Σύνοψη

Το γραφείο ΕΠΑΝ & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διαχειρίζεται έργα 

1. Χρηματοδοτούμενα απευθείας από το ΠΔΕ

2. Χρηματοδοτούμενα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα στο πλαίσιο Δράσεων: «Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες»

 • Υλοποιούνται έργα χορήγησης υποτροφιών για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες.  (αριθμός έργων 223, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 4.908.600 €)   

3. Χρηματοδοτούμενα από το Πράσινο Ταμείο

 • Προστασία και Αναβάθμιση Δασών (αριθμός έργων 2, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 303.000 €)   
 • Life- Πράσινο Ταμείο  (αριθμός έργων 3, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 106.000 €)   
 • Φυσικό Περιβάλλον Καινοτόμες Δράσεις  (αριθμός έργων 4, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 305.000 €)
 • Καινοτόμες Δράσεις με του Πολίτες  (αριθμός έργων 2, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 9.090 €)   

Λογότυπο Πράσινο Ταμείο

4. Εμβληματικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

 • Εμβληματική Δράση για Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων  (αριθμός έργων 1, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 291.000,00)
 • Εμβληματική Δράση για την Αλυσίδα Αξίας του Μελιού (αριθμός έργων 3, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 324.222 €)
 • Εμβληματική Δράση για την Αντιμετώπιση του Ιού SARS-CoV-2 (αριθμός έργων 1, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού  30.000 €)
 • Εμβληματική Δράση για την Κλιματική Αλλαγή (αριθμός έργων 1, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού  248.520 €)
 • Εμβληματική Δράση για Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων (αριθμός έργων 3, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 335.600 €)
 • Εμβληματική Δράση οι Δρόμοι της Ελιάς  (αριθμός έργων 2, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 350.000 €)
 • Εμβληματική Δράση οι Δρόμοι των Αμπελώνων (αριθμός έργων 3, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού  399.076 €)

5. Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ - Tομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

5.1. Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ υλοποίησε και υλοποιεί τις Δράσεις είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής, ενεργώντας σε συνεργασία με τους δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής.

 5.1.1. Διαχειριστική αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

 • Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (αριθμός έργων 14, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 15.898.412 €)

 5.1.2. Διαχειριστική αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

 • Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (αριθμός έργων 202, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 43.062.015 €)

 5.1.3. Διαχειριστική αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 • Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS (αριθμός έργων 8, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 1.132.962 €)
 • Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες  (αριθμός έργων 10, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 2.105.185 €) 
 • Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά Υλικά - Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό  (αριθμός έργων 21, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 3.364.563€)   

σ

5.2. Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα » ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

Το έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ υλοποίησε και υλοποιεί τις Δράσεις

 • Καινοτομία στην Αλιεία (αριθμός έργων 4, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 651.207 €)
 • Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια (αριθμός έργων 1, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 142.958 €)
 • Καινοτομία που Συνδέεται με τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (αριθμός έργων 2, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 331.700 €)
 • Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη (αριθμός έργων 4, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 347.442 €)

λογότυπο ΕΠΑΛΘ

6. Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

6.1. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

6.2. ΠΕΠ Ηπείρου  (αριθμός έργων 3, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 200.959 €) 
6.3. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  (αριθμός έργων 4, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 504.342 €) 

 

Η Μ.Ο.Δ.Υ. παρέχει προς τους Ε.Υ. συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής-γραμματειακής υποστήριξης απαγορεύεται, προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων (κατ’ εφαρμογή της γενικής αρχής μη ταύτισης ελέγχοντος και ελεγχόμενου).

Διαδικασία Έναρξης Έργων με Απόφαση Χρηματοδότησης

Αρμόδιο γραφείο Έναρξης έργων.

Βήμα 1: Έκδοση διοικητικής πράξης έγκρισης του έργου: Ο Φορέας Χρηματοδότησης ενημερώνει με επιστολή τον Ανάδοχο ή τον Συντονιστή (επικεφαλής εταίρος) του έργου για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο κάθε εταίρος για την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης (ή της τροποποίησης αυτής). Η/Ο ΕΥ, είτε απευθείας είτε διαμέσου του συντονιστή, αποστέλλει στον Φορέα Χρηματοδότησης ή υποβάλλει στην σχετική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατόπιν πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου.

