Σύνοψη

Προϋποθέσεις για την απασχόληση προσωπικού
Συνολική διαδικασία απασχόλησης προσωπικού
Ομάδα έργου - Κατηγορίες Προσωπικού
Είδη συμβάσεων
Είδος απασχόλησης - Αποδοχές
Περιορισμοί απασχόλησης

Προϋποθέσεις για την απασχόληση προσωπικού

 1. Να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι διοικητικές αποφάσεις που σχετίζονται με την αποδοχή διαχείρισης ενός έργου (έναρξη έργου και έγκριση συνολικού και ετήσιου προϋπολογισμού).
 2. Να υφίσταται ετήσιος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος και η αντίστοιχη έκδοση της Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.
 3. Να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την κάλυψη της εν λόγω σύμβασης.

Συνολική διαδικασία απασχόλησης προσωπικού

Η/Ο ΕΥ κάθε έργου είναι υπεύθυνη/ος για την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών, σε συνεργασία με την Μ.Ο.Δ.Υ. για την απασχόληση του προσωπικού του έργου.

 1. Η/Ο ΕΥ έχει την ευθύνη της συγκρότησης της ερευνητικής ομάδας του έργου, είτε σε επίπεδο πρότασης είτε κατά την έναρξη του έργου. Η ερευνητική ομάδα που θα υλοποιήσει το έργο εισάγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα όταν ο φορέα χρηματοδότησης του έργου απαιτεί διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού που θα συμμετέχει. 
 2. Η/Ο ΕΥ προβαίνει στις κατάλληλες διαδικασίες επιλογής προσωπικού ανάλογα με το είδος του έργου που θα ανατεθεί και τις απαιτήσεις του φορέα χρηματοδότησης του έργου.
 3. Η/Ο ΕΥ υποβάλει αίτημα απασχόλησης προσωπικού και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ για έγκριση της απασχόλησης τους, οι δυνητικοί συμβαλλόμενοι συνάπτουν συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού με τον ΕΛΚΕ. Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. 
 4. Οι απασχολούμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην υλοποίηση του έργου. Εφόσον απαιτείται συμπληρώνουν τις ώρες απασχόλησης στα πλαίσια του έργου σε μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης.  
 5. Η/Ο ΕΥ καταθέτει αίτημα πληρωμής αμοιβών για την αποζημίωση του απασχολούμενου για το δεδουλευμένο χρονικό διάστημα. Οι σχετικές δαπάνες αμοιβών είναι επιλέξιμες για το χρηματοδοτούμενο έργο, εφόσον, η απασχόληση των φυσικών προσώπων σχετίζεται ευθέως και άμεσα με αυτό το φυσικό του αντικείμενο.
 6. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές των συμβαλλόμενων με τον ΕΛΚΕ καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, σε τραπεζικό λογαριασμό του, που τηρείται σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα. 

  Ομάδα έργου - Κατηγορίες Προσωπικού

  Κάθε έργο/πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκπονείται από ομάδα έργου, της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν:

  1. μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
  2. μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,
  3. ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, καθώς και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258),
  4. επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171,
  5. ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172,
  6. Καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της αλλοδαπής, 
  7. φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι., 
  8. πρόσθετο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, εργαστηριακό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που επιλέγεται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας.

  Είδη συμβάσεων

  Τα είδη των συμβάσεων απασχόλησης που συνάπτονται με τον ΕΛΚΕ στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων/προγραμμάτων είναι οι παρακάτω:

  • σύμβαση πρόσθετης απασχόλησης υφιστάμενου προσωπικού
  • σύμβαση έργου
  • σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας
  • σύμβαση για υποτροφία αριστείας
  • σύμβαση πρακτικής άσκησης φοιτητών (προπτυχιακών σε ΕΣΠΑ και μεταπτυχιακών σε ΠΜΣ) 

  Είδος απασχόλησης - Αποδοχές

  Η/Ο ΕΥ κατά το αίτημα της απασχόλησης, που έπεται των διαδικασιών επιλογής του μέλους της ομάδας έργου, επιλέγει έναν τύπο σύμβασης ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού που προέρχεται, το είδος του έργου που θα ανατεθεί και τη μορφή της απασχόλησης (υποτροφία, σύμβασης έργου, σύμβαση πρόσθετης απασχόλησης κλπ). Από τον τύπο σύμβασης προκύπτουν

