• Άρθρα 238-239 του Ν.4957/2022.
 • Άρθρο 8 "Προϋπολογισμοί Έργων" και Άρθρο 9 "Ανάληψη υποχρέωσης" του ΟΔΧΕ

Σύνοψη

Προϋπολογισμός έργου - Ανάληψη υποχρέωσης
Γενικά έξοδα
Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών έργων και Ανάληψης υποχρέωσης
Βήμα - Βήμα η έγκριση των αρχικών προϋπολογισμών
Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτους
Αναμόρφωση προϋπολογισμών έργων

Προϋπολογισμός έργου - Ανάληψη υποχρέωσης

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και συνυποβάλλεται με το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου. Για τα έργα/προγράμματα η Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ εκδίδει 

 • Απόφαση έγκρισης Συνολικού προϋπολογισμού για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος και
 • Απόφαση έγκρισης αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του έργου του τρέχοντος οικονομικού έτους, ο οποίος έχει ενταχθεί στον συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.

Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης ετήσιου προϋπολογισμού, ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης εκδίδει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος ανά έτος και δεσμεύεται το σύνολο αυτών. Σε κάθε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου τροποποιείται και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Γενικά έξοδα

Ο προϋπολογισμός ενός έργου περιλαμβάνει απαραιτήτως την κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ «64-98-2 Γενικά έξοδα», της οποίας το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, όπως έχει θεσμοθετηθεί από την Σύγκλητο για κράτηση για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ και για το λειτουργικό κόστος του Α.Π.Θ.

Είδος έργουΣυνολική κράτηση (%)Κράτηση ΕΛΚΕ (%)Κράτηση υπέρ τρίτων (%)
Όλα τα έργα1010 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης301020
Προγράμματα του Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ.15510
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ)1010 
Έργα με χρηματοδότηση από πανεπιστημιακές πηγές (ίδιοι πόροι)0  

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαφοροποιούνται όταν η/ο ΕΥ είναι μέλος του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ).

Στις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές ή είναι εν μέρει αποδεκτές από τον φορέα χρηματοδότησης, η/ο ΕΥ κατά την έναρξη του έργου συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά τη φόρμα "Αίτημα μείωσης παρακράτησης" μέσω της διαδικασίας "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Διοικητικά αιτήματα"/"Νέο αίτημα" του webresCom.Ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για μείωση της κράτησης σε συμφωνία με τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση χρηματοδότησης ή στο κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου η/ο ΕΥ υποβάλλει στο έργο αναμόρφωση συνολικού προϋπολογισμού με διόρθωση της κατηγορίας των Γενικών Εξόδων (64-98-2) στο ύψος του μειωμένου ποσού. 

  Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών έργων και Ανάληψης υποχρέωσης

  Ο συνολικός και ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου υποβάλλονται από την/τον ΕΥ αποκλειστικά μέσω του web-resCom, σύμφωνα τους όρους της σύμβασης ή της κανονιστικής πράξης χρηματοδότησής του και υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης. 

  Βήμα - Βήμα η έγκριση των αρχικών προϋπολογισμών

  1. Η/Ο ΕΥ μετά τις ενέργειες αποδοχής διαχείρισης έργου και αφού ενημερωθεί για τον κωδικό που έλαβε το έργο στο πληροφοριακό σύστημα, καταρτίζει τον αρχικό Συνολικό προϋπολογισμό με βάση το Τεχνικό παράρτημα του έργου και σε συμφωνία με τους κανόνες που ορίζει το πλαίσιο χρηματοδότησης. Η/Ο ΕΥ υποβάλει το αίτημα μέσω webrescom, όταν η κατάσταση του έργου είναι σε "Αναμονή". Ο προϋπολογισμός βρίσκεται σε "Αναμονή" ελέγχου από τη Μ.Ο.Δ.Υ.
  2. Η Μ.Ο.Δ.Υ. διενεργεί ελέγχους ότι ο προϋπολογισμός είναι σε συμφωνία με το συμβόλαιο/απόφαση χρηματοδότησης και ενημερώνει την/τον ΕΥ για τυχόν παρεκκλίσεις, εφόσον το χρηματοδοτικό πλαίσιο του έργου επιβάλει κανόνες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού . Ο προϋπολογισμός καθίσταται σε κατάσταση "ελεγμένος" και το αίτημα εισάγεται στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης για τελική έγκριση. 
  3. Η/O ΕΥ μπορεί να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom, εφόσον ο Συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος,
  4. Τα αιτήματα εξετάζονται και εγκρίνονται από τις αντίστοιχες συνεδριάσεις. Συντάσσονται, υπογράφονται και αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
   • Απόφαση έγκρισης αρχικού Συνολικού προϋπολογισμού
   • Απόφαση έγκρισης αρχικού ετήσιου προϋπολογισμού 
   • Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
  5. Οι προϋπολογισμοί στο πληροφοριακό σύστημα καθίστανται "εγκεκριμένοι".

  Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτους

  Για τα έργα/προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους συντάσσεται αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός για κάθε τρέχον οικονομικό έτος και ο οποίος αποτελεί μέρος του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.  

