• Άρθρο 243 του νόμου v.4957/2022.
 • Άρθρα 17-21 και 37-40 του Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης Έργων.

Σύνοψη

Προϋποθέσεις για την απασχόληση προσωπικού
Συνολική διαδικασία απασχόλησης προσωπικού
Είδη συμβάσεων
Κατηγορίες Προσωπικού

Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων 
Περιορισμοί απασχόλησης
Είδος απασχόλησης

Προϋποθέσεις για την απασχόληση προσωπικού

 1. Να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι διοικητικές αποφάσεις που σχετίζονται με την αποδοχή διαχείρισης ενός έργου (έναρξη έργου και έγκριση συνολικού και ετήσιου προϋπολογισμού).
 2. Να υφίσταται ετήσιος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος και η αντίστοιχη έκδοση της Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.
 3. Να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την κάλυψη της εν λόγω σύμβασης.

Συνολική διαδικασία απασχόλησης προσωπικού

Η/Ο ΕΥ κάθε έργου είναι υπεύθυνη/ος για την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών, σε συνεργασία με την Μ.Ο.Δ.Υ. για την απασχόληση του προσωπικού του έργου.

 1. Η/Ο ΕΥ έχει την ευθύνη της συγκρότησης της ερευνητικής ομάδας του έργου, είτε σε επίπεδο πρότασης είτε κατά την έναρξη του έργου. Η ερευνητική ομάδα που θα υλοποιήσει το έργο εισάγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα όταν ο φορέα χρηματοδότησης του έργου απαιτεί διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού που θα συμμετέχει. 
 2. Η/Ο ΕΥ προβαίνει στις κατάλληλες διαδικασίες επιλογής προσωπικού ανάλογα με το είδος του έργου και τις απαιτήσεις του φορέα χρηματοδότησης του έργου.
 3. Η/Ο ΕΥ υποβάλει αίτημα απασχόλησης προσωπικού και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ για έγκριση της απασχόλησης τους, οι δυνητικοί συμβαλλόμενοι συνάπτουν συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού με τον ΕΛΚΕ. Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. 
 4. Οι απασχολούμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην υλοποίηση του έργου. Εφόσον απαιτείται συμπληρώνουν τις ώρες απασχόλησης στα πλαίσια του έργου σε μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης.  
 5. Η/Ο ΕΥ καταθέτει αίτημα πληρωμής αμοιβών για την αποζημίωση του απασχολούμενου για το δεδουλευμένο χρονικό διάστημα. Οι σχετικές δαπάνες αμοιβών είναι επιλέξιμες για το χρηματοδοτούμενο έργο, εφόσον, η απασχόληση των φυσικών προσώπων σχετίζεται ευθέως και άμεσα με αυτό το φυσικό του αντικείμενο.
 6. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές των συμβαλλόμενων με τον ΕΛΚΕ καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, σε τραπεζικό λογαριασμό του, που τηρείται σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα. 

  Είδη συμβάσεων

  • σύμβαση πρόσθετης απασχόλησης υφιστάμενου προσωπικού
  • σύμβαση έργου
  • σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας
  • σύμβαση για υποτροφία αριστείας
  • σύμβαση πρακτικής άσκησης φοιτητών (προπτυχιακών σε ΕΣΠΑ και μεταπτυχιακών σε ΠΜΣ) 

  Κατηγορίες Προσωπικού

  Ως «προσωπικό» που απασχολείται στο έργο νοείται το σύνολο των φυσικών προσώπων τα οποία απασχολούνται για την υλοποίηση του.

  Σχέση με το ίδρυμα

  Βασική διάκριση του προσωπικού αποτελεί η σχέση του φυσικού προσώπου με το ίδρυμα.

  Απασχολούμενοι σε έργα

   Ιδιότητα συμβαλλόμενων

   Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στον ΕΛΚΕ δύναται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

   Στις περιπτώσεις όμως που η απασχόληση είναι περιστασιακή, τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων και τα έσοδα τους δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ τον χρόνο, δύναται να λάβουν την αμοιβή τους με τίτλο κτήσης που θα εκδώσει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις

   • φυσικά πρόσωπα (πχ. Απόφοιτοι Λυκείου ή σχολών, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) 
   • συνταξιούχοι  
   • δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί άλλων φορέων του δημοσίου τομέα
   • ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
   • ιδιωτικοί υπάλληλοι 
   • ερευνητές φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής (χωρίς ελληνικό ΑΦΜ)
   • προπτυχιακοί φοιτητές

   Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων 

   Σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

   • αμοιβές των Υπάλληλων Δημοσίου Δικαίου του προσωπικού του Α.Π.Θ. για πρόσθετο έργο 
   • τα χορηγούμενα από κάθε είδους υποτροφία ποσά

   Ο ΕΛΚΕ παρακρατεί και αποδίδει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές

   • για τις πρόσθετες αμοιβές όλων των κατηγοριών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), 
   • για αμοιβές που καταβάλλονται με Τίτλο Κτήσης, σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη Δ.Ο.Υ. (ιδιώτες). Η υποχρέωση ισχύει ανεξάρτητα εάν γι’ αυτά προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με Τίτλο Κτήσης υπηρεσίες.
   • για αμοιβές απασχολούμενων, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του N.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85)

   Οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του N.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85) φέρουν ατομική υποχρέωση για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών. 

