Γραφείο Υποβολής Προτάσεων

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις ενεργές ευκαιρίες χρηματοδότησης;

Το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση των μελών του ΑΠΘ σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας και την υποστήριξή τους στη σύνταξη, τον έλεγχο και την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Καθημερινά, αναζητούμε προκηρύξεις προσκλήσεων, συνεργασιών, ευκαιριών χρηματοδότησης τις οποίες αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας ενώ μηνιαία μέσω Ενημερωτικού Φυλλαδίου κοινοποιούμε τις νέες ανοιχτές προσκλήσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβάλω στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ προκειμένου να υποβάλω πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού προγράμματος χρηματοδότησης;

Πριν την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης προς χρηματοδότηση και ανεξάρτητα από την ανάγκη παροχής κάποιου δικαιολογητικού εκ μέρους του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, οι Επιστημονικές/οί Υπεύθυνες/οι (ΕΥ), θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με τον τελικό προϋπολογισμό στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, συνοδευόμενη από το Συνοδευτικό Πρότασης (έντυπο Δ0) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Στην περίπτωση που ο ΕΥ δεν είναι μέλος ΔΕΠ αλλά είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή Ομότιμος Καθηγητής, θα πρέπει το έντυπο Δ0 να συνοδεύεται και από το "ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"  το οποίο οι ΕΥ μπορούν να προμηθεύονται από το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων.

Ποια είναι τα στοιχεία του Οργανισμού για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του HORIZON Europe;

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των Επιστημονικών Υπευθύνων που υποβάλλουν προτάσεις στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο, HORIZON Europe και για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε εκ μέρους του Οργανισμού, στις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για υποβολή οικονομικής προσφοράς σε διαγωνισμό;

Το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ όταν εντοπίσει Διακήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού που το αφορά, θα πρέπει να την κοινοποιήσει στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (proposals@rc.auth.gr), ώστε να διαπιστωθεί αν είμαστε όντως επιλέξιμοι φορείς για υποβολή προσφοράς. Στη συνέχεια το μέλος ΔΕΠ υποβάλλει αίτημα προς το Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών στο οποίο ζητά την έγκρισή του, για υποβολή προφοράς  και τον ορισμό του ως Επιστημονικό Υπεύθυνο. Εφόσον το αίτημά του εγκριθεί, η θέση κατοχυρώνεται και προχωρούμε στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών. 

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Ποιος είναι ο φορέας που συμβάλλεται όταν συνάπτεται σύμβαση για την χρηματοδότηση/ υλοποίηση έργου, που θα διεξαχθεί σε υποδομές/εγκαταστάσεις συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας , το ΑΠΘ, ο ΕΛΚΕ ή η μονάδα (Εργαστήριο, Κλινική, Τμήμα κλπ.);

Ο φορέας που συμβάλλεται είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ και μπορεί να αναγράφεται διευκρινιστικά η ακαδημαϊκή μονάδα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί το έργο. Αυτό ισχύει για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο συνεργασίας με διάφορους φορείς για την υλοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας, όπως  τα συμφωνητικά εμπιστευτικότητας (Non-Disclosure Agreement), τα μνημόνια συνεργασίας (Memorandum Of Understanding) και τα συμφωνητικά μεταφοράς υλικού (Material Transfer Agreement).

Ποιος νομιμοποιείται να υπογράφει τις συμβάσεις ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ ΑΠΘ;

Νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ ΑΠΘ είναι ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Τα μέλη ΔΕΠ δεν δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον ΕΛΚΕ,  απλώς συνυπογράφουν, όπου απαιτείται, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ή ως διευθυντές/πρόεδροι ακαδημαϊκής μονάδας.

Τα πρότυπα συμβάσεων που χορηγούνται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ είναι δεσμευτικά ή δύνανται να τροποποιούνται;

Τα πρότυπα συμβάσεων χορηγούνται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας προς διευκόλυνσή τους. Η τροποποίηση/προσθήκη όρων είναι δυνατή μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, εφόσον οι όροι αυτοί δεν απαγορεύονται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου και δεν είναι υπέρμετρα επαχθείς για το ίδρυμα. 

Μπορεί μία σύμβαση να υπογράφεται και με ιδιόχειρη και με ψηφιακή υπογραφή;

Η σύμβαση πρέπει να υπογράφεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους συμβαλλόμενους δηλ. είτε με ιδιόχειρη υπογραφή είτε με ψηφιακή. 
 

Γραφείο Έναρξης Έργων

Έχω καταθέσει μια σύμβαση χρηματοδότησης για υπογραφή από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια;

Οι συμβάσεις χρηματοδότησης κατόπιν έγκρισής τους από το Ειδικό Επταμελές Όργανο του ΕΛΚΕ, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και προωθούνται στο Γραφείο Έναρξης Έργων για ενημέρωση των στοιχείων της κάρτας του έργου. Μετά την ενημέρωση, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος λαμβάνει ένα μήνυμα από το Γραφείο Έναρξης Έργων με το οποίο ενημερώνεται για την υπογραφή και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει.

Πως μπορώ να παραλάβω τη σύμβαση χρηματοδότησης που έχω καταθέσει για υπογραφή από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ;

Για την παραλαβή των αντιτύπων της σύμβασης, θα πρέπει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή οι συνεργάτες του να ενημερώσουν το Γραφείο Έναρξης Έργων για την ημέρα που μπορούν να προσέλθουν στο ισόγειο του κτηρίου μας και ώρες μεταξύ 8:30-15:00 απαντώντας στο ενημερωτικό email που τους έχει σταλεί, τουλάχιστον μια ημέρα πριν την παραλαβή. Σε περίπτωση που δεν γίνει η παραλαβή την ημέρα που έχουν δηλώσει, οι συμβάσεις αρχειοθετούνται και θα πρέπει να γίνει η νέα συνεννόηση. 

Πως μπορεί να παραλάβει ο Φορέας Χρηματοδότης το αντίτυπο της σύμβασής του;

Εάν ο Φορέας Χρηματοδότησης επιθυμεί να παραλάβει το δικό του αντίτυπο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με εταιρεία ταχυμεταφορών και να ενημερώσει το Γραφείο Έναρξης Έργων για την ημέρα που έχει προγραμματιστεί η παραλαβή και για την επωνυμία της εταιρίας ταχυμεταφοράς με μήνυμα στο projects@rc.auth.gr. Στη συνέχεια, θα ετοιμαστεί ο φάκελος που θα βρίσκεται στην υποδοχή για παραλαβή από τον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφοράς, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του παραλήπτη (του Φορέα Χρηματοδότησης) ή να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Έχω καταθέσει Δ1 και έχω ενημερωθεί ότι έχει εγκριθεί το έργο μου αλλά το βλέπω σε κατάσταση «Αναμονή» και όχι «Κίνηση». Γιατί;

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του Επιστημονικού Υπευθύνου ότι το έργο του έχει εγκριθεί, η κατάσταση του έργου αλλάζει από «Πρόταση» σε «Αναμονή». Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κατατεθεί προϋπολογισμός (συνολικός και ετήσιος) και κατόπιν έγκρισής τους να ξεκινήσει η πραγματοποίηση δαπανών (σύναψη συμβάσεων προσώπου, κατάθεση τιμολογίων, αιτήματα δαπανών). Η κατάσταση του έργου θα αλλάξει σε «Κίνηση» μόλις γίνει η πρώτη κατάθεση από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Έχω υποβάλει ετήσιο Π/Υ ο οποίος εγκρίθηκε από το Ειδικό Επταμελές Όργανο του ΕΛΚΕ αλλά δεν είναι ακόμα εγκεκριμένος. Πότε μπορώ να υποβάλω αιτήματα δαπανών;

Οι πρώτοι ετήσιοι προϋπολογισμοί (Π/Υ) του έτους εγκρίνονται από το Ειδικό Επταμελές Όργανο του ΕΛΚΕ. Ο Π/Υ αναρτάται την ίδια ημέρα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημιουργείται αυτόματα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία κατόπιν σχετικών εγκρίσεων από την Π.Ο.Υ. και τον Πρόεδρο την επόμενη μέρα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εφόσον και η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτηθεί, εμφανίζεται ο Π/Υ ως εγκεκριμένος και μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να προβεί σε σχετικές δαπάνες.

