• Υποενότητα 2.4 "Δαπάνες Αποσβέσεων" (άρθρα 30-31) του ΟΔΧΕ 

  • Κεφάλαιο Γ’ – Διαδικασίες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρα 63-65) του ΟΔΧΕ 

Επιλέξιμες δαπάνες απόσβεσης

Στα συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ) ή τα αμιγώς χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης και όχι οι δαπάνες αγοράς του παγίου.

Η απόσβεση του πάγιου εξοπλισμού των έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας (άρθρο 24 του ν. 4172/2013). Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), αποσβένεται εφάπαξ μέσα στη χρήση κατά την οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσβένεται σταδιακά με ετήσιο συντελεστή 40% με την απόσβεση να αρχίζει από τον επόμενο μήνα, εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες απόσβεσης για κάθε έργο αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησής του και ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του έργου. Συνεπώς, ο χρόνος απόκτησης του πάγιου εξοπλισμού είναι κρίσιμο στοιχείο στον υπολογισμό της απόσβεσης και τυχόν καθυστέρηση της προμήθειας (και των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών όπου απαιτούνται) ενδεχόμενα να δημιουργήσει αναπόσβεστη αξία.

Επομένως, οι ΕΥ των έργων θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι προμήθειες των παγίων (και των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών όπου απαιτούνται) να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό και σίγουρα αμέσως μετά την έναρξη των έργων για να είναι δυνατή η απόσβεσή τους εντός της διάρκειας υλοποίησης των έργων.

Υπολογισμός αναπόσβεστης αξίας παγίου

Εάν η καθαρή αξία ενός παγίου υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 ευρώ, τότε ο ετήσιος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 40% εφαρμόζεται αναλογικά από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, για κάθε μήνα μετά το μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση, το πάγιο θα αποσβένεται κατά 40/12=3,33%. Επομένως, η διάρκεια πλήρους απόσβεσης ενός παγίου αντιστοιχεί σε 100/3,33=30 μήνες.

Μηνιαία Απόσβεση = Αξία Κτήσης / 30 μήνες

Αναπόσβεστη αξία = Μηναία απόσβεση x (30 μήνες - μήνες χρήσης παγίου στο έργο από τον επόμενο μήνα που τέθηκε σε λειτουργία) 

Αν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, δηλώνεται μαζί με την δαπάνη του εξοπλισμού και λαμβάνεται υπόψη στον προϋπολογισμό του έργου (πχ έργα ΕΣΠΑ). Στα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται άμεσα από Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πεδίο εφαρμογής της ΠΟΛ 1128/97), η/ο ΕΥ οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ πριν την προμήθεια, διότι ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Κάλυψη Αναπόσβεστης Αξίας

Σε έργα των οποίων η πρόσκληση προβλέπει ως επιλέξιμη δαπάνη την αγορά του εξοπλισμού δεν απαιτείται δήλωση για την κάλυψη της απόσβεσης.

Στις περιπτώσεις που σε ένα έργο επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης και η υπολειπόμενη διάρκεια του έργου δεν επαρκεί για την πλήρη απόσβεση του παγίου (είναι μικρότερη των 30 μηνών), η ΜΟΔΥ ενημερώνει την/τον ΕΥ ότι πρέπει να καταθέσει έγγραφο, στο οποίο να υποδεικνύεται η πηγή χρηματοδότησης από την οποία αναμένεται να καλυφθεί η αναπόσβεστη αξία του παγίου. Το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, προκειμένου να γίνεται δέσμευση του ποσού, που δεν αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τα κονδύλια του έργου, από την εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Το αίτημα για κάλυψη της αναπόσβεστης αξίας από άλλο έργο 

  • αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στο projects@rc.auth.gr 
Προμήθεια παγίου/εξοπλισμού Η αποδοχή τους αιτήματος αποτελεί προϋπόθεση για την 
Κατόπιν διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
  • έγκριση του αιτήματος απευθείας ανάθεσης
Κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας
  • υπογραφή της σύμβασης προμήθειας

 

Εγκατάσταση και καταγραφή των παγίων

Στη Μ.Ο.Δ.Υ. τηρείται Μητρώο Παγίων του Ε.Λ.Κ.Ε., όπου καταγράφονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους,  των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο των έργων, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής τους. Κάθε μεταβολή στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να δηλώνεται άμεσα από τον Ε.Υ. για την επικαιροποίηση/ ενημέρωση του Μητρώου.

Η/Ο ΕΥ οφείλει γνωστοποιεί στον ΕΛΚΕ τον τόπου εγκατάστασης ενός παγίου.

Λειτουργικότητα και χρήση παγίων

Η λειτουργικότητα των παγίων (ασφάλιση, συντήρηση, χρήση/λειτουργία) πρέπει να διασφαλίζεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το κανονιστικό ή συμβατικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου, στο πλαίσιο του οποίου αποκτήθηκαν, καθώς επίσης και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την πλήρη απόσβεσή τους βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ελέγχεται και κατά την διαδικασία επαλήθευσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου από τις αρμόδιες αρχές. Το χρονικό διάστημα της λειτουργικότητας των παγίων δεν δύναται να είναι μικρότερο των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού αγοράς και από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.

Απόσυρση παγίων ή Διάθεση παγίων στο ΑΠΘ ή τρίτους

Εξοπλισμός που έχει απαξιωθεί ή δεν επιδέχεται επισκευής δύναται να αποσύρεται μετά από σχετικό αίτημα του Ε.Υ. και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Το αιτιολογημένο αίτημα με τα στοιχεία του παγίου και τον κωδικό του έργου αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr

Μετά το πέρας των 5 ετών από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης με την επιφύλαξη να προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης της λειτουργικότητας από το κανονιστικό ή συμβατικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου, η/ο ΕΥ μπορεί να αιτηθεί την διάθεση του παγίου στο ΑΠΘ. Το αίτημα με τα στοιχεία του παγίου και τον κωδικό του έργου αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr

 

Επικοινωνία Σχετικά με Τεχνικά - Φορολογικά Ζητήματα

ΤΜΗΜΑ:

Οικονομικής Διαχείρισης

Γραφείο:

Εκκαθάρισης δαπανών

Επικοινωνία Σχετικά με Αναπόσβεστη Αξία

ΤΜΗΜΑ:

Παρακολούθησης έργων

Γραφείο:

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ & ΨΣ

epeaek@rc.auth.gr

ΕΠΑΝ & άλλων Επισχειρησιακών Προγραμμάτων

epan@rc.auth.gr

ΕΤΑ & Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

rtd@rc.auth.gr