  • οι ασφαλιστικές εισφορές,
  • οι λοιπές φορολογικές κρατήσεις που εφαρμόζονται στον απασχολούμενο ,
  • τα παραστατικά πληρωμής αμοιβών
  • τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύναψη σύμβασης
  • τα δικαιολογητικά πληρωμής αμοιβών κλπ

  Η βοηθητική εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τον ΕΛΚΕ έχει ενσωματώσει όλες τις δυνατές επιλογές για την απασχόληση, από τις οποίες τελικά καθορίζονται οι κρατήσεις που εφαρμόζονται στο απασχολούμενο με τη συγκεκριμένη ιδιότητα, που υπογράφει ένα συγκεκριμένο είδος σύμβασης, το οποίο είναι επιλέξιμο από το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου. 

  Ο χρήστης αφού απαντήσει σε κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις προκύπτει

  • ο κωδικός του τύπου σύμβασης και
  • η αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης,

  Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε τύπο σύμβασης έχει αποτυπωθεί το σύνολο της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την υποβολή ολοκληρωμένων αιτημάτων έγκρισης απασχόλησης προσωπικού. 

  Πιο συγκεκριμένα παρατίθενται τα

  • δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον απασχολούμενο
  • δικαιολογητικά/διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής του συμβαλλόμενου και 
  • διευκρινήσεις για τις συμβάσεις απασχόλησης με τον συγκεκριμένο τύπο σύμβασης (π.χ. περιορισμοί απασχόλησης)

  Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει εργαλείο υπολογισμού των αμοιβών και εισφορών. Το βελτιωμένο εργαλείο υπολογίζει χωρίς αποκλίσεις τις ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενης/ου και τις φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις που εφαρμόζονται, όταν ο χρήστης ορίσει το συνολικό κόστος στο έργο ή το τελικό ποσό του δικαιούχου.

  Περιορισμοί απασχόλησης

  Με την επιφύλαξη του ειδικότερου κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης, οι αμοιβές του προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς που συνίστανται:

  1. στην απαγόρευση υπέρβασης ανώτατου ορίου αποδοχών για τους υπαλλήλους Δημοσίου (πίνακας 1), όπως ορίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και
  2. του ανώτατου ορίου αμοιβής για το πρόσθετο προσωπικό (πίνακας 2), όπως ορίζεται από τον ΟΔΧΕ
  3. του ανώτατου ορίου αμοιβής για το πρόσθετο προσωπικό με σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας (πίνακας 3), όπως ορίζεται από τον ΟΔΧΕ και την Απόφαση της Συγκλήτου 
  4. στην τεκμηρίωση βάσει χρονοχρέωσης, όταν αυτό επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης των έργων. 
  Πίνακας 1: Υπάλληλοι φορέων Δημοσίου: Ανώτατα όρια αποδοχών
  Προέλευση ΧρηματοδότησηςΚατηγορία προσωπικού
   μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) (Α.Π.Θ. και άλλων ιδρυμάτων)μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Α.Π.Θ.Υπόλοιποι (εκτός μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., και Ε.ΔΙ.Π) αμειβόμενοι δημοσίων φορέων
  Περιορισμοί για το σύνολο των έργων--
  • 10.000 €/έτος
  • 2 συμβάσεις/ εξάμηνο 
  Διεθνής, Ευρωπαϊκοί ή  Ιδιωτικοί πόροιΔεν ισχύει όριοΟι πρόσθετες αμοιβές ≤ 100% μηνιαίων τακτικών αμοιβών της οργανική θέσης
  Εθνικοί και Ίδιοι πόροι ή Συγχρηματοδότηση από ΕΕΠρόσθετες Μηνιαίες Αμοιβές + Μηνιαίες Αποδοχές ≤ Μηνιαίες Αμοιβές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
  προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.Το σύνολο των αποδοχών κάθε εκπαιδευτή από τη συμμετοχή του σε έργα/προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο Γενικού γραμματέα

   

  Πίνακας 2: Πρόσθετο προσωπικό με σύμβαση έργου: Ανώτατα όρια
   Είδος Σύμβασης
   σύμβαση έργουσύμβαση έργου με τίτλο κτήσηςσύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.σύμβαση έργου εκπαιδευτή σε έργα/προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  Μέγιστο ποσό ανά μήνα (€)5.0005.000Μηνιαίες Αμοιβές Γενικού Γραμματέα ΥπουργείουΜηνιαίες Αμοιβές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
  Μέγιστο ποσό ανά έτος (€) 10.000   