Που μπορώ να βρω τον ΑΔΑ του ετήσιου προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί;

Μέσω web-resCom, ακολουθώντας από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Καταχώρηση Π/Υ, επιλέγετε το έργο και στη συνέχεια τον τελευταίο εγκεκριμένο ετήσιο Π/Υ.  Σας εμφανίζεται ο πίνακας του ετησίου Π/Υ όπως έχει εγκριθεί και ακριβώς από πάνω, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον ΑΔΑ. Επίσης, σας δίνεται και η δυνατότητα εκτύπωσής του, σε περίπτωση που χρειάζεται.

Με ποιον τρόπο καταθέτω τα ενδιάμεσα παραδοτέα και το τελικό παραδοτέο μέσω webresCom;

Ο κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί είτε να υποβάλει τα ενδιάμεσα παραδοτέα μέσω διοικητικού αίτηματος από το webresCom με τίτλο «Υποβολή επιστημονικών παραδοτέων/απολογισμών έργου», περιγράφοντας τα παραδοτέα που κατατίθενται και επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα αρχεία είτε μπορεί να υποβάλει μεμονωμένα αιτήματα για κάθε παραδοτέο. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό παραδοτέο του έργου θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστά με την «Υποβολή τελικού επιστημονικού απολογισμού έργου».

Το έργο μου έχει λήξει αλλά δεν έχει έρθει αποπληρωμή ή υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο. Πως θα απορροφήσω το υπόλοιπο ποσό;

Σε περίπτωση που λήξει το έργο και υπάρχει διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο, μπορεί να δοθεί παράταση οικονομικού αντικειμένου κατόπιν αίτησης, με την προϋπόθεση ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει κατατεθεί το Δ9 και η τελική έκθεση του έργου.

Τι χρειάζεται για να παραταθεί το έργο μου οικονομικά;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράταση οικονομικού αντικειμένου είναι η ύπαρξη διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου. Εφόσον, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καταθέσει το έντυπο Δ9 και την τελική έκθεση του έργου, μπορεί να ζητήσει μέσω web resCom «Αίτημα παράτασης Οικονομικού Αντικειμένου».

Η παράταση οικονομικού αντικειμένου χορηγείται αποκλειστικά για πληρωμή συμβάσεων σε εκκρεμότητα και για τη διάχυση αποτελεσμάτων του έργου.

Τι είναι το έργο υπεραξίας και πώς μπορώ να αιτηθώ τη δημιουργία του;

Το έργο υπεραξίας αποτελεί ουσιαστικά μια νέα ερευνητική πρόταση του Επιστημονικού Υπεύθυνου (ΕΥ) με φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Η χρηματοδότηση του γίνεται από ταμειακά υπόλοιπα παλιότερων έργων του ίδιου ΕΥ, που έχουν λήξει.  Για τη δημιουργία έργου υπεραξίας, αρκεί η κατάθεση του εντύπου Δ1 στο οποίο γίνεται και μια σύντομη περιγραφή του νέου έργου.

Πότε και πως μπορώ να αιτηθώ τη μεταφορά υπολοίπων έργων μου στο έργο υπεραξίας μου;

Για την μεταφορά του διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου ενός έργου στο έργο υπεραξίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι τόσο η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, όσο και η διευθέτηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τρίτους (συμβάσεις προσώπων ή προμηθειών) ή προς τον ΕΛΚΕ (δάνεια ΕΛΚΕ ή εσωτερικού δανεισμοί). Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να αιτηθεί μέσω web-resCom «Αίτημα μεταφοράς υπολοίπου σε έργο υπεραξίας».

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων-Προσκλήσεις

Που δημοσιεύεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;

Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και όπου αλλού προβλέπει ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόσκληση και αναρτάται στη Διαύγεια. 

Είναι τα απαιτούμενα προσόντα κριτήριο αποκλεισμού σε μία πρόσκληση;

Ναι, τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού αίτησης υποψηφιότητας.

Είναι τα συνεκτιμώμενα προσόντα κριτήριο αποκλεισμού σε μία πρόσκληση;

Όχι, τα συνεκτιμώμενα προσόντα δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού σε μία πρόσκληση.

Ποια είναι η ελάχιστη προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους;

Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. 

Τι προβλέπεται για τις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας και των ενστάσεων;

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως Δ.Ε.Π.,Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

Οι ενστάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.
 

Πού δημοσιεύονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης;

Οι αποφάσεις αποδοχής αποτελεσμάτων της Επιτροπής Ερευνών δημοσιεύονται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και όπου αλλού προβλέπει ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόσκληση και αναρτώνται στη Διαύγεια.

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων-Συμβάσεις

Θέλω να κάνω σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο στο έργου μου. Τι πρέπει να κάνω;

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Καταχώρηση συμβάσεων» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του web-resCom υποβάλετε το αίτημα για την απασχόληση τακτικού και έκτακτου προσωπικού ,περιγράφοντας με σαφήνεια και επάρκεια το ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης, τη διάρκεια και το ποσό της αμοιβής. 

Το αίτημα υποβάλλεται με τη μορφή Ονομαστικής κατάστασης και δύναται να περιλαμβάνει παραπάνω από μια συμβάσεις απασχολούμενων στην ίδια όμως κατηγορία σύμβασης είτε

 • Πανεπιστημιακών & Δημοσίων Υπαλλήλων (για απασχόληση υφιστάμενου προσωπικού ΑΠΘ και μελών ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων)
 • Με ανάθεση έργου (για απασχόληση τρίτων με ανάθεση έργου ή υποτροφίας)

 Αναλυτικά οι οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος απασχόλησης και τη σύναψη σύμβασης υπάρχουν στο webrescom «Βοήθεια (pdf)/Οδηγίες καταχώρησης ονομαστικής»

Τα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν αφορούν  :

 1. την τεκμηρίωση της επιλογής του συμβαλλόμενου (παράρτημα I του pdf)
 2. τα δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε συμβαλλόμενου (παράρτημα II του pdf)

Ο χρήστης μπορεί να λάβει την πληροφορία σχετικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ανά τύπο σύμβασης χρησιμοποιώντας τη σχετική βοηθητική εφαρμογή.

Γιατί ενώ βλέπω ότι το υπόλοιπο συμβάσεων σε μια κατηγορία δαπάνης επαρκεί, δεν μπορώ να καταχωρήσω σύμβαση με το ποσό αυτό και εμφανίζεται μήνυμα υπέρβασης ερευνητικής ομάδας-προϋπολογισμού -συμβάσεων;

Υπάρχουν 2 λόγοι:

 1. Το ποσό της ερευνητικής ομάδας που συνδέετε με τη σύμβαση δεν επαρκεί και χρειάζεται αύξηση που μπορεί να σταλεί εγγράφως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στο hr@rc.auth.gr.
 2. Το συνολικό ποσό των ερευνητικών ομάδων του έργου που είναι συνδεδεμένες με την κατηγορία δαπάνης, έχει καλύψει σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπάνης, ενώ δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις για όλο το ποσό. Παρακολουθώντας την εικόνα της ερευνητικής ομάδας στο web-resCom (από την παρακολούθηση έργων/ερευνητικές ομάδες), μπορεί να σταλεί εγγράφως αίτημα τροποποίησης ποσών της ομάδας  από τον Ε.Υ στο hr@rc.auth.gr.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επιλέχθηκε ένας απασχολούμενος, υπάρχει όρος για δυνατότητα παράτασης(και επιπλέον αμοιβής). Τι πρέπει να κάνω για την παράταση της σύμβασης και πότε πρέπει να υποβάλω το αίτημα για να ισχύει η παράταση;

Θα πρέπει να σταλεί αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο hr@rc.auth.gr, με την ακριβή διάρκεια παράτασης και το επιπλέον ποσό, μαζί με τα δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης απασχολούμενου εκ νέου (web-resCom«Βοήθεια (pdf)/Οδηγίες καταχώρησης ονομαστικής» (παραρτημα II του pdf). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το αίτημα έγκαιρα και πριν την λήξη της σύμβαση.