Βήμα 2: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr το τυποποιημένο έντυπο του αιτήματος αποδοχής διαχείρισης έργου (έντυπο Δ1) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα :

Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Προκήρυξης της Δράσης
ή Απόφαση ένταξης πράξης στο πλαίσιο της Προκήρυξης της Δράσης
Τεχνικό Παράρτημα, όπου περιγράφονται αναλυτικά το εγκεκριμένο Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο αυτού. Η εκτύπωση του Τεχνικού Παραρτήματος Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται από την πλατφόρμα που υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης (πρόταση) κατά την πρόσκληση
ή Τεχνικό Δελτίο Πράξης και εγκεκριμένη Αυτεπιστασία (Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου) 
 

Βήμα 3: Το τμήμα έναρξης έργων παραλαμβάνει ελέγχει και πρωτοκολλεί έγγραφα στο έργο με μοναδικό κωδικό, που είχε λάβει κατά την υποβολή της πρότασης. Εισάγει τα δεδομένα του εντύπου Δ1 (τίτλος, ΕΥ, φύση έργου κ.λπ) και αποδελτιώνει τα στοιχεία του συμβολαίου (χρονική διάρκεια υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, μέγιστο ποσό επιχορήγησης, κράτηση Επιτροπής, στοιχεία για την ιδία συμμετοχή, συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουν στη σύμπραξη κ.λπ.) και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τεχνικό παράρτημα του έργου ή στο σχέδιο Αυτεπιστασίας (χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, πακέτα εργασίας, κ.λ.π.).  Η φορολογική διάκριση του έργου ορίζεται Επιχορήγησης/Χρηματοδότησης. Το έργο τίθεται σε κατάσταση "Αναμονή" και μπορεί να κατατεθεί προϋπολογισμός (συνολικός και ετήσιος). Το γραφείο έναρξης έργων ενημερώνει σχετικά τον ΕΥ. Το αίτημα για την Αποδοχή διαχείρισης του έργου παραμένει σε εκκρεμότητα έως την υποβολή και έλεγχο του προϋπολογισμού του έργου.

Βήμα 4: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει αρχικό συνολικό προϋπολογισμό, όπου οι κατηγορίες δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού σε συμφωνία με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στο συμβόλαιο/απόφαση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές η/ο ΕΥ υποβάλλει παράλληλα "Αίτημα μείωσης παρακράτησης".  Τα στοιχεία του προϋπολογισμού ελέγχονται από το αρμόδιο γραφείο του ΕΛΚΕ. Η/Ο ΕΥ ενημερώνεται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για διορθώσεις στο αίτημά του. Ο προϋπολογισμός καθίσταται σε κατάσταση "ελεγμένος" και το αίτημα για έγκριση του προϋπολογισμού μαζί με το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου εισάγονται στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης για τελική έγκριση.

Βήμα 5: Όταν ο συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος η/ο ΕΥ μπορεί να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης.

Βήμα 6:Τα αιτήματα εξετάζονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και εκδίδονται, υπογράφονται και Αναρτώνται στη Διαύγεια όλες οι αναγκαίες για την έναρξη ενός έργου διοικητικές Αποφάσεις

Προμήθειες δαπανών

Η/Ο ΕΥ για να καθορίσει το είδος της διαδικασίας ανάθεσης, υπολογίζει το ύψος της αντίστοιχης κατηγορίας δαπάνης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για τα έργα στα οποία το ΑΠΘ συμμετέχει με περισσότερα του ενός Εργαστήρια και κάθε έργο αποτελεί Υποέργο μιας Πράξης με μοναδικό κωδικό MIS, τότε για τον καθορισμό της διαδικασίας λαμβάνεται υπόψη το ύψος της λογιστικής κατηγορίας δαπάνης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού όλων των επιμέρους υποέργων.

Μετακινήσεις 

Οι μετακινήσεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των έργων αυτών διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4336/2015.  Δείτε τον συνοπτικό οδηγό εδώ.

Σημαντική σημείωση: Προϋποθέσεις

 1. Απαιτείται προέγκριση της μετακίνησης, για την οποία υποβάλλεται από τον ΕΥ "Αίτημα Μετακίνησης" μέσω webresCom τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με την προγραμματισμένη μετακίνηση.
 2. Οι μέρες μετακίνησης του πλαισίου δεν υπερβαίνουν τις 60/έτος και ανά μετακινούμενο.
 3. O μετακινούμενος δε βρίσκεται σε άδεια από την υπηρεσία του.

Επισημαίνεται ότι, πέραν των νομοθετικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν ειδικοί συμβατικοί όροι και διατάξεις που θέτει ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης. 

Πλαίσια Χρηματοδότησης

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση συνολικά εξήντα εννέα (69) έργα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Συνεργαζόμενο Φορέα τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ και ύψος χρηματοδότησης 14.770.552€.

Τις Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης προτάσεων για την Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Πρόσκληση 189.1β) μπορείτε να δείτε εδώ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση και να κατεβάσετε τα αρχεία των παρουσιάσεων εδώ

ΕΣΠΑ

Ερευνώ δημιουργώ Καινοτομώ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, πραγματοποίησαν Ενημερωτική Εκδήλωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ).

Το βίντεο και οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15496

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα ΕΠΑΝ & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εδώ

Λογότυπο ΕΔΚ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΜΗΜΑ

Παρακολούθησης έργων 

Γραφείο

ΕΠΑΝ & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Τηλέφωνα
Ιωάννης Θεοδοσίου, Υπεύθυνος Μονάδας96736
Πέρυ Αλάμπεη 94085
Ματίνα Κοντογιάννη96762 
Ροδή Σπανούδη96735  
Τζούλια Τάπαλη94047