείο

  ΕΤΑ & Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

  Τηλέφωνα
  Κωνσταντίνος Σαρμουρλής, Υπεύθυνος Γραφείου94024
  Άννα Αργυρούδη94065
  Ευμορφία Οικονόμου94004
  Αγγελική Φιλίππου96747
    

  Στοιχεία Επικοινωνίας για υποβολή εγγράφων

  Τμήμα

  Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

  Γραφείο

  Έναρξης έργων

  Τηλέφωνο

  Τηλεφωνικό κέντρο 94040