Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή. Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας της Ένωσης. 

Interreg programmes, financed by the EU

Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας της Ελλάδας με γειτνιάζουσες χώρες είναι:

Τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν Περιφέρειες της χώρας μας, είναι τα εξής:

Χρηματοδότηση

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF) ή/και του Μηχανισμού Προ Ενταξιακής Βοήθειας (IPA) ή/και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ENI)) και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

Ιστότοπος Διαχειριστικής Αρχής

 

Συνοπτική διαδικασία Αποδοχής διαχείρισης και ένταξης προϋπολογισμού

Αρμόδιο γραφείο Έναρξης έργων.

Βήμα 1: Εφόσον η πρόταση έχει προκριθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης η Διαχειριστική Αρχή (υπεύθυνη/ος για τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος Συνεργασίας) συντάσσει, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της δημοσιευμένης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, Συμφωνία Επιχορήγησης με τον Κύριο Δικαιούχο ή Επικεφαλής Εταίρος. Η συμφωνία επιχορήγησης επιβεβαιώνει τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας που θα πραγματοποιηθούν, τη διάρκεια του έργου, τον προϋπολογισμό, τις τιμές και τις δαπάνες, τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κ.α. Η/Ο ΕΥ κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης/συμφωνίας επιχορήγησης (Grand agreement ή Subsidy Contract) όταν το ΑΠΘ είναι Επικεφαλής Εταίρος ή/και τυχόν Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership agreement) το συμφωνητικό που υπογράφουν μεταξύ τους όλοι οι Δικαιούχοι μιας Πράξης, με το οποίο ορίζονται οι όροι της συνεργασίας τους. Κατόπιν ελέγχου των συμβάσεων/συμφωνητικών από το Νομικό Γραφείο τα έγγραφα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ.

Βήμα 2: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr το τυποποιημένο έντυπο του αιτήματος αποδοχής διαχείρισης έργου (έντυπο Δ1) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα :

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςGrant contract ή Subsidy Contract: Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας και του επικεφαλής εταίρου
Partnership Agreement: Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου
Application form: Η αίτηση χρηματοδότησης (εγκεκριμένη πρόταση) που υποβλήθηκε κατά την πρόσκληση
Οικονομικά στοιχεία του έργου (Justification of the budget)
  

Βήμα 3: Το τμήμα έναρξης έργων παραλαμβάνει ελέγχει και πρωτοκολλεί έγγραφα στο έργο με μοναδικό κωδικό, που είχε λάβει κατά την υποβολή της πρότασης. Εισάγει τα δεδομένα του εντύπου Δ1 (τίτλος, ΕΥ, φύση έργου κ.λπ) και αποδελτιώνει τα στοιχεία του συμβολαίου (χρονική διάρκεια υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, μέγιστο ποσό επιχορήγησης, κράτηση Επιτροπής, στοιχεία για την ιδία συμμετοχή, συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουν στη σύμπραξη κ.λπ.) και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τεχνικό παράρτημα του έργου ή στο σχέδιο Αυτεπιστασίας (χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, πακέτα εργασίας, κ.λ.π.).  Η φορολογική διάκριση του έργου ορίζεται Επιχορήγησης/Χρηματοδότησης. Το έργο τίθεται σε κατάσταση "Αναμονή" και μπορεί να κατατεθεί προϋπολογισμός (συνολικός και ετήσιος). Το γραφείο έναρξης έργων ενημερώνει σχετικά τον ΕΥ. Το αίτημα για την Αποδοχή διαχείρισης του έργου παραμένει σε εκκρεμότητα έως την υποβολή και έλεγχο του προϋπολογισμού του έργου.

Βήμα 4: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει αρχικό συνολικό προϋπολογισμό, όπου οι κατηγορίες δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού σε συμφωνία με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στο συμβόλαιο/απόφαση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές η/ο ΕΥ υποβάλλει παράλληλα "Αίτημα μείωσης παρακράτησης".  Τα στοιχεία του προϋπολογισμού ελέγχονται από το αρμόδιο τμήμα του ΕΛΚΕ. Η/Ο ΕΥ ενημερώνεται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για διορθώσεις στο αίτημά του. Ο προϋπολογισμός καθίσταται σε κατάσταση "ελεγμένος" και το αίτημα για έγκριση του προϋπολογισμού μαζί με το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου εισάγονται στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης για τελική έγκριση.

Βήμα 5: Όταν ο συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος η/ο ΕΥ μπορεί να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης.

Βήμα 6:Τα αιτήματα εξετάζονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και εκδίδονται, υπογράφονται και Αναρτώνται στη Διαύγεια όλες οι αναγκαίες για την έναρξη ενός έργου διοικητικές Αποφάσεις

Προμήθειες δαπανών

Η/Ο ΕΥ για να καθορίσει το είδος της διαδικασίας ανάθεσης, υπολογίζει το ύψος της αντίστοιχης κατηγορίας δαπάνης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Μετακινήσεις 

Οι μετακινήσεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των έργων αυτών διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4336/2015.  Δείτε τον συνοπτικό οδηγό εδώ.

Σημαντική σημείωση: Προϋποθέσεις

  1. Απαιτείται προέγκριση της μετακίνησης, για την οποία υποβάλλεται από τον ΕΥ "Αίτημα Μετακίνησης" μέσω webresCom τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με την προγραμματισμένη μετακίνηση.
  2. Οι μέρες μετακίνησης του πλαισίου δεν υπερβαίνουν τις 60/έτος και ανά μετακινούμενο.
  3. O μετακινούμενος δε βρίσκεται σε άδεια από την υπηρεσία του.

Επισημαίνεται ότι, πέραν των νομοθετικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν ειδικοί συμβατικοί όροι και διατάξεις που θέτει ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης. 

Συμβόλαια

Υπογραφή Συμφωνητικών Συνεργασίας μεταξύ εταίρων

Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων μιας πρότασης (και εξελικτικά, ενός έργου) με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία θα (ή και πιθανόν να) προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Η αναθέτουσα αρχή δεν συμμετέχει στη σύναψη του συμφωνητικού αυτού. Το συμφωνητικό συνεργασίας δεν αναιρεί ή αμφισβητεί την Απόφαση χρηματοδότησης ή τη σύμβαση/συμφωνία επιχορήγησης και δρα συμπληρωματικά ως προς αυτή. Το συμφωνητικό συνεργασίας συμφωνείται και συνυπογράφεται προ της εκκίνησης του έργου.

Στο συμφωνητικό αυτό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διευκρινίζεται και κατά πόσον οι ερευνητικοί φορείς διατηρούν την κυριότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγουν και το δικαίωμα να τα δημοσιεύουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. 

Για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των εταίρων απαιτείται η έγκριση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Υποβολή από την/τον ΕΥ της σύμβασης προς υπογραφή με τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα έγγραφα που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον είδος της χρηματοδότησης.
  2. Έλεγχος οικονομικών και νομικών στοιχείων σύμβασης.
  3. Εξέταση και έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
  4. Υπογραφή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. 

 τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και ορίζει τους όρους της συνεργασίας τους για την υλοποίηση του Έργου 

Υπογραφή Grand Agreement ή Subsidy contract

Νομοθετικό Πλαίσιο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Παρακολούθησης Έργων

Γραφείο

ΕΤΑ & Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

Τηλέφωνα
Κωνσταντίνος Σαρμουρλής, Υπεύθυνος Γραφείου94024
Άννα Αργυρούδη94065
Ευμορφία Οικονόμου94004
Αγγελική Φιλίππου96747