Είδη διαγωνισμών 

Ακολουθούν πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται συνοπτικά τα βασικά σημεία ανά είδος διαγωνισμού. 

Διαγωνισμός με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων 30.000,01€ έως 143.000,00€, πλέον ΦΠΑ

 • Υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ (οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή)
 • Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της  προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Αναρτάται η περίληψη της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Αναρτάται η προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών 
 • Υποχρεωτική δημοσίευση της περίληψης στον τοπικό τύπο (2 εφημερίδες)
 • Απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (2%)
 • Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα   τα στοιχεία τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
 • Δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ 

Διαγωνισμός με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων (άνω των 143.000,01€, πλέον ΦΠΑ)

 • Διενέργεια υποχρεωτικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή)
 • Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε.
 • Ως χρόνος έναρξης νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης
 • Ανάρτηση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Ως ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ορίζονται οι 30 ημέρες 
 • Ανάρτηση της περίληψης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Ανάρτηση στης ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών 
 • Δημοσίευση στον τοπικό τύπο (2 εφημερίδες)
 • Απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (2% )
 • Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα   τα στοιχεία τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
 • Δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ 

Για τις δαπάνες των έργων ΠΜΣ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4957/202, θα πρέπει να κατατίθεται η σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα επισυνάπτεται με το αίτημα διενέργειας διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης 

Για κάθε διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης μπορεί να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

 1. βάσει τιμής (μειοδοτικός) ή 
 2. βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων  συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Τα κριτήρια αυτά δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής και θα πρέπει να αναλύονται επαρκώς στη διακήρυξη. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές ή άλλους όρους που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης τους προς αυτά. 

Σύντομη περιγραφή διαγωνιστικής διαδικασίας ανά στάδιο υλοποίησης (Επισημαίνεται ότι το παρακάτω κείμενο συντάχθηκε για λόγους διευκόλυνσης κατανόησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής δημοσίου διαγωνισμού το οποίο τίθεται πάντοτε από την ίδια την διακήρυξη, το νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ)

 

Διαδικασία υποβολής αιτήματος για τη διενέργεια διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τη χρήση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Έκδοση MOZILLA για την ορθή λειτουργία του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Οδηγίες για την αλλαγή password κωδικών αποσφράγισης ΕΣΗΔΗΣ

Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Για την αποσφράγιση τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη χρήση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δείτε το βίντεο με το ανάλογα παράδειγμα του eprocurement.gov.gr.

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Για την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού δείτε το βίντεο με το ανάλογα παράδειγμα του eprocurement.gov.gr.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Διοικητικής Υποστήριξης

Γραφείο

Προμηθειών

Email

procur@rc.auth.gr

Τηλέφωνα
Βαγγέλης Θεοδοσιάδης,  Υπεύθυνος Γραφείου 2310 9 96752
Περικλής Αναγνώστου2310 9 96754
Ιωάννα Γκαράγκου2310 9 94068