Τι πρέπει να καταθέσω για να α) διακόψω ή β) αυξήσω ή γ) μειώσω ή δ)ακυρώσω μια σύμβαση στα πλαίσια κάποιου έργου;

α) Θα πρέπει να σταλεί τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου (ΕΥ),ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο hr@rc.auth.gr, με την ακριβή ημερομηνία διακοπής και το τελικό συνολικό ποσό, μαζί με συναίνεση του απασχολούμενου σε μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένης.

β) ) Θα πρέπει να σταλεί τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ,ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο hr@rc.auth.gr,  με το ποσό αύξησης .

γ) Θα πρέπει να σταλεί τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο hr@rc.auth.gr, με το ποσό μείωσης, μαζί με συναίνεση του απασχολούμενου σε μορφή ΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένης.

δ) Θα πρέπει να σταλεί τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο hr@rc.auth.gr .  Αν έχει υπογράψει την σύμβαση ο απασχολούμενος  θα πρέπει να συναινέσει με μια ΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Τι είναι το ΙΠΑ και πως θα το υπολογίσω;

Το ΙΠΑ (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης), είναι η ποσότητα εργασίας δηλαδή οι ανθρωπομήνες (ΑΜ) που θα εργαστεί κάποιος και που αναλογούν στο συγκεκριμένο ποσό της εκάστοτε σύμβασης (1ΑΜ=143,33 ώρες/μήνα κατά μέσο όρο).

Υπολογισμός-παράδειγμα: για σύμβαση με ποσό 10.000,00€ και ωρομίσθιο 20€ το ΙΠΑ=10000/20/143,33=3,4884
 

Τι περιορισμοί ισχύουν για να απασχοληθεί κάποιος και να πληρωθεί αν δεν έχει έναρξη επαγγέλματος;

Για να αμειφθεί κάποιος χωρίς έναρξη επαγγέλματος, δηλαδή με τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών, θα πρέπει η απασχόλησή του να είναι περιστασιακή/ευκαιριακή. Δικαιούται να έχει έως 2 συμβάσεις συνολικά εντός του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους (σε σύνολο έργων) και σε ετήσια βάση να μην υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00€.

Γραφείο Μισθοδοσίας

Ανεβαίνει αυτόματα το ΤΠΥ μου στην ΑΑΔΕ, αφού το υποβάλλω στον σύνδεσμο;

Όχι υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων στην εφαρμογή My Data,  αφορά την/τον κάθε φορολογούμενη/ο ατομικά, καθώς γίνεται μέσω σύνδεσης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Γιατί απορρίπτεται / δεν παραλαμβάνεται ένα τιμολόγιο;

Α) Το τιμολόγιο δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της λήξης του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
Β) Το τιμολόγιο δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία έτους στο οποίο το έργο δεν έχει ετήσιο προϋπολογισμό.

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στον λογαριασμό μου;

Οι πληρωμές των αμοιβών διενεργούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών δυο φορές τον μήνα στις 13 και 27. 
 

Το τιμολόγιό μου καταχωρήθηκε στις 08-11. Θα πληρωθώ 13 του μηνός;

Όχι. Oι ημερομηνίες 13 και 27 κάθε μήνα είναι ημερομηνίες πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών .Οι ημερομηνίες που κλείνει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών όμως είναι συνήθως 07 και 20 κάθε μήνα.

Πραγματοποίησα Πρακτική Άσκηση το διάστημα από 1/11/21 έως 31/1/22. Μου έχει σταλεί βεβαίωση αμοιβής με ποσό μικρότερο από αυτό που συμφωνήθηκε. Η σύμβαση που υπογράφηκε είναι 3 μηνών, ενώ το ποσό της βεβαίωσης αντιστοιχεί σε αποζημίωση 2 μηνών.

Η βεβαίωση είναι για φορολογική χρήση έτους 2020 και αφορά διαστήματα 01-11-2020 έως 31-12-2020 και πιστώθηκαν στην χρήση. Για το διάστημα 01-01-2021 έως 31-01-2021 που υπολείπεται θα σας σταλεί βεβαίωση το επόμενο έτος.

Έχω λάβει βεβαίωση για την πρόσθετη απασχόληση μου. Που πρέπει να την καταθέσω;

Η δήλωση των πρόσθετων αποδοχών αποτελεί υποχρέωση όλων των δημόσιων λειτουργών σύμφωνα με το Ν.1256/1982 και πραγματοποιείται 2 φορές τον χρόνο με ατομική ευθύνη του κάθε υπόχρεου. Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, για δική σας διευκόλυνση, προσυμπληρώνει τη δήλωση αυτή με τα στοιχεία των αμοιβών που έχετε εισπράξει μέσω του ΕΛΚΕ. Τη δήλωση των πρόσθετων αποδοχών θα πρέπει να την υποβάλετε στην Οικονομική υπηρεσία του Α.Π.Θ. και όχι στον ΕΛΚΕ.

Γιατί δεν γίνεται δεκτή η ίδια ασφαλιστική/ φορολογική ενημερότητα αφού έχει δύο μήνες διάρκεια;

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ και η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Οι υπόχρεες/οι προσκόμισης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας ενημερώνονται από τον ΕΛΚΕ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις, κάθε αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται και προσκομίζεται για μια μόνο συναλλαγή. Επομένως, σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών εκδίδονται ισάριθμα αποδεικτικά.

Η ημερομηνία έκδοσης της ενημερότητας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ζητείται η προσκόμισή της και θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της. Η ημερομηνία έκδοσης προκύπτει τόσο από την απαίτηση του νομοθέτη να προσκομίζεται ξεχωριστή ενημερότητα για κάθε τίτλο πληρωμής όσο και από την αποφυγή πιθανού δόλου (προγενέστερη έκδοση εξαιτίας μελλοντικού χρέους).

Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος που πρέπει να δηλώσω σε ένα αίτημα εντολής αμοιβών για ένα συνεργάτη στο έργο, ο οποίος αμείβεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και υπάγεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016;

Οι αμειβόμενες/οι που έχουν υπαχθεί στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και για τις/τους οποίες/οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης, θα πρέπει να αμείβονται κάθε μήνα με το ίδιο ποσό. Συγκεκριμένα, στο αίτημα πληρωμής που υποβάλλεται μέσω του web-resCom, το συνολικό μηνιαίο κόστος που δηλώνεται θα προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού της εκάστοτε σύμβασης με τη συνολική διάρκεια (μήνες) της.

