Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για δαπάνες εξοπλισμού σε έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών που απαλλάσσονται από ΦΠΑ

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1128/97, δικαιούνται τα έργα που χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα οποία η σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από κάποιο Οργανισμό, ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δαπάνες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1128/97, κατά το ποσοστό χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι εξής:

 • Αγορά μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού.
 • Παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εγκατάσταση του προηγούμενου εξοπλισμού.
 • Αγορά λογισμικού.

Η διαδικασία προς την αρμόδια ΔΟΥ διεκπεραιώνεται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και απαιτεί την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών από την/τον ΕΥ

Δικαιολογητικά για την απαλλαγή ΦΠΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο του συμβολαίου του προγράμματος χωρίς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε ορισμένα παραρτήματα. 
 • Μετάφραση του συμβολαίου του προγράμματος χωρίς τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα ελληνικά (όχι επικυρωμένη) και μόνο για την πρώτη αίτηση απαλλαγής στο ίδιο έργο. 
 • Βεβαίωση για την πιστότητα μετάφρασης του συμβολαίου (Έντυπο Ατ4α).
 • Αίτηση της/του ΕΥ για απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την προμήθεια μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού ή υπηρεσίας ή λογισμικού, που αποτελούν τη Βασική Προϋπόθεση για την εκτέλεση του προγράμματος. Για κάθε τιμολόγιο χορηγείται ξεχωριστή απαλλαγή (Έντυπο Ατ4).
 • Βεβαίωση της/του ΕΥ ως προς την αναγκαιότητα της εκτέλεσης της δαπάνης ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την ολοκλήρωση του έργου (ΈντυποΑτ4δ).
 • Για αγορά εξοπλισμού η/ο ΕΥ προσκομίζει βεβαίωση εγκατάστασης εξοπλισμού (Έντυπο Ατ4β). Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε μεταφορά του εξοπλισμού ή για οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, η/ο ΕΥ πρέπει να υποβάλει έγγραφο για γνωστοποίηση της αλλαγής τόπου εγκατάστασης στον ΕΛΚΕ. Ο ΕΛΚΕ υποχρεούται να προσκομίσει το έγγραφο γνωστοποίησης αλλαγής τόπου εγκατάστασης στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Σε περίπτωση προμήθειας από το εσωτερικό της χώρας, απαιτείται η έκδοση προτιμολογίου από την προμηθεύτρια εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ. Στο προτιμολόγιο πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού ή της υπηρεσίας, όπως θα αναγραφούν στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί, καθώς και η αντίστοιχη αξία και ο ΦΠΑ, για τον οποίο ζητείται απαλλαγή. 
 • Κατ’ αντιστοιχία, για προμήθεια εκτός Ελλάδας εκδίδεται proforma invoice όπου αναγράφονται όλα τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία, Διεύθυνση, VAT Number.

Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) είναι πιθανόν να ζητήσει και περαιτέρω στοιχεία, τα οποία θα ζητηθούν από την/τον ΕΥ.

Υποχρεώσεις της/του ΕΥ μετά την έκδοση της βεβαίωσης απαλλαγής

 • Έκδοση του τιμολογίου εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της βεβαίωσης απαλλαγής. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται τα serial numbers των αγαθών. Παράλληλα θα προσκομίζεται βεβαίωση του προμηθευτή ότι ο εξοπλισμός είναι καινούριος και αμεταχείριστος και δεν παρακρατείται η κυριότητά του.
 • Γνωστοποίηση στον ΕΛΚΕ της έναρξης χρήσεως του επενδυτικού αγαθού από την/τον ΕΥ εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία χρήσης (Έντυπο Ατ4γ).
 • Κατάθεση του τιμολογίου που εκδόθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Σημείωση: Η βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ για τις περιπτώσεις που η έδρα του προμηθευτή βρίσκεται στην Ελλάδα ή σε χώρα εκτός της ΕΕ, εκδίδεται από την Δ’ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

Ειδικά για την περίπτωση που η έδρα του προμηθευτή βρίσκεται σε χώρα εκτός ΕΕ, για την προμήθεια εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού, η βεβαίωση απαλλαγής του ΦΠΑ χορηγείται από την αρμόδια ΔΟΥ στον ΕΛΚΕ. Ο ΕΛΚΕ παραδίδει την απαλλαγή στον ΕΥ, ο οποίος με τη σειρά του την προσκομίζει στο τελωνείο μέσω του εκτελωνιστή.

Σε περίπτωση που η έδρα του προμηθευτή βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα που ανήκει στην ΕΕ (εκτός από την Ελλάδα), τότε η βεβαίωση χορηγείται από τον ΕΛΚΕ.

Επιπλέον για την προμήθεια λογισμικού από τρίτες χώρες, η απαλλαγή του αναλογούντος ΦΠΑ εκδίδεται από τον ΕΛΚΕ.

Έργα με απαλλαγή ΦΠΑ

Απαλλαγή ΦΠΑ σε Έργα Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης

Το συμβόλαιο να έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (the Commission). Ως εκ τούτου, στο προοίμιο των συμβάσεων χρηματοδότησης, το αντισυμβαλλόμενο μέρος θα είναι είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union) είτε κάποιο Agency (under the powers delegated by the European Commission):

 • European Union (‘the EU’), represented by the European Commission ('the Commission'),
 • the Research Executive Agency (REA) ('the Agency'), under the power delegated by the European Commission ('the Commission'),
 • the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) ('the Agency'), under the powers delegated by the European Commission ('the Commission'),
 • the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ('the Agency'), under the powers delegated by the European Commission ('the Commission'),
 • the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) ('the Agency'), under the powers delegated by the European Commission ('the Commission'),
 • the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (“the Agency”), under the powers delegated by the European Commission (‘the Commission’).
 • the ………………………….., under the powers delegated by the European Commission (‘the Commission’).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Οικονομικών Συναλλαγών και Αρχειοθέτησης

Γραφείο

Παραλαβής & Ελέγχου Εντολών

Τηλέφωνα

Μαριάννα Γούτσιου, Υπεύθυνη Γραφείου 

96755

Φωτεινή Κατσιρμά

91325

Βερίνα Κλωναρίδου

94074

Γεωργία Στύλου

96737