Σύνοψη

Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ
Διαδικασία έναρξης έργου με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ

Διαδικασία έναρξης και υλοποίησης έργου υπεραξίας. 

Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ

Η χρηματοδότηση αυτή, αφορά στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, σε συμφωνία με τον σκοπό του ΕΛΚΕ, όπως προσδιορίζεται στο αρ. 50 παρ. 2 του Ν.4485/2017 και εγκρίνεται κατόπιν αιτήματος του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης. Εκδίδεται Απόφαση Συνεδρίασης Επταμελούς για χρηματοδότηση έργου από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από: 

 • α) Τα όργανα διοίκησης του Α.Π.Θ. (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Πρύτανης),
 • β) Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Σχολών και των Τμημάτων του Α.Π.Θ., 
 • γ) Ομάδες ερευνητών ή φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών ή μεμονωμένους ερευνητές-μέλη του προσωπικού του Α.Π.Θ., 
 • δ) Μικτές ομάδες ερευνητών αποτελούμενες από μέλη του προσωπικού του Α.Π.Θ. ή/και φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και ερευνητές-μέλη του προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Διαδικασία έναρξης έργου με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ

Φάση 1: Ενέργειες προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης για χρηματοδότηση της πρότασης. 

Βήμα 1: Η/Ο ΕΥ αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr του γραφείου έναρξης έργων  

 1. έκθεση σκοπιμότητας που συντάσσεται και υπογράφεται από τον ίδιο και
 2. πρόταση για τη χρηματοδότηση έργου η οποία περιλαμβάνει τα ουσιώδη στοιχεία του έργου, ήτοι
  • το αντικείμενο και το σκοπό του έργου,
  • τη χρονική του διάρκεια (προαιρετικά το χρονοδιάγραμμα),
  • τον Επιστημονικό Υπεύθυνο,
  • τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό δαπανών,
  • το εκτιμώμενο πλήθος και τα προσόντα των μελών της ομάδας έργου,
  • τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το/τα παραδοτέο/α.

Περισσότερες λεπτομέρειες για ενίσχυση εκδήλωσης δείτε εδώ.

Βήμα 2: Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει για τη χρηματοδότηση της πρότασης εφαρμόζοντας την πολιτική που έχει καθοριστεί στην παράγραφο 5 του άρθρου 6Α . Η/Ο ΕΥ λαμβάνει ενημέρωση για την Απόφαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, η/ο ΕΥ ενημερώνεται ότι πρέπει να καταθέσει το έντυπο Δ1. 

Φάση 2: Κατάθεση διοικητικών εντύπων για έναρξη έργου

Βήμα 3: Η/Ο ΕΥ καταθέτει κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο του αιτήματος αποδοχής διαχείρισης έργου (έντυπο Δ1). Το Γραφείο Έναρξης Έργων πρωτοκολλεί το έντυπο Δ1 της /του ΕΥ. Με τα στοιχεία του Δ1 συμπληρώνονται τα στοιχεία της διοικητικής καρτέλας ενός νέου έργου, το οποίο λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό και τίθεται σε κατάσταση «Αναμονής». Παράλληλα αποστέλλεται ενημέρωση στην/στον ΕΥ μέσω email, προκειμένου να ενημερωθεί για τον κωδικό του έργου και ότι πρέπει να υποβάλει συνολικό προϋπολογισμό. Το αίτημα για την Αποδοχή διαχείρισης του έργου παραμένει σε εκκρεμότητα έως την υποβολή και έλεγχο του προϋπολογισμού του έργου.

Φάση 3: Υποβολή αρχικού προϋπολογισμού

Βήμα 4: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει αρχικό συνολικό προϋπολογισμό. Το ύψος του προϋπολογισμού καθορίστηκε στην Απόφαση της Επιτροπής. Δεν συμπληρώνεται ποσό παρακράτησης. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού ελέγχονται από το αρμόδιο τμήμα του ΕΛΚΕ. Η/Ο ΕΥ ενημερώνεται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για διορθώσεις στο αίτημά του. Ο προϋπολογισμός καθίσταται σε κατάσταση "ελεγμένος" και  το αίτημα για έγκριση του προϋπολογισμού μαζί με το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου εισάγονται στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, ώστε να εγκριθεί η αποδοχή διαχείρισης ενός νέου έργου. 

Όταν ο συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος η/ο ΕΥ μπορεί να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης.

Φάση 4: Έκδοση διοικητικών αποφάσεων Αποδοχής διαχείρισης Έργου από ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τα αιτήματα εξετάζονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και εκδίδονται, υπογράφονται και Αναρτώνται στη Διαύγεια όλες οι αναγκαίες για την έναρξη ενός έργου διοικητικές Αποφάσεις

Διαδικασία έναρξης και υλοποίησης έργου υπεραξίας. 

Το έργο υπεραξίας αποτελεί μια νέα ερευνητική πρόταση για δράσεις με στόχο την υποστήριξη της έρευνας της ερευνητικής ομάδας με επικεφαλής έναν/μια ΕΥ. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από τα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα έργων της/του ΕΥ, των οποίων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Για τη δημιουργία έργου υπεραξίας, αρκεί η κατάθεση του έντυπου Δ1, στο οποίο γίνεται και μια σύντομη περιγραφή του νέου έργου.

Όταν το φυσικό αντικείμενο ενός έργου έχει υλοποιηθεί και δεν υφίστανται εκκρεμείς νομικές δεσμεύσεις, αλλά υπάρχει διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο, η/ο ΕΥ δύναται να αιτηθεί τη χρησιμοποίησή του υποβάλλοντας μέσω της φόρμας "Αίτημα μεταφοράς ταμειακού υπολοίπου σε έργο Υπεραξίας", η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του web-resCom. Η ενέργεια εκκινεί τη διαδικασία οικονομικής εκκαθάρισης του έργου. 

Ενίσχυση μιας εκδήλωσης (συνεδρίου, ημερίδας, σεμιναρίου, επιστημονικές εκδηλώσεις)

Συμπληρωματικά έγγραφα

Προϋποθέσεις

 • Οργάνωση συνεδρίου τελείται από την αιγίδα του τμήματος ή της Σχολής
 • Το συνέδριο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη

Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οικονομικά διεθνή συνέδρια που λαμβάνουν χώρα εκτός Θεσσαλονίκης, εφόσον ο/η Πρόεδρος του συνεδρίου είναι μέλος ΔΕΠ του Α.Π.Θ

Η/Ο ΕΥ καταθέτει το έντυπο Δ11 έγγραφο με το οποίο τεκμηριώνει την αναγκαιότητα χρηματοδότησης από την Επιτροπή, το σκοπό της χρηματοδότησης, 

 • Έντυπο Δ11
 • Πρόγραμμα Συνεδρίου  
 • Ιστοσελίδα 

 

  'Υψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά είδος εκδήλωσης

  Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά είδος εκδήλωσης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα

  Τύπος εκδήλωσηςΠοσό
  Σεμινάριο300
  Ημερίδα400
  Πανελλήνιο Συνέδριο800
  Διεθνές Συνέδριο1.200
  Τελετή επιτιμοποίησης Κατά περίπτωση

  Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των ως άνω επιστημονικών εκδηλώσεων δύναται να προσαυξάνεται κατά 25%, όταν το αίτημα υποβάλλεται από Καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες του Α.Π.Θ., που υπηρετούν σε Σχολές/Τμήματα των Ανθρωπιστικών Επιστημών. 

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τμήμα

  Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

  Γραφείο

  Έναρξης έργων

  Τηλέφωνο

  Τηλεφωνικό κέντρο 2310 994040