Επισημαίνεται ότι, ακόμα και αν το διάστημα ενός αιτήματος πληρωμής αμειβόμενης/ου αφορά μόνο κάποιες μέρες και όχι έναν ολόκληρο μήνα, θα λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Γιατί δεν μπορώ να υποβάλω τιμολόγιο μέσω συνδέσμου;

 1. Δεν υποβάλατε ακολουθώντας τον σύνδεσμο το αποδεικτικό φορολογικής σας ενημερότητας, που όταν αναζητήθηκε από την υπηρεσία  μας δεν μπόρεσε να εκδοθεί αυτόματα.
 2. Δεν υποβάλατε το αποδεικτικό ασφαλιστικής σας ενημερότητας ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω το τιμολόγιο μου στο τέλος της χρονιάς;

Ανακοινώνεται πάντα λίγες μέρες πριν το τέλος της χρονιάς συνήθως είναι 15 Ιανουάριου.

Γραφείο Προμηθειών

Πως επιλέγω την διαδικασία ανάθεσης για μία προμήθεια – παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο ερευνητικού έργου ;

Η διαδικασία ανάθεσης που επιλέγεται προκειμένου να γίνει μία δαπάνη για την προμήθεια υλικών ή παροχή υπηρεσιών εξαρτάται από :
•    Τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης (ΓΛΚ) του έργου.
•    Το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου.
 

Ποια είναι τα όρια για τις διαδικασίες ανάθεσης

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δημόσιες Συμβάσεις ήσσονος αξίας (Απευθείας απόδοση παραστατικού)

  0,01€ έως 2.500,00€, πλέον ΦΠΑ

 

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης χωρίς Σύμβαση (Υποβολή τουλάχιστον μίας προσφοράς)

 

2.500,01€ έως 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης με Σύμβαση (Υποβολή τουλάχιστον δύο προσφορών)10.000,01€ έως 30.000,00€, πλέον ΦΠΑ

 

Διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες κάτω των ορίων με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονική διαδικασία)

 

30.000,01€ έως 140.000,00€, πλέον ΦΠΑ

 

Διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες  άνω των ορίων με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονική διαδικασία)

 

άνω των 140.000,01€, πλέον ΦΠΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παραπάνω όρια αφορούν τους προϋπολογισμούς των κατηγοριών δαπανών ΓΛΚ (ετήσιοι και συνολικοί, ανάλογα με το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου). 

Παράδειγμα : Για ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ), σε μία κατηγορία δαπάνης με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 30.000€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του ποσού της δαπάνης δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση, αλλά χρειάζεται διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το συνολικό προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης.  
 

Πότε απαιτείται η προσκόμιση έρευνας αγοράς για την διενέργεια μίας δαπάνης;

Συστήνεται για όλες τις δαπάνες που διενεργούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων να πραγματοποιείται έρευνα αγοράς πριν την διενέργεια της δαπάνης, ωστόσο η έρευνα αγοράς αποτελεί υποχρέωση για την διενέργεια της δαπάνης όταν :

 • Η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 2.500€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
 • Η δαπάνη παρόλο που είναι μικρότερη των 2.500€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, και εντάσσεται σε κατηγορία δαπάνης (ΓΛΚ) του ετήσιου προϋπολογισμού, που υπερβαίνει το ποσό των 2.500€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η απαίτηση για προσκόμιση μιας προσφοράς, αφορά σε ερευνητικά έργα ιδιωτικής χρηματοδότησης, όπως έργα παροχής υπηρεσιών, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κτλ. 
 • Η δαπάνη παρόλο που είναι μικρότερη των 2.500€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, και εντάσσεται σε κατηγορία δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει το ποσό των 2.500€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η απαίτηση για προσκόμιση μιας προσφοράς, αφορά σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά).

Μπορεί μία δαπάνη να εξαιρεθεί από έρευνα αγοράς;

Μία δαπάνη μπορεί να εξαιρεθεί από την διαδικασία έρευνας αγοράς, με απόφαση του οργάνου διοίκησης του ΕΛΚΕ, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

Υπάρχει τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου στο οποίο αναλύει την ανάγκη προμήθειας συγκεκριμένων υλικών ή ανάθεσης υπηρεσιών σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα και σαφή σύνδεση με το φυσικό αντικείμενο του έργου.  Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (μεταφρασμένα στην ελληνική) προς απόδειξη των όσων αναφέρονται στο αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου (Βεβαίωση Αποκλειστικότητας κτλ.).

Προσοχή : Η έγκριση εξαίρεσης από έρευνα αγοράς, δεν εξαιρεί την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης. 
 

Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση σύναψης σύμβασης με έναν προμηθευτή στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης;

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση σύναψης σύμβασης υποβάλλεται αίτημα Απευθείας Ανάθεσης και Σύμβαση. Έγγραφος τύπος δημοσίων συμβάσεων απαιτείται όταν

 • η κατηγορία δαπάνης (ΓΛΚ) του ετήσιου προϋπολογισμού υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00€) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • η κατηγορία δαπάνης (ΓΛΚ) του  συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου για έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση (πχ ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, Ευρωπαϊκά) υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00€) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση συνάπτεται μετά την ανάρτηση της Απόφασης ανάθεσης στην Διαύγεια. Υπόδειγμα σύμβασης Απευθείας Ανάθεσης μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για σύμβαση για προμήθεια/παροχή υπηρεσιών μετά από διαγωνισμό δίνεται από το γραφείο προμηθειών.

Οι συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν είτε με ιδιόχειρες υπογραφές από όλους τους συμβαλλόμενους, είτε με ψηφιακές υπογραφές από όλους τους συμβαλλόμενους.

Οι συμβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα :

 • Αποσπάσματα ποινικού μητρώου (έκδοσης τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης) του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και των μελών του ΔΣ (σε περίπτωση ΑΕ) ή του Διαχειριστή (σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ). Τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου  μπορούν να αντικατασταθούν από ΥΔ διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. 
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Καταστατικό ή Οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και η σύνθεση του ΔΣ, σε περίπτωση ΙΚΕ ΟΕ ΕΕ ο διαχειριστής. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον νόμο 2939/2001 (Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις), υπάρχει υποχρέωση εγγραφής των προμηθευτών (που εισάγουν απευθείας στην Ελλάδα) και παραγωγών ηλεκτρονικού εξοπλισμού,  καθώς και όσων διαχειρίζονται τις συσκευασίες και τα απόβλητα τους, στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Κατά την σύναψη της σύμβασης ελέγχεται αν οι προμηθευτές που έχουν την παραπάνω υποχρέωση είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο Μητρώο.
 

Ποια έγγραφα πρέπει να συμπληρώσω προκειμένου να ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία ;

Για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στο γραφείο προμηθειών :

 • Το έντυπο Δ8 – Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ).
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού ή των ανατιθέμενων υπηρεσιών (Συντάσσεται από τον συντάκτη των προδιαγραφών).
 • Ο πίνακας συμμόρφωσης – υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς (Συντάσσεται από τον συντάκτη των προδιαγραφών).
 • Στοιχεία αναφορικά με το περιβάλλον της σύμβασης (Συντάσσεται από τον συντάκτη των προδιαγραφών).

Τα παραπάνω αποστέλλονται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχικά)  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: procur@rc.auth.gr.

Μετά την σύνταξη του σχεδίου προκήρυξης και τον νομικό του έλεγχο, ενημερώνεται ο ΕΥ προκειμένου να αποστείλει το έντυπο Δ8 και τις οριστικοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές στην ίδια διεύθυνση προκειμένου να εγκριθούν από την συνεδρίαση του επταμελούς οργάνου διοίκησης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.     
 

