• άρθρο 243 του Ν.4957/2022
 • άρθρο 17 του Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης έργων

Σύνοψη

Δήλωση Ομάδας Έργου κατά την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

Κατά την υποβολή μιας πρότασης, συνήθως, γίνεται αναφορά στα μέλη της ομάδας (αμοιβόμενα & μη) που θα υλοποιήσουν το ερευνητικό έργο. Στην περίπτωση αυτή, κατά υποβολή μιας πρότασης

 • ονοματίζονται τα κύρια μέλη της ερευνητικής ομάδας, τα οποία αποτελούνται κυρίως από το υφιστάμενο προσωπικό αλλά και άλλοι ερευνητές υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης και
 • δηλώνονται οι νέες θέσεις εργασίας (κατ' ελάχιστο ειδικότητα και επίπεδο εμπειρίας), που θα καλυφθούν από έκτακτο προσωπικό.

Ο φορέας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση του έργου αξιολογεί τα φυσικά πρόσωπα ως προς την επιστημονική επάρκεια και καταλληλότητα τους να υλοποιήσουν το φυσικό αντικείμενο του έργου. Κατόπιν η ερευνητική ομάδα αποτυπώνεται και στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα Έργου ή στην Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία) ή στη Σύμβαση/Απόφαση Χρηματοδότησης.  

Για απορίες σχετικά με την δήλωση ερευνητικής ομάδας σε επίπεδο πρότασης απευθύνεστε στο τμήμα Υποβολής Προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση proposals@rc.auth.gr .

Καταχώρηση αρχικής "Ερευνητικής Ομάδας" στο πληροφοριακό σύστημα.

Η ερευνητική oμάδα καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα, όταν το Κανονιστικό Πλαίσιο του ΦΧ απαιτεί ανοικτή διαδικασία επιλογής προσωπικού και διασφαλίζει τις συνθήκες που ορίζονται από το τεχνικό παράρτημα του έργου για την απασχόληση.

Το γραφείο έναρξης έργων κατά το στάδιο της αποδοχής διαχείρισης ενός έργου εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα, όπου προβλέπεται, τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική ομάδα, όπως έχουν αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα Έργου ή στην Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα (αυτεπιστασία) ή στη Σύμβαση/Απόφαση Χρηματοδότησης. Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΚΕ στην ερευνητική ομάδα προστίθενται ονομαστικά

 • τα μέλη του υφιστάμενου προσωπικού

ενώ για τις νέες θέσεις εργασίας, που θα καλυφθούν από έκτακτο προσωπικό δηλώνεται

 • η ειδικότητα,
 • το επίπεδο εμπειρίας και
 • άλλες βασικές πληροφορίες (πχ ενότητες εργασίας, ανθρωπομήνες κ.λπ.). 

Κατ΄ εξαίρεση, μόνο όταν προβλέπεται συγκεκριμένα από τον Οδηγό Εφαρμογής και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χρηματοδότηση του Φορέα (πχ ειδικές δράσεις ΓΓΕΤ, ΕΔΒΜ ή ΕΛΙΔΕΚ με στόχο την συγκράτηση νέων επιστημόνων στη χώρα) εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα και τα ονοματισμένα μέλη που δεν ανήκουν στο υφιστάμενο προσωπικό του ΑΠΘ.  

Οι θέσεις εργασίας που θα καταληφθούν από έκτακτο προσωπικό μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται ονομαστικά από το αρμόδιο τμήμα του ΕΛΚΕ. Κατά την υποβολή του αιτήματος απασχόλησης επιλέγεται η ονοματισμένη θέση εργασίας.  

Για απορίες σχετικά με την αρχική δήλωση της ερευνητικής ομάδας σε επίπεδο πρότασης απευθύνεστε στο τμήμα Έναρξης έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr .

Τροποποίηση Ομάδας Έργου 

Η ομάδα που θα υλοποιήσει το έργο, όταν δεν απαιτείται να προσδιοριστεί σε επίπεδο πρότασης, μπορεί να διαμορφωθεί κατά την υλοποίηση του καθορίζοντας τα μέλη του τακτικού προσωπικού που θα εμπλακούν και ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες επιλογής προσωπικού για το έκτακτο προσωπικό.  

