ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής ΕΛΚΕ ΑΠΘ) αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων από αθέμιτη επεξεργασία.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς, σύμφωνα με τους οποίους ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγει όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο. 

Η χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς, της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και επιταγές, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων – ΓΚΠΔ / General Data Protection Regulation - GDPR)  και τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019).
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ενημερώνεται δε διαρκώς και λαμβάνει υπόψη του όλες τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).


ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Υποκείμενο των Δεδομένων ή Υποκείμενο)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (άρθρο 9 ΓΚΠΔ): προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ή αφορούν γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 51 του ΓΚΠΔ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Υποκείμενο των δεδομένων: το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,  

Επεξεργασία: είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Περιορισμός της επεξεργασίας: είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Αποδέκτης: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

Τρίτος: είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ιστότοπος: είναι ο ιστότοπος www.rc.auth.gr
Χρήστης: είναι ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στον ιστότοπο www.rc.auth.gr  ή/και και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.
Υπηρεσίες: είναι οι προσφερόμενες στους Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από τον Ιστότοπο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Ιστοτόπου είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας ή στην εξής διεύθυνση: Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 54636 – Θεσσαλονίκη, email: research@rc.auth.gr, τηλεφωνικό κέντρο: +30 2310-995140.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα:
•    Φόρμες επικοινωνίας: για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των σχετικών  φορμών επικοινωνίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα και το επώνυμο που μας δηλώνετε, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε στο σχετικό πλαίσιο (Μήνυμα).
•    Όταν επικοινωνείτε με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε/καταχωρείτε. 
•    Προσωπικά δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των επιλογών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν, για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις κ.α. 
•    Αρχεία αναγνώρισης – «Cookies»: Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies, καθώς και συναφών τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies διαβάστε την Πολιτική Cookies.
•    Δεδομένα επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο, τα οποία συλλέγονται μέσω ειδικών αρχείων-log files: ημερομηνία επίσκεψης ιστοσελίδας, δεδομένα πλοήγησης σε αυτή, στοιχεία χρήστη στην περίπτωση log-in και IP Address του Χρήστη / επισκέπτη.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου μας δεν συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών  Σε περίπτωση που διαπιστώσετε πως επεξεργαζόμαστε κάποιο δεδομένο ειδικών κατηγοριών, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε προκειμένου να προβαίνουμε άμεσα στη διαγραφή του.
Οι χρήστες οφείλουν να μην αποστέλλουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη / τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Χρήστη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.


ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

O EΛΚΕ ΑΠΘ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. 
O EΛΚΕ ΑΠΘ καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρωταρχική νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ αποτελεί η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί. Ειδικότερα ο Ιστότοπος λειτουργεί υποστηρικτικά προς το έργο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ήτοι την κάλυψη των ειδικών αναγκών της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, τη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών με αυτήν δραστηριοτήτων.
Επί της ιδίας ανωτέρω νομιμοποιητικής βάσης διενεργείται ως απαραίτητη και η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται σε ειδικά αρχεία - log files κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, καθώς το δημόσιο συμφέρον συνίσταται στην ανάγκη εξασφάλισης του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων. 
Επιπρόσθετα, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ  προβαίνει στην επεξεργασία κάποιων δεδομένων στα πλαίσια του Ιστοτόπου, ειδικά στην περίπτωση δημοσίευσης αποφάσεων που αφορούν χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης του για την τήρηση της αρχής της δημοσιότητας και της διαφάνειας, ότε και η νομική βάση της επεξεργασίας είναι πως αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με έννομες υποχρεώσεις του. 

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τα Cookies που είναι εγκατεστημένα στον Ιστότοπo, η επεξεργασία που διενεργείται βασίζεται στη ρητή δική σας συγκατάθεση, όπως στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας. Αναφορικά με την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους, μπορείτε να ενημερωθείτε στην Πολιτική Cookies.

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, που διασφαλίζουν το επίπεδο προστασίας, που επιτάσσει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. 
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς μπορεί να συνεπάγεται παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων εφόσον αυτές είναι σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΓΚΠΔ και απαραίτητες για την εκπλήρωση των προαναφερομένων σκοπών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχει στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης.
3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον τα υποκείμενα δεδομένων θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιοδήποτε τρόπο.
9. Δικαίωμα ακύρωσης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό/γραπτό μήνυμα. Η ακύρωση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε βασιστεί σε αυτή και έγινε πριν την ακύρωσή της. 
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα, που συνεπάγεται η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή τους. Σε περίπτωση όμως, που τα σχετικά αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι δημοσιευμένα στον Ιστότοπο έχουν οι Χρήστες αυτού, καθώς και το απαραίτητο σε κάθε περίπτωση προσωπικό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, που υποστηρίζουν τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, οι οποίοι έχουν σχετική εκ νόμου αρμοδιότητα και εξουσία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.
Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι, επίσης, άλλοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς α) όταν η ως άνω διαβίβαση κριθεί απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με τις έννομες ή της ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, β) όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και γ) κατά τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Κάθε περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς μπορεί να γίνει μόνο α. σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή β. τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, κ.ο.κ).


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα, που αυτά συνεπάγονται, μπορεί κάθε υποκείμενο δεδομένων να επικοινωνήσει με τον/την Υπεύθυνο/η Προστασίας Δεδομένων του ΑΠΘ, στο τηλέφωνο 2310996200 και email data.protection@auth.gr καθώς και δι’ αλληλογραφίας στη διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.
Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).
Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να ενημερώνεται ή να συμπληρώνεται, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου και στις υπηρεσίες που προσφέρει, πάντα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη / συμπληρωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο παρόντα Ιστότοπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.