Τμήμα Οικονομικών Συναλλαγών

Που υποβάλλονται τα αιτήματα πληρωμής αγαθών – παροχής υπηρεσιών και μετακινήσεων;

Μέσω webresCom:

Τα αίτημα πληρωμής δαπανών – παροχής υπηρεσιών και μετακινήσεων και οι αποδόσεις αυτών που συνοδεύεται με τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών υποβάλλονται μέσω webresCom. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής πραγματοποιείται από το μενού αριστερά "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα". Οι τύποι των αιτημάτων πληρωμής είναι οι παρακάτω

Περισσότερες πληροφορίες για τα 

 • αιτήματα πληρωμή δαπανών δείτε εδώ
 • αιτήματα πληρωμής μετακινήσεων δείτε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών γίνεται μόνο κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και ενημέρωσης από τη ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ.

Μέσω email στο f_transaction@rc.auth.gr: 

 • Αιτήματα πληρωμής έργων που έχουν λήξει, αλλά αφορούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έργου.
 • Αιτήματα πληρωμής συνεργαζόμενου φορέα.

Για ποια έργα έχω υποχρέωση υποβολής αιτημάτων μετακίνησης;

Για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ( ΕΣΠΑ 2014-2020, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας κλπ) καθώς και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς (π.χ. Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΕΛΙΔΕΚ, ΓΓΕΤ, Matching Funds κλπ), των οποίων οι δαπάνες εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4336/2015. 

Επισημαίνεται ότι για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης απαιτείται η υποβολή μετακίνησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με την προγραμματισμένη μετακίνηση. 
 

Πότε υποχρεούμαι σε υποβολή αιτημάτων Απευθείας Ανάθεσης και πότε ακολουθώ τη διαδικασία της απευθείας τιμολόγησης;

Με την εφαρμογή του νέου νόμου 4782/21 για τις διαδικασίες προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών,

 • Όταν η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου είναι έως 2.500 € πλέον ΦΠΑ, προβαίνετε άμεσα στην προμήθεια και υποβάλλετε το τιμολόγιο με το αίτημα πληρωμής.
 • Όταν η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου είναι  2.500,01 € και άνω πλέον ΦΠΑ (έως 30.000,00€), τότε θα ακολουθήσετε τη διαδικασία αιτήματος απευθείας ανάθεσης.  

Προσοχή: Για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΛΙΔΕΚ, καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, οι παραπάνω διαδικασίες δεν αφορούν τον ετήσιο αλλά το συνολικό προϋπολογισμό του έργου της εκάστοτε κατηγορίας δαπάνης.
 

Υπό ποιες προϋποθέσεις αιτούμαι την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την προμήθεια εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσίας;

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1128/97, δικαιούνται συγκεκριμένα Νομικά Πρόσωπα ( όπως οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων), όταν συμβάλλονται απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (δείτε εδώ), για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, και χρηματοδοτούνται από αυτή μερικά ή ολικά.

Οι δαπάνες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, κατά το ποσοστό χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι εξής:

 • Αγορά μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού
 • Παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εγκατάσταση του προηγούμενου εξοπλισμού
 • Αγορά λογισμικού

Η διαδικασία προς την αρμόδια ΔΟΥ διεκπεραιώνεται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και απαιτεί την υποβολή δικαιολογητικών από την/τον ΕΥ. 

Πότε βλέπω τα αιτήματα πληρωμής δαπανών για τα οποία προτίθεμαι να ζητήσω δάνειο;

Τα αιτήματα πληρωμής υποβάλλονται μέσω web-resCom (κατάσταση αναμονής).

Ελέγχονται και καταχωρούνται από το τμήμα των οικονομικών συναλλαγών (κατάσταση έγκρισης).

Προωθούνται στο λογιστήριο προς λογιστική εκκαθάριση.

Μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας από το λογιστήριο, το αίτημα πληρωμής (κατάσταση έχει αποδοθεί) περιλαμβάνεται στη λίστα προς επιλογή για σύνδεση με το αίτημα δανείου.

Σε ποιες περιπτώσεις απορρίπτεται / δεν παραλαμβάνεται ένα τιμολόγιο

Τα τιμολόγια των προμηθευτών, τα οποία προσκομίζονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ μέσω της/του Επιστημονικής/ού Υπεύθυνης/ου του έργου, δεν γίνονται αποδεκτά στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Το τιμολόγιο φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της λήξης του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 2. Το τιμολόγιο φέρει ημερομηνία έτους για το οποίο δεν έχει εγκριθεί ετήσιος προϋπολογισμός στο έργο.
 3. Δεν έχει προβλεφθεί η δαπάνη που αφορά στο τιμολόγιο στον προϋπολογισμό του έργου.
 4. Δεν έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης (πχ διαγωνισμός, αίτημα απευθείας ανάθεσης).
 5. Το τιμολόγιο είναι προγενέστερο της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης (Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας/Υπηρεσίας ή Κατακύρωσης Διαγωνισμού) στη Διαύγεια.
 6. Το τιμολόγιο είναι προγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης.
 7. Η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη.
 8. Δεν έχει εκδοθεί στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Τμήμα Παρακολούθησης Έργων

Ποια είναι η διάρκεια απόσβεσης των παγίων;

Εφόσον η καθαρή αξία ενός παγίου υπερβαίνει τα 1.500,00€ τότε η απόσβεσή του πραγματοποιείται με ετήσιο συντελεστή 40% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία κτήσης του παγίου. Ως εκ τούτου, απαιτούνται 30 μήνες για την πλήρη απόσβεση του παγίου. Στις περιπτώσεις που η υπολειπόμενη διάρκεια ενός έργου είναι μικρότερη των 30 μηνών, τότε -κατά την κατάθεση του αιτήματος απευθείας ανάθεσης- θα πρέπει να υποδεικνύεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με αίτημά του κάποιο άλλο έργο από το οποίο μπορεί να καλυφθεί η υπολειπόμενη αναπόσβεστη αξία του παγίου.

Ποιο είναι το ύψος της κράτησης Γενικών Εξόδων του ΕΛΚΕ;

Η κράτηση Γενικών Εξόδων του ΕΛΚΕ ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου (άμεσων και έμμεσων δαπανών). Σε περίπτωση που το ποσοστό που προβλέπεται από το πλαίσιο χρηματοδότησης ή/και το Τεχνικό Παράρτημα του έργου υπολείπεται του ανωτέρω ποσοστού, θα πρέπει απαραίτητα να κατατίθεται αίτημα μείωσης των Γενικών Εξόδων του ΕΛΚΕ πριν την έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού του κάθε έργου.

Μπορώ να λαμβάνω πρόσθετη αμοιβή ενώ βρίσκομαι σε εκπαιδευτική άδεια;

Σύμφωνα με τους Οδηγούς Χρηματοδότησης των έργων, η εργασία του κάθε απασχολούμενου υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και αποδεικνύεται με τη συμπλήρωση των φύλλων χρονοχρέωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Αν η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας συνεπάγεται απομάκρυνση του απασχολούμενου από την έδρα του ΑΠΘ, τότε δε δύναται να τεκμηριωθεί πρόσθετη απασχόληση.

Θέλω να συμπληρώσω το μηνιαίο φύλλο εργασίας για έναν μήνα. Μέχρι πότε έχω το χρονικό περιθώριο;

Το χρονικό περιθώριο συμπλήρωσης του μηνιαίου φύλλου εργασίας ενός μήνα είναι ένας επιπλέον μήνας από τον μήνα αναφοράς. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, το φύλλο κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του. 