  Προκειμένου για τη σύνταξη του ενιαίου ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το επόμενο οικονομικό έτος, η Μ.Ο.Δ.Υ ΕΛΚΕ στο τέλος του προηγούμενου έτους (συνήθως Νοέμβριο) προβαίνει σε ενημέρωση των ΕΥ για κατάρτιση και υποβολή των ετήσιων προϋπολογισμών των έργων που διαχειρίζονται για το επόμενο οικονομικό έτος.​​​​​ Ο ετήσιος οικονομικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής, έγκριση από την Σύγκλητο κοινοποιείται για έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

  Εφόσον ο ετήσιος του έργου υποβληθεί εγκαίρως και ενταχθεί στο συνολικό του ΕΛΚΕ προς έγκριση, τότε καθίσταται δυνατό να πραγματοποιούνται δαπάνες και στις αρχές του επόμενου έτους πριν την αρχική έγκριση του Ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΑΠΘ από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διαφορετικά η/ο ΕΥ θα πρέπει να υποβάλει ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom, μετά την έγκριση του Ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΑΠΘ από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Αναμόρφωση προϋπολογισμών έργων

  Η αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού είναι συχνά απαραίτητη δεδομένου ότι κάθε αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων της κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού. Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες διαχείρισης όπως έχουν αποτυπωθεί στην Πρόσκληση, Απόφαση, Σύμβαση ή Οδηγό διαχείρισης του έργου.

  Οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων για να πραγματοποιήσουν δαπάνες καταθέτουν κάθε χρόνο έναν αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό και δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν αναμορφώσεις ετησίων προϋπολογισμών καθώς: 

  • τα αιτήματα απευθείας ανάθεσης και τα αιτήματα πληρωμής δαπανών, δεν επηρεάζονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου και πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου, ενώ  
  • η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ την τελευταία μέρα κάθε τριμήνου πραγματοποιεί αυτόματα αναμορφώσεις των ετήσιων προϋπολογισμών του κάθε έργου

  Η τροποποίηση/αναμόρφωση του προϋπολογισμού (συνολικού και ετήσιου) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται από τον Πρόεδρό της Επιτροπής Ερευνών. 

  Συμπλήρωση προϋπολογισμών μέσω web-resCom

  Υποβολή αιτήματος έγκρισης ή αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έργου

  Η υποβολή αιτημάτων έγκρισης ή αναμόρφωσης του Ετήσιου και Συνολικού Προϋπολογισμού σε έργα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του web-resCom

  Καταχώρηση Προϋπολογισμού webresCom

   

  Πότε μπορεί να υποβληθεί αρχικός Συνολικός Προϋπολογισμός για ένα έργο;

  Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός ενός έργου μπορεί να υποβληθεί από τη στιγμή που το έργο βρίσκεται σε κατάσταση "Αναμονής". Προσδιορίζοντας την κατάσταση του έργου "Αναμονή" εμφανίζεται το έργο στην Αναπτυσσόμενη Λίστα.

  Καταχώρηση Προϋπολογισμού webresCom

  Κατηγορίες δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού

  Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί την αποτύπωση των υποχρεώσεων (εξόδων) ανά κατηγορίας δαπάνης σε μεικτή αξία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), οι οποίες προβλέπεται ότι θα αναληφθούν, πραγματοποιηθούν, τιμολογηθούν και κατατεθούν προς εξόφληση στον ΕΛΚΕ σε όλη τη διάρκεια του έργου . Οι κατηγορίες δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού ενός έργου αποτελούν μία σύνθεση της ειδικής κατηγορίας εξόδων, που ενδεχομένως ορίζει ο φορέας χρηματοδότησης ενός έργου και των αντίστοιχων κατηγοριών δαπάνης του ΓΛΚ.

  Κατηγορία δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού

   

  Συχνές ερωτήσεις

  Σε ποιες περιπτώσεις ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών;

  Μόνο ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου και ο πρώτος ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έτους εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών (Συνεδρίαση επταμελούς οργάνου ΕΛΚΕ). Επομένως ο προϋπολογισμός καθίσταται

  • ελεγμένος μετά τον έλεγχο από την ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και 
  • εγκεκριμένος μετά την διεξαγωγή της επόμενης προγραμματισμένης συνεδρίασης.

  Οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών εγκρίνονται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., με απόφαση του Προέδρου του ΕΛΚΕ

  Παρακράτηση σε έργα ΕΥ μελών ΚΕΔΕΚ

  Παρακράτηση σε έργα ΕΥ, που είναι μέλη των ομάδων που είναι ενταγμένες και λειτουργούν στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ)

  Είδος έργουΣυνολική κράτηση (%)Κράτηση ΕΛΚΕ (%)Κράτηση υπέρ ΚΕΔΕΚ (%)
  Ερευνητικά έργα1192
  Έργα παροχής υπηρεσιών1293
  Ερευνητικά έργα με  κράτηση μικρότερη του 11% από τον ΦΧx0,82x0,18x

  Από την κράτηση υπέρ του ΚΕΔΕΚ εξαιρούνται τα έργα που:

  • (α) έχουν μηδενική κράτηση με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης,
  • (β) αφορούν αποκλειστικά υποτροφίες και
  • (γ) αφορούν ιδρυματικές δράσεις του Α.Π.Θ.

  Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να αυξήσω τον προϋπολογισμό του έργου από επιστροφή ΦΠΑ

  Η επιστροφή ΦΠΑ αποτελεί Αυτόματη διαδικασία που διενεργεί το σύστημα και δεν απαιτεί ενέργειες από την/τον ΕΥ.  

  Κατάρτιση ετήσιων επόμενου έτους

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τμήμα

  Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

  Γραφείο

  Έναρξης Έργων 

  Τηλέφωνα

  Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 9 94040