Όραμά μας είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ να εδραιώσει τον ηγετικό του ρόλο και να αποτελέσει εθνικό πρότυπο στην προσέλκυση και στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος του Πανεπιστημίου, του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας. 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) είναι ο πανεπιστημιακός θεσμός που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, ο ΕΛΚΕ διευκολύνει στη διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο και στη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών με αυτήν δραστηριοτήτων.

Ο ΕΛΚΕ είναι υπεύθυνος  για τη χρηματοοικονομική διαχείριση κάθε είδους κονδυλίων που είναι απαραίτητα για την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την τεχνολογική ανάπτυξη, τα σχέδια διαρκούς εκπαίδευσης και για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων συναφών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τη βιομηχανική παραγωγή και τις πρακτικές εφαρμογές.

Η υπηρεσία που υποστηρίζει οικονομικά και διοικητικά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ.

Ο ΕΛΚΕ στην υπηρεσία της έρευνας

Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ συμβάλλει έμπρακτα στην υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και στην κινητοποίηση των ερευνητριών και ερευνητών του πανεπιστημίου για σύνδεση της έρευνας με την αγορά, με μία πληθώρα προσφερόμενων υπηρεσιών:

Το έτος 2019 ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ εντάχθηκε στο σύνολο των οργανισμών που είναι βραβευμένοι με τη διεθνή διάκριση του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM – 3 Stars που αποτελεί ένα διεθνώς επιχειρησιακό πλαίσιο Ποιότητας στη Διοίκηση λειτουργικών συστημάτων και απονέμεται ως «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία» και τη διαρκή βελτίωση οργανισμών.