Πώς υπολογίζεται το μέσο κόστος ανθρωπομήνα και το σύνολο των ανθρωπομηνών;

Ο μέγιστος αριθμός ετήσιων παραγωγικών ωρών είναι 1720 και ο μέσος αριθμός παραγωγικών ωρών ανά μήνα είναι 143,33 (1720/12). Εφόσον γνωρίζουμε το ωρομίσθιο του απασχολούμενου, το κόστος ανθρωπομήνα προκύπτει από το ωρομίσθιο πολλαπλασιαζόμενο με 143,33 ώρες, π.χ. ωρομίσθιο εργασίας 25€ μας δίνει κόστος ανθρωπομήνα ίσο με 3.583,25€. Με βάση το ωρομίσθιο και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για την αμοιβή ενός εργαζόμενου, ο αριθμός των ανθρωπομηνών προκύπτει διαιρώντας το συνολικό ποσό της αμοιβής με το μέσο κόστος ανθρωπομήνα, π.χ. για συνολική αμοιβή εργαζόμενου 10.000,00 € και μέσο κόστος ανθρωπομήνα 3.583,25€, το σύνολο των ανθρωπομηνών ανέρχεται σε 2,7907.

Πως μπορώ να κάνω τροποποίηση προϋπολογισμού που απαιτεί και ταυτόχρονη τροποποίηση ερευνητικής ομάδας;

Αρχικά πραγματοποιείται μείωση στην κατηγορία δαπάνης της ερευνητικής ομάδας κατά το ποσό που θα μειωθεί η αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης στον προϋπολογισμό, ώστε να προκύψει το διαθέσιμο ποσό που θα μεταφερθεί σε άλλη κατηγορία δαπάνης αμοιβών. Ακολούθως, υποβάλλεται η αναμόρφωση προϋπολογισμού που αφορά στις κατηγορίες δαπάνης αμοιβών. Μετά την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ολοκληρώνεται η τροποποίηση των ποσών στις κατηγορίες δαπανών της ερευνητικής ομάδας.

Στον ετήσιο προϋπολογισμό ενός έργου ΕΣΠΑ έχω προβλέψει ποσό 2.000,00 € στην κατηγορία δαπάνης 14-3. Μπορώ να προχωρήσω στην απευθείας προμήθεια χωρίς διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμό;

Στα έργα Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, Εδαφικής Συνεργασίας και ΕΛΙΔΕΚ, η διαδικασία προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών (απευθείας ανάθεση, πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή διαγωνισμός) καθορίζεται από τον συνολικό προϋπολογισμό της λογιστικής κατηγορίας δαπάνης σε όλη τη διάρκεια του έργου και όχι από τον ετήσιο. Επιπρόσθετα, στα έργα ΕΣΠΑ τα οποία είναι Υποέργα μιας Πράξης (με μοναδικό κωδικό MIS) λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός προϋπολογισμός της λογιστικής κατηγορίας δαπάνης όλων των Υποέργων για τον καθορισμό της διαδικασίας.

Δύνανται να απασχολούνται προπτυχιακοί φοιτητές σε έργα Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης και ανταγωνιστικά ΕΣΠΑ;

Είναι δυνατή η απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στα ως έργα με σύμβαση χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ υπ’ αριθμ. 70116/19-05-2023 (ΦΕΚ 3500/25-05/2023), με μέγιστο ποσό ανά μήνα 300 € και ανώτατο όριο ωρών απασχόλησης τις 30 ώρες.

Σε ποια έργα η απόδοση των μετακινήσεων γίνεται με βάση τον ν. 4336/2015;

Στα έργα ΕΣΠΑ, Εδαφικής Συνεργασίας, ΕΛΙΔΕΚ και έργα που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης ή το αργότερο -σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων μετακινήσεων- εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία επιστροφής να κατατίθεται αίτημα έγκρισης της μετακίνησης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δαπάνες μετακίνησης δεν είναι νόμιμες.

Στο Τεχνικό Παράρτημα ενός έργου ΕΣΠΑ έχω συμπεριλάβει στην ερευνητική ομάδα το όνομα ενός ερευνητή, ο οποίος δεν ανήκει στο υφιστάμενο προσωπικό του Ιδρύματος. Μπορώ να προχωρήσω απευθείας σε κατάθεση ονομαστικής κατάστασης για τον απασχολούμενο;

Στα έργα ΕΣΠΑ και Εδαφικής Συνεργασίας για την απασχόληση προσωπικού εκτός Ιδρύματος απαιτείται πάντα η διενέργεια ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εξαίρεση υφίσταται μόνο για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό άλλων φορέων, εφόσον έχει αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης της πρότασης.

Υπάρχει όριο πρόσθετων αμοιβών σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Όχι, δεν υπάρχει όριο αμοιβών, αλλά υπάρχει ετήσιο όριο ωρών πρόσθετης απασχόλησης. Το όριο αυτό είναι διαφορετικό για κάθε κατηγορία υφιστάμενου προσωπικού και αντιπροσωπεύει τη διαφορά των συμβατικών ωρών απασχόλησης της κάθε κατηγορίας από το σύνολο των 1.720 παραγωγικών ωρών ετησίως. Ενδεικτικά, το όριο αυτό διαμορφώνεται στις 946 ώρες για μέλη ΔΕΠ.

Σε έργα Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης θα πρέπει να αναλώσω όλο τον ονομαστικό προϋπολογισμό έως την ημερομηνία λήξης του έργου;

Η δήλωση των δαπανών στις οικονομικές εκθέσεις αφορά μόνο τις άμεσες δαπάνες (direct costs) των έργων. Οι έμμεσες δαπάνες (indirect costs) υπολογίζονται κατ’ αποκοπή ως ποσοστό των άμεσων δαπανών και ο προϋπολογισμός που αναλογεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου και την κατάθεση της αποπληρωμής με αίτημα οικονομικής παράτασης για διάστημα έως 2 έτη από την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου για δράσεις διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου.

Ποιες κατηγορίες έργων απαλλάσσονται από ΦΠΑ και για ποιες κατηγορίες προϋπολογισμού;

Από ΦΠΑ απαλλάσσονται τα έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα οποία η σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από κάποιο Οργανισμό, ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα έργα αυτά, απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι αμοιβές προσωπικού (100%) και ο εξοπλισμός (κατά το ποσοστό χρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Πώς μπορώ να καλύψω την ιδία συμμετοχή;

Η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από τις ώρες του υφιστάμενου προσωπικού που απασχολείται σε έργα και για τις οποίες δε λαμβάνουν οι απασχολούμενοι πρόσθετη αμοιβή. Μπορεί επίσης να καλυφθεί και από τιμολόγια παγίων ή αναλωσίμων, τα οποία έχουν αγοραστεί από άλλες πηγές χρηματοδότησης (πλην των έργων ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ και έργων Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης).

Εϊναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τις οποίες εκδίδεται παραστατικό από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ;

Στα έργα ΕΣΠΑ καθώς και στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό τους πλαίσιο, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τις οποίες ο εκδότης του παραστατικού είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ (π.χ. τιμολόγιο ενοικίασης αίθουσας ΚΕΔΕΑ, κόστος εγγραφής σε συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ). Οι εν λόγω δαπάνες δε θα γίνονται αποδεκτές.

Αν έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους δαπάνες, οι Επιστημονικές/οί Υπεύθυνες/οι θα πρέπει να φροντίζουν να τις αποδίδουν σε άλλα έργα πλην των ανωτέρω (π.χ. σε έργα παροχής υπηρεσιών, σε indirect costs έργων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης).
 

Γραφείο Αυτοτελών Εσόδων

Ποια μέλη ΔΕΠ αφορά η υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού 7% και ποιες κατηγορίες εισοδημάτων;

Οι  Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρίας, κατά την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως προς τον ΕΛΚΕ του οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστό ύψους επτά τοις εκατό (7%) επί των ετήσιων καθαρών εισοδημάτων τους από την παραπάνω δραστηριότητα. 

Το ποσοστό του 7% επιβάλλεται αποκλειστικά στο ετήσιο καθαρό εισόδημα, προερχόμενο από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται ή είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο ή την οικεία επιστήμη των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.

Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες που δεν βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς, θεωρούνται υπόχρεοι μόνο για την περίοδο του έτους αναφοράς που βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες που προέβησαν σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους ή την ένταξη τους σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.


Για τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) χορηγεί,  στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, κάθε έτος το ύψος του καθαρού εισοδήματος των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας. 
 

Υπάρχουν κατηγορίες εισοδημάτων οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού 7% ;

Ναι, στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 137486/Ζ2/2021, περιγράφονται οι κατηγορίες εισοδημάτων που εξαιρούνται, όπως: 
α) εισόδημα που προκύπτει από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
β) εισόδημα που προκύπτει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικά (ατομική επιχείρηση) με απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης λογιστικών αρχείων (στοιχείων), όπως ενδεικτικά αμοιβές με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης),
γ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διδακτικού έργου προς άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες Σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), δ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διοικητικού έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
ε) Το εισόδημα από κεφάλαιο κατά το άρθρο 35 του ν.4172/2013 (εισόδημα από μετοχές, εταιρικά μερίδια κλπ.) εφόσον αυτό δεν προέρχεται από τη συμμετοχή σε εταιρία μέσω της οποίας ο υπόχρεος παρέχει υπηρεσίες συναφείς προς το γνωστικό και επιστημονικό του αντικείμενο. 
στ) εισόδημα από τη λήψη της ειδικής αμοιβής για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια,
ζ) εισόδημα που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή εντασσόμενο από φορολογικής απόψεως στην έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ρητώς στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 137486/Ζ2/2021.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ενημέρωση των Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων;

Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, μετά τη λήψη των στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε., αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτική επιστολή στον υπόχρεο σχετικά με το ποσό που προκύπτει ότι πρέπει να καταβάλει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας.  

Ο υπόχρεος μπορεί  να υποβάλει τις απόψεις του καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής ενημέρωσης. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, αφού εξετάσει τις απόψεις του υπόχρεου, εκδίδει και κοινοποιεί την πράξη προσδιορισμού οφειλής. 
 

Πως κοινοποιούνται οι πράξεις προσδιορισμού οφειλής;

Η κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής πραγματοποιείται με τους ακόλουθους  τρόπους: α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου, β) με συστημένη επιστολή, γ) με παράδοση προς τον υπόχρεο από υπάλληλο του Α.Ε.Ι. ή άλλο εντεταλμένο όργανο.
 
 

Αμφισβητώ τα εισοδήματα που αναφέρονται στην ενημερωτική επιστολή ή την πράξη προσδιορισμού οφειλής που μου κοινοποιήσατε. Πως υποβάλλω την άποψη ή την ένσταση μου;

Εάν αμφισβητείτε το ύψος του οφειλόμενου ποσού, θα πρέπει να αναφέρετε το ύψος του εισοδήματος, το οποίο δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ύψους του οφειλόμενου ποσού, τον λόγο εξαίρεσής του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία με αριθ. 137486/Ζ2/27.10.2021(Β'5028) απόφασης. Οι προβαλλόμενοι λόγοι θα πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα, δικαιολογητικά και πάσης φύσεως στοιχεία, τα οποία κρίνετε ότι είναι ικανά να αποδείξουν τους ισχυρισμούς σας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), αντίγραφα καταστάσεων οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3), βιβλία εσόδων, τιμολόγια/αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,  βεβαιώσεις αποδοχών κ.α 
Η υποβολή των απόψεων και ενστάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά εγγράφως προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., είτε από το υπόχρεο ή  νομίμως εξουσιοδοτημένο/η για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπό ως εξής: 

α) ηλεκτρονικά στο email aftotelhesoda@rc.auth.gr,

β) μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. -Τμήμα Αυτοτελών Εσόδων, Κτίριο ΚΕΔΕΑ-3ης Σεπτεμβρίου, ΤΚ 54636, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης,

γ) αυτοπροσώπως κατόπιν σχετικού ραντεβού. 
 

Μου έχει κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισμού οφειλής και θέλω να ρυθμίσω την οφειλή μου σε δόσεις. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ρύθμισης για τμηματική καταβολής της οφειλής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Το αίτημα υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση aftotelhesoda@rc.auth.gr, ή κατατίθεται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στη διεύθυνση: Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου 54636 Θεσσαλονίκη.  

Μου έχει κοινοποιηθεί η πράξη προσδιορισμού οφειλής. Πως μπορώ να εξοφλήσω την οφειλή;

Η εξόφληση της οφειλής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της ταυτότητα οφειλής «RF» που αναγράφεται στην σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής και όχι με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του ΕΛΚΕ.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω e-banking.  Στην κατηγορία πληρωμές αναζητήστε την περιγραφή "ΕΛΚΕ ΑΠΘ" για να πληρώσετε με τον κωδικό RF.

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ποιος είναι ο ρόλος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας;

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της πολιτικής μεταφοράς τεχνολογίας του ΕΛΚΕ και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ΑΠΘ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας μέσω διαδικασιών, που είναι συνεπείς με τις αρχές λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της διαδικασίας γνωστοποίησης, προστασίας και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στη διαδικασία αυτή συνδράμουν, εφόσον απαιτείται, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, Ειδικοί Σύμβουλοι και Επιτροπές Ειδικών Εμπειρογνωμόνων που συστήνονται για το σκοπό αυτό.

Ενδιαφέρομαι για συνεργασία με την αγορά. Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με εταιρείες και άλλους φορείς ενδιαφέροντος μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας;

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) ΕΛΚΕ ΑΠΘ είναι το σημείο επαφής μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς. Τα στελέχη του Γραφείου διατηρούν εδραιωμένες επαφές με πλήθος συνεργαζόμενων εταιρειών με στόχο την άμεση διασύνδεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την αγορά, το ΓΜΤ επικοινωνεί με τα Εργαστήρια και τους ερευνητές του ΑΠΘ που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν, διερευνώντας δυνατότητες συνεργασίας. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ερευνητή, Εργαστήριο, ή κάποια ερευνητική ομάδα, το ΓΜΤ κινητοποιεί το δίκτυο συνεργατών του για εξεύρεση εταίρων. Επίσης, μπορεί να υποστηρίξει την ερευνητική κοινότητα στις συζητήσεις/διαπραγματεύσεις με τους εταίρους περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δυνητικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Πρόσθετα, το ΓΜΤ υποστηρίζει τα μέλη του ΑΠΘ σε θέματα διασύνδεσης με την αγορά και κοινωνικούς φορείς, την επιχειρηματική ωρίμανση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την αναζήτηση χρηματοδότησης, αλλά και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς βράβευσης επιχειρηματικών ιδεών, τη διασύνδεση με Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Funds) και τη διασύνδεση με δομές υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων ελληνικών φορέων, ελληνικών τραπεζών, και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα στελέχη του Γραφείου, μέσω του email: tto@rc.auth.gr.