Συχνά στο Τ.Π.Ε. εκτός από την ειδικότητα της θέσης, δεν έχουν καταγραφεί άλλα στοιχεία για τη θέση εργασίας. Τότε ο Επιστημονικά υπεύθυνος, κατά την έναρξη του έργου και μετά την έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού, καλείται να αποστείλει σχετικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@rc.auth.gr

Τροποποίηση της σύνθεσης των μελών ερευνητικής ομάδας, που είχε προβλεφθεί στην αρχική πρόταση, γίνεται μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου στην Επιτροπή Ερευνών. Η/Ο ΕΥ πρέπει να στείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@rc.auth.gr σχετικό έγγραφο αίτημα ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναγκαία αλλαγή και θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα με έμφαση στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ή σε άλλους αντικειμενικούς λόγους, 

 • Ορισμός νέων μελών της ομάδας από το τακτικό προσωπικό του ΑΠΘ
 • Προσθήκη νέων θέσεων εργασίας που θα καλυφθούν από έκτακτο προσωπικό,
 • Αντικατάσταση μέλους του τακτικού προσωπικού σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του,
 • Μεταβολή των ειδικοτήτων και των προσόντων που έχουν προβλεφθεί για το έκτακτο προσωπικό.
 • Τροποποίηση των ποσών και της κατηγορίας δαπάνης

Για απορίες σχετικά με την τροποποίηση της ερευνητικής ομάδας σε επίπεδο πρότασης απευθύνεστε στο γραφείο Ανθρωπίνων πόρων.

Χρήσιμες Πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές

Έργα στα οποία δεν καταχωρείται ερευνητική ομάδα στο σύστημα

Στα έργα ιδιωτικής χρηματοδότησης, κατά κανόνα, δεν απαιτείται αναλυτικός καθορισμός στο στάδιο της υποβολής της πρότασης της ερευνητικής ομάδας που θα υλοποιήσει το έργο (εξαιρούνται οι Κλινικές Μελέτες, τα έργα ΚΕΔΙΒΙΜ).

Εφόσον, ο Φορέας Χρηματοδότησης δεν επιβάλλει ανοιχτές διαδικασίες κατά την επιλογή προσωπικού, ο ΕΥ δε δηλώνει εκ των προτέρων τις θέσεις εργασίας, που θα καλυφθούν από το προσωπικό. Η ομάδα έργου συγκροτείται κατόπιν αιτήματος του ΕΥ στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για απασχόληση προσωπικού (ονομαστική κατάσταση), αφού επιλεγούν είτε ύστερα από εισήγηση του Ε.Υ. ή του Αναπληρωτή του και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης είτε ύστερα από διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης και αξιολόγηση. 

Δεν υπάρχει ΕΟ

Τα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης της ερευνητικής ομάδας εντός του προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπάνης του συνολικού

Τα ποσά των αμοιβών που καταχωρούνται στις διάφορες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία δαπάνης δεν μπορούν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό στην κατηγορία δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού.

Βοήθεια webresCom σχετικά με ερευνητικές ομάδες

Επισκόπηση ερευνητικής ομάδας στο webresCom

Πρόσβαση στα στοιχεία της ερευνητική ομάδας ένός έργου έχει ένας χρήστης από το μενού (αριστερά) Παρακολούθηση Έργων/Ερευνητικές Ομάδες.

Παρακολούθηση έργων/ Ερευνητικές ομάδες

Μέσω της εφαρμογής ο ΕΥ του έργου και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες έχουν μια συνοπτική εικόνα των ποσών που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά και των ποσών για τα οποία έχουν κατατεθεί εντολές πληρωμής, για κάθε θέση εργασίας του έργου την οποία κατέλαβε συνεργάτης . 

Το αίτημα απασχόλησης συνδέεται με θέση εργασίας στην ερευνητική ομάδα

Με τη χρήση της ερευνητικής ομάδας διασφαλίζονται οι συνθήκες που ορίζονται από το τεχνικό παράρτημα του έργου για την απασχόληση, δεδομένου ότι δεν καταχωρούνται συμβάσεις σε απασχολούμενους οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται ονοματισμένοι στην ερευνητική ομάδα (εξαιρούνται τα έργα Erasmus+) και δεν καταχωρούνται συμβάσεις πέραν του προϋπολογισμού που έχει οριστεί στην ερευνητική ομάδα.

Εφόσον στο έργο έχει καταχωρηθεί ερευνητική ομάδα (περιπτώσεις έργων που απαιτούνται διαδικασίες δημοσιότητας με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του Φορέα Χρηματοδότησης ή προγράμματα κλινικών μελετών και ΚΕΔΙΒΙΜ) υποχρεωτικά ο χρήστης κατά την υποβολή αιτήματος απασχόλησης (ονομαστικής κατάστασης) επιλέγει στο πεδίο "ερευνητική ομάδα" τη θέση εργασίας που εμφανίζει όνομα του συμβαλλόμενου, διαφορετικά η καταχώρηση θα είναι προβληματική.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Διοικητικής υποστήριξης

Γραφείο

Ανθρωπίνων πόρων

Τηλέφωνο

Τηλεφωνικό Κέντρο: 94000