   

  Πίνακας 3: Πρόσθετο προσωπικό - Ανταποδοτικές υποτροφίες: Ανώτατα όρια
   Κατηγορία Υποτρόφου
   Φοιτητές πρώτου κύκλουΦοιτητές δεύτερου κύκλουΥποψήφιοι διδάκτορεςΜεταδιδάκτορες
  Μέγιστο ποσό ανά μήνα και ανά Έργο (€)3006007501.050
  Μέγιστο ποσό ανά μήνα (€)3006002.293,283.153,26
  Ωριαία αμοιβή8-10€/ώρα10-12 €/ώρα12-16 €/ώρα16-22 €/ώρα
  Ανώτατο όριο ωρών30 ώρες/μήνα50 ώρες/μήνα1720/12 ώρες1720/12 ώρες

   Απασχόληση Προσωπικού με Σύμβαση Έργου- Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

   Απασχόληση πρόσθετου προσωπικού με σύμβαση έργου

   Το πρόσθετο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, εργαστηριακό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, και οι φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι. που επιλέγονται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου απασχολούνται δυνάμει σύμβασης έργου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου/προγράμματος, συνδέονται με το αποτέλεσμα που παράγεται από το έργο. 

   Η σχέση του προσώπου με τον ΕΛΚΕ και το έργο θεωρείται εργολαβική και μη εξαρτημένη, και ο παρέχων την υπηρεσία επιτηδευματίας, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΦΠΑ, επαγγελματική στέγη, ασφαλιστικό ταμείο). αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες που αμείβονται με ΤΠΥ και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα (1) ή δύο (2) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του N.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85).

   Στις περιπτώσεις όμως που η απασχόληση είναι περιστασιακή, τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων και τα έσοδα τους δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ τον χρόνο, δύναται να λάβουν την αμοιβή τους με τίτλο κτήσης που θα εκδώσει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις

   • φυσικά πρόσωπα (πχ. Απόφοιτοι Λυκείου ή σχολών, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) 
   • συνταξιούχοι  
   • δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί άλλων φορέων του δημοσίου τομέα
   • ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
   • ιδιωτικοί υπάλληλοι 
   • ερευνητές φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής χωρίς ελληνικό ΑΦΜ (μέχρι έξι μήνες)
   • προπτυχιακοί φοιτητές

   Απασχόληση υπαλλήλων φορέων Δημοσίου

   Η απασχόληση των υπαλλήλων άλλων φορέων του Δημοσίου γίνεται με τίτλο κτήσης και δεν υπόκειται σε  ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Ισχύουν οι περιορισμοί που εφαρμόζονται

   • πλαφόν έως 10.000€/έτος από σύναψη συμβάσεων, 
   • μέχρι 2 συμβάσεις συνολικά εντός του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου του έτους και
   • οι πρόσθετες αμοιβές ≤ 100% μηνιαίων τακτικών αμοιβών της οργανική θέσης

   Οι δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων μπορούν να απασχολούνται σε έργα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν εισήγησης της/του ΕΥ, χωρίς άλλη διαδικασία (πρόσκληση), εκτός αν το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου επιβάλλει διαδικασίες δημοσιότητας ( π.χ. έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, INTERREG, ΕΛΙΔΕΚ).

   Για την απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων, απαιτείται η προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, όταν το προς ανάθεση έργο

   • δεν είναι ερευνητικό ή διδακτικό ή/και
   • εκτελείται εντός ωραρίου

   Η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου προσκομίζεται το αργότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης της αμοιβής της/ου συμβαλλόμενης/ου, αλλιώς η σύμβαση λύνεται.

   Δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, στην περίπτωση που το προς ανάθεση ερευνητικό ή διδακτικό έργο εκτελείται εκτός ωραρίου. ​​Εντούτοις, απαιτείται η προσκόμιση της ενημέρωσης προς την υπηρεσία τους, με την οποία γνωστοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία 

   • α) ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που θα παρασχεθεί στο ΑΠΘ πραγματοποιείται εκτός ωραρίου,
   • β) το ακριβές αντικείμενο,
   • γ) τη χρονική διάρκεια και
   • δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα. 

   Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η απασχόληση τεκμηριώνεται με χρονοχρέωση, ισχύουν οι περιορισμοί που θέτει το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου για τη δήλωση ωρών απασχόλησης.