   Περιορισμοί απασχόλησης

   Με την επιφύλαξη του ειδικότερου κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης, οι αμοιβές του προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς που συνίστανται:

   1. στην απαγόρευση υπέρβασης ανώτατου ορίου αποδοχών για το υφιστάμενο προσωπικό (πίνακας 1) , όπως ορίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και του ανώτατου ορίου αμοιβής για το έκτακτο προσωπικό (πίνακας 2), όπως ορίζεται από τον ΟΔΧΕ
   2. στην τεκμηρίωση βάσει χρονοχρέωσης, όταν αυτό επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης των έργων. 
   Πίνακας 1: Υφιστάμενο προσωπικό: Ανώτατα όρια αποδοχών
   Προέλευση ΧρηματοδότησηςΚατηγορία Υφιστάμενου προσωπικού
    Αμοιβές Καθηγητών και υπηρετούντων ΛεκτόρωνΛοιπό διδακτικό προσωπικόΔιοικητικό προσωπικό (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 
   Διεθνής, Ευρωπαϊκοί ή  Ιδιωτικοί πόροιΔεν ισχύει όριοΟι πρόσθετες αμοιβές < 100% μηνιαίων τακτικών αμοιβών της οργανική θέσης
   Εθνικοί και Ίδιοι πόροι ή Συγχρηματοδότηση από ΕΕΠρόσθετες Μηνιαίες Αμοιβές + Μηνιαίες Αποδοχές ≤ Μηνιαίες Αμοιβές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου

    

   Πίνακας 2: Έκτακτο προσωπικό: Ανώτατα όρια
    Έκτακτο προσωπικό 
    σύμβαση έργου σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας
   Υποψήφιος διδάκτοραςΜεταδιδάκτορας
   Μέγιστο ποσό ανά μήνα ανά έργο (€)5.0007501050
   Μέγιστο ποσό ανά μήνα (€)5.0002.293,283.153,26

   Είδος απασχόλησης

   Το είδος της απασχόλησης (καθεστώς απασχόλησης) εξαρτάται μεταξύ άλλων από την 

   • την ιδιότητα του απασχολούμενου 
   • είδος της σύμβασης ανάλογα με την προέλευση της χρηματοδότησης του έργου

   Το είδος της απασχόλησης στο σύστημα καθορίζεται από τον τύπο σύμβασης που ορίζεται στο αίτημα απασχόλησης και από αυτόν προκύπτουν

   • οι ασφαλιστικές εισφορές,
   • οι λοιπές φορολογικές κρατήσεις που εφαρμόζονται στον απασχολούμενο ,
   • τα παραστατικά πληρωμής αμοιβών
   • τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύναψη σύμβασης
   • τα δικαιολογητικά πληρωμής αμοιβών κλπ

   Η βοηθητική εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τον ΕΛΚΕ έχει ενσωματώσει όλες τις δυνατές επιλογές για την απασχόληση, από τις οποίες τελικά καθορίζονται οι κρατήσεις που εφαρμόζονται στο απασχολούμενο με τη συγκεκριμένη ιδιότητα, που υπογράφει ένα συγκεκριμένο είδος σύμβασης, το οποίο είναι επιλέξιμο από το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου. 

   Ο χρήστης αφού απαντήσει σε κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις προκύπτει

   • ο κωδικός του τύπου σύμβασης και
   • η αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης,

   Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε τύπο σύμβασης έχει αποτυπωθεί το σύνολο της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την υποβολή ολοκληρωμένων αιτημάτων έγκρισης απασχόλησης προσωπικού. 

   Πιο συγκεκριμένα παρατίθενται τα

   • δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον απασχολούμενο
   • δικαιολογητικά/διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής του συμβαλλόμενου και 
   • διευκρινήσεις για τις συμβάσεις απασχόλησης με τον συγκεκριμένο τύπο σύμβασης (π.χ. περιορισμοί απασχόλησης)

   Χρήσιμες Πληροφορίες

   Απασχόληση καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

   Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι παραπάνω για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους  (π.χ. ευρωπαϊκά προγράμματα, κλινικές μελέτες, προγράμματα παροχής υπηρεσιών) αποδίδονται υποχρεωτικά με την έκδοση σχετικού παραστατικού (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από ΦΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ).

   Αντιθέτως, η διάταξη αυτή δεν ισχύει για

   • τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) ή
   • τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Δημόσιους Πόρους, Ίδιους πόρους (π.χ ΝΠΔΔ, Δήμους, Περιφέρειες, ΕΛΚΕ κ.λπ..)
   • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών (για παροχή εκπαίδευσης)

   στα οποία οι αμοιβές που λαμβάνουν οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες, που παράλληλα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρούνται ως πρόσθετες αμοιβές από μισθωτή εργασία.
    

   Υπαγωγή ή μη στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

   Για την υπαγωγή  στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

   • Να απασχολούνται σε έναν ή δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, να αμείβονται αποκλειστικά με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και το εισόδημά τους να προέρχεται αποκλειστικά από τους συγκεκριμένους εργοδότες.
   • Να απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και να προσφέρουν υπηρεσίες σε μέγιστο άλλους 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

   Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού

   Απαλλάσσονται από το καθεστώς ΦΠΑ οι αμοιβές που καταβάλλονται για 

   1. υπηρεσίες που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται με τον ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους που προέρχονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission Funding). Εκδίδεται βεβαίωση από τον ΕΛΚΕ, η οποία κοινοποιείται μαζί με την προς υπογραφή σύμβαση ανάθεσης έργου.
   2. υπηρεσίες που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες (ακαθάριστα έσοδα χωρίς ΦΠΑ προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου μέχρι 10.000 ευρώ) λόγω ένταξης στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 39 ν. 2859/2000.
   3. υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη επαγγέλματος με ΚΑΔ σχετικό με την διδασκαλία-εκπαίδευση.