Ενδιαφέρομαι για πατέντα. Ποια είναι η διαδικασία για την κατοχύρωση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ;

Τα βήματα της διαδικασίας για την κατοχύρωση πατέντας περιλαμβάνουν τα εξής:

1.    Κατάθεση Εντύπου Γνωστοποίησης Εφεύρεσης στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) ΕΛΚΕ ΑΠΘ (Έντυπο Ατ.12)
2.    Αίτηση Έκθεσης Προ-έρευνας στον ΟΒΙ από τους εφευρέτες & Προ-έρευνα από το ΓΜΤ ΕΛΚΕ ΑΠΘ
3.    Εξειδικευμένη συμβουλευτική από Συνεργάτες του ΓΜΤ (Σύμβουλοι Ευρεσιτεχνιών)
4.    Υποβολή Αίτησης Κατοχύρωσης Εφεύρευσης (Επιστολή Εφευρετών) και επικαιροποιημένου Εντύπου Γνωστοποίησης Εφεύρεσης στο ΓΜΤ ΕΛΚΕ ΑΠΘ προς το Ειδικό 7μελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών, για 
5.    Συνεδρίαση Ειδικού 7μελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
6.    Σε περίπτωση θετικής απόφασης, παρέχεται υποστήριξη στην προστασία και την αξιοποίησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, η εφεύρεση θεωρείται ελεύθερη.
7.    Σύνταξη Νομιμοποιητικών Εγγράφων και Κατάθεση της Αίτησης Κατοχύρωσης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης (ΓΝΥ) τουΕΛΚΕ ΑΠΘ και 
8.    Παρακολούθηση και υποστήριξη των ενεργειών για την αξιοποίηση της ΔΙ από ΓΜΤ ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Η παραπάνω διαδικασία εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του κάθε αιτήματος, το χρόνο ανταπόκρισης των φορέων κατοχύρωσης και τη συνεργασία της ερευνητικής ομάδας με το ΓΜΤ και τους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, και μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε (5) μήνες.

Αν η εφεύρεση/ερευνητικό αποτέλεσμα έχει προκύψει κατά την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, η καταγραφή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας ξεκινά με την υποβολή του τυποποιημένου εγγράφου που αφορά στην Υποβολή των Παραδοτέων/Τελική έκθεση του έργου (Έντυπο Δ9). Στη συνέχεια ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 86 - 89 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ή να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Γραφείου.

Ποια είναι η διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού (spin-off) στο ΑΠΘ;

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρίας-τεχνοβλαστού ξεκινάει με την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές προς το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ), που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.    Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενοι συνιδρυτές σε συνεννόηση με το ΓΜΤ.
2.    Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω της εταιρίας-τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων έρευνας ως ερευνητές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται.
3.    Αναφορά στον κλάδο ή στους κλάδους αγοράς επί των οποίων προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η εταιρία-τεχνοβλαστός.
4.    Τυποποιημένο έντυπο επιχειρηματικού σχεδίου του ΓΜΤ. 
5.    Δήλωση των μελών ΔΕΠ σχετικά με την άσκηση ή όχι χρεών διοίκησης στην εταιρία-τεχνοβλαστό.
6.    Άλλες δηλώσεις που ενδέχεται να ζητηθούν  για θέματα δικαιωμάτων των ιδρυτών επί της μεταφερόμενης τεχνογνωσίας.

Εν συνεχεία, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1.    Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης της πληρότητας και της βιωσιμότητας του επιχειρησιακού σχεδιασμού από το ΓΜΤ προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΑΠΘ.
2.    Σύνταξη σχεδίου σύμβασης εταιρίας-τεχνοβλαστού σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και επαρκής ρύθμιση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των εμπλεκόμενων μερών / ερευνητών σε σχέση με την τεχνογνωσία που μεταφέρεται.
3.    Διατύπωση εισήγησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και διαβίβασή της προς το Πρυτανικό Συμβούλιο.
4.    Έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο της ίδρυσης εταιρίας-τεχνοβλαστού, της ενδεχόμενης συμμετοχής του ΑΠΘ ως εταίρου, της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ερευνητών ως εταίρων, καθώς και της ενδεχόμενης συμμετοχής τους στη διοίκησή του σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.  
5.    Σύναψη σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας (Σύμβαση τεχνοβλαστού) μεταξύ ΕΛΚΕ ΑΠΘ και όλων των εμπλεκόμενων μερών.
6.    Ίδρυση Τεχνοβλαστού.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας παρέχει συμβουλευτική επιχειρηματικής ωρίμανσης για την κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ μετά την έγκριση του παρακολουθεί την λειτουργία της εταιρίας-τεχνοβλαστού βάση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας που έχει υπογραφεί με τον ΕΛΚΕ. Επίσης, το ΓΜΤ μεριμνεί για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών (royalties) ή των μερισμάτων στον ΕΛΚΕ και υποβάλει εισηγήσεις στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης σε περίπτωση που διαπιστώνει μη σύννομη λειτουργία ή παραβίαση των συμβατικών όρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 80 – 83  Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ή να επικοινωνήστε με τα στελέχη του Γραφείου.
 

Πώς μπορώ να διερευνήσω την αξιοποίηση των ερευνητικών μου αποτελεσμάτων από χρηματοδοτούμενα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά έργα

Τα στελέχη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) παρακολουθούν σε καθημερινή βάση και αξιολογούν τις προοπτικές αξιοποίησης  των έργων που ξεκινούν και των έργων που ολοκληρώνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, συντάσσοντας έντυπο παρακολούθησης για επιλεγμένα ερευνητικά έργα και επικοινωνούν αναλόγως με τον/την ΕΥ. 

Το ΓΜΤ μπορεί να συμβάλλει κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός ερευνητικού έργου:

 • στις συζητήσεις/διαπραγματεύσεις με τους εταίρους περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δυνητικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας,
 • μέσω της συμμετοχής στελεχών του Γραφείου σε επιτροπές διαχείρησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας του έργου,
 • στο σχεδιασμό και τη σύνταξη ενός σχεδίου αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, 
 • στη διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης εταιρείας τεχνοβλαστού (spin-off) ή /και προστασίας εφεύρεσης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της έρευνας. 

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο και πιθανά να ενδιαφέρουν στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενων έργων, περιλαμβάνουν:
-    την κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (πατέντα), 
-    την υποστήριξη στη διάθεση της τεχνογνωσίας στην αγορά, π.χ. μέσω άδειας χρήσης δικαιωμάτων (licensing), 
-    την υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις των όρων συνεργασίας με την αγορά, 
-    συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία εταιρείας-τεχνοβλαστού (spin-off)
-    διασύνδεση με την αγορά και κοινωνικούς φορείς  
-    υποστήριξη στην επιχειρηματική ωρίμανση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
-    συμμετοχή στην αναζήτηση χρηματοδότησης και σε διαγωνισμούς βράβευσης επιχειρηματικών ιδεών, διασύνδεση με Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Funds)
-    διασύνδεση με δομές υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων ελληνικών φορέων, ελληνικών τραπεζών, ιδιωτικών πρωτοβουλιών


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 76 – 79 του  Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ή να επικοινωνήστε με τα στελέχη του Γραφείου.
 

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε τεχνολογική πληροφόρηση για το αντικείμενο της έρευνάς μου από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ;

Η τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας είναι το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και στις σχετικές βάσεις δεδομένων. Η πληροφορία μπορεί να προέρχεται από ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ή από τη στατιστική ανάλυση πολλών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται για τεχνικές/επιστημονικές πληροφορίες, βιβλιογραφικές πληροφορίες, νομικές πληροφορίες, και πληροφορίες οικονομικού-εμπορικού χαρακτήρα.

Η τεχνολογική πληροφόρηση συνεισφέρει στη γνώση της στάθμης της τεχνικής, στην εύρεση λύσης σε τεχνικά προβλήματα, στον έλεγχο του ανταγωνισμού, στην αποφυγή σπατάλης χρόνου και χρήματος σε τομείς που έχουν ήδη ερευνηθεί, στον προσανατολισμό σε νέες καινοτόμες κατευθύνσεις, στην αποφυγή καταπάτησης δικαιωμάτων (freedom-to-opperate), καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ μέσω εξειδικευμένων λογισμικού, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αναλύει εκατομμύρια δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλο τον κόσμο, με στόχο την πιο ολοκληρωμένη τεχνολογική πληροφόρηση των ερευνητών του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα στελέχη του Γραφείου, μέσω του email: tto@rc.auth.gr.