   Συνοψίζοντας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον απασχολούμενο:

   1. Υπεύθυνη Δήλωση για Μη Επιτηδευματίες,
   2. αντίγραφο τρέχουσας μισθοδοσίας,
   3. άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή έγγραφη ενημέρωση προς φορέα κύριας απασχόλησης
    • Για διδακτικό και ερευνητικό έργο απαιτείται έγγραφη ενημέρωση προς την φορέα κύριας απασχόλησης με αναγραφή του έργου που θα παρασχεθεί, του ακριβούς αντικειμένου, της χρονικής διάρκειας, των ημερών και ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα και με την επισήμανση ότι εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας. Δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.
    • Για κλινικό, επιστημονικό, εργαστηριακό, διοικητικό και τεχνικό έργο ή/και έργο που πρόκειται να εκτελεστεί εντός ωραρίου απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή η οποία προσκομίζεται το αργότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης της αμοιβής της/ου συμβαλλόμενης/ου).
    • Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, ανεξαρτήτως αντικειμένου απασχόλησης, απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή η οποία προσκομίζεται το αργότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης της αμοιβής της/ου συμβαλλόμενης/ου).
   4. Μετά την έγκριση της απασχόλησης και πριν την υπογραφή της σύμβασης αποστέλλεται στο hr@rc.auth.gr: Βεβαίωση σύμφωνα με το Ν.1256/82(άρθρο 6, παρ. 3) από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας του απασχολούμενου ατόμου

   Απασχόληση καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

   Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι παραπάνω για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους  (π.χ. ευρωπαϊκά προγράμματα, κλινικές μελέτες, προγράμματα παροχής υπηρεσιών) αποδίδονται υποχρεωτικά με την έκδοση σχετικού παραστατικού (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από ΦΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ).

   Αντιθέτως, η διάταξη αυτή δεν ισχύει για

   • τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) ή
   • τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Δημόσιους Πόρους, Ίδιους πόρους (π.χ ΝΠΔΔ, Δήμους, Περιφέρειες, ΕΛΚΕ κ.λπ..)
   • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών (για παροχή εκπαίδευσης)

   στα οποία οι αμοιβές που λαμβάνουν οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες, που παράλληλα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρούνται ως πρόσθετες αμοιβές από μισθωτή εργασία.
    

   Σύμβαση ανάθεσης έργου, που η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο (περιπτώσεις Ειδικών Πλαισίων Χρηματοδότησης)

   Για τις περιπτώσεις Ειδικών Πλαισίων Χρηματοδότησης που σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισής τους,  το έκτακτο προσωπικό δύναται  να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης έργου, που η αμοιβή θα έχει υπολογιστεί  σύμφωνα  με το ενιαίο μισθολόγιο (π.χ πλαίσια του  ΕΛΙΔΕΚ), θα πρέπει να σταλούν  στο hr@rc.auth.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Τίτλοι σπουδών (αναγνωρισμένοι)
   2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
   3. Αναγραφή τύπου σύμβασης ή/και
   4. προαιρετικά Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας* (μόνο από συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε δημοσίους φορείς) σύμφωνα με το άρθρο 11  του Ν. 4354/2015, όπως ισχύουν. Για την αναγνώριση απαιτούνται τα εξής:
    • Υπηρεσιακή βεβαίωση από τον εκάστοτε  φορέα απασχόλησης όπου θα προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια α) η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015 κατά το χρόνο παροχής της εργασίας και β) η σχέση εργασίας εκεί (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λύσης αυτής.
    • Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων εργασίας 
    • Αντίγραφα ενσήμων για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα
    • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: οι προϋπηρεσία που ζητείται να αναγνωριστεί δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (όπως καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

   Ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης- Επιπλέον δικαιολογητικά

   Έκτακτο ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, παραϊατρικό προσωπικό που απασχολείται σε Εργαστήρια, Κλινικές και Ειδικές Μονάδες Κλινικών

   Οι Επιστημονικές/οί Υπεύθυνες/οι των έργων, που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους του ιδρύματος, και εκπονούνται σε Εργαστήρια, Κλινικές και Ειδικές Μονάδες Κλινικών του ΑΠΘ που είναι εγκατεστημένα σε Νοσοκομεία, όταν υποβάλλουν αιτήματα (ονομαστικές καταστάσεις) έγκρισης απασχόλησης προσωπικού για έκτακτο ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, παραϊατρικό προσωπικό θα πρέπει να δηλώνουν στο πεδίο της ειδικότερης απασχόλησης την Κλινική/Εργαστήριο και το νοσοκομείο, όπου οι συνεργάτες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

   Σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν.4823/2021 

   Το έκτακτο επιστημονικό ιατρικό, εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωπικό,

   • θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με το Νοσοκομείο και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του αυτού
   • διεξάγει κλινικό ή εργαστηριακό ή νοσηλευτικό έργο σε Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες Κλινικών του ΑΠΘ υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις του Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου και του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/προγράμματος, όπου απασχολείται.
   • προσκομίζει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ιατρικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και πριν την εκκαθάριση της αμοιβής του, εφόσον ασκεί κλινικό ή εργαστηριακό έργο.

   Απασχόληση διδασκόντων σε ΠΜΣ, ΞΠΣ και ΚΕΔΙΒΙΜ - Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων

   Σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4957/2022, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ μπορούν να αμείβονται για την παροχή διδακτικού έργου σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (ΞΠΣ) και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) με τέλη φοίτησης. Η σύμβαση που συνάπτεται με τον ΕΛΚΕ περιλαμβάνει ειδικό όρο ότι το ανατιθέμενο διδακτικό έργο συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων τους ως μέλη του Ιδρύματος, και ότι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά καθήκοντα που προβλέπονται από την θέση της κύριας απασχόλησής τους.

   Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον διδάσκοντα, πριν τη διαδικασία υποβολής εντολής μισθοδοσίας, μέσω webresCom. Ο αμειβόμενος επιλέγει από το μενού «Καρτέλα Χρήστη» την επιλογή «Αιτήματα» και καταθέτει ηλεκτρονικό αίτημα «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων». Με την ενέργεια αυτή καθίσταται δυνατή η υποβολή της εντολής πληρωμής αμοιβών από την/τον Επιστημονική/Επιστημονικό Υπεύθυνη/Υπεύθυνο (ΕΥ) του έργου. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

   Ασφαλιστικές Εισφορές

   Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων

   Σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

   • αμοιβές των Υπάλληλων Δημοσίου Δικαίου του προσωπικού του Α.Π.Θ. για πρόσθετο έργο 
   • αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων άλλων φορέων για πρόσθετο έργο 
   • τα χορηγούμενα από κάθε είδους υποτροφία ποσά

   Ο ΕΛΚΕ παρακρατεί και αποδίδει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές

   • για αμοιβές που καταβάλλονται με Τίτλο Κτήσης, σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη Δ.Ο.Υ. (ιδιώτες). Η υποχρέωση ισχύει ανεξάρτητα εάν γι’ αυτά προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με Τίτλο Κτήσης υπηρεσίες,
   • για αμοιβές απασχολούμενων, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του N.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85),
   • για τις πρόσθετες αμοιβές όλων των κατηγοριών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

   Οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του N.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85) φέρουν ατομική υποχρέωση για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών. 

   Υπαγωγή ή μη στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

   Για την υπαγωγή  στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

   • Να απασχολούνται σε έναν ή δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, να αμείβονται αποκλειστικά με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και το εισόδημά τους να προέρχεται αποκλειστικά από τους συγκεκριμένους εργοδότες.
   • Να απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και να προσφέρουν υπηρεσίες σε μέγιστο άλλους 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

   ΦΠΑ αμοιβών

   Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ

   Απαλλάσσονται από το καθεστώς ΦΠΑ οι αμοιβές που καταβάλλονται για 

   1. υπηρεσίες που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται με τον ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους που προέρχονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission Funding). Εκδίδεται βεβαίωση από τον ΕΛΚΕ, η οποία κοινοποιείται μαζί με την προς υπογραφή σύμβαση ανάθεσης έργου.
   2. υπηρεσίες που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες (ακαθάριστα έσοδα χωρίς ΦΠΑ προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου μέχρι 10.000 ευρώ) λόγω ένταξης στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 39 ν. 2859/2000.
   3. υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη επαγγέλματος με ΚΑΔ σχετικό με την διδασκαλία-εκπαίδευση.

   Στοιχεία Επικοινωνίας

   Τμήμα

   Διοικητικής Υποστήριξης

   Γραφείο

   Ανθρωπίνων Πόρων

   Τηλέφωνα

   Τηλεφωνικό Κέντρο: 94000