Το ΑΠΘ είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που υποστήριξε οικονομικά την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με την κατάθεση Δ.Ε. Το ΑΠΘ συνεχίζει να υποστηρίζει οικονομικά τις δαπάνες των διπλωμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

intellectual property

Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ερευνητών του ΑΠΘ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που ξεκινάει πριν καταθέσει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ μια αίτηση για την έκδοση ενός τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας και συνεχίζεται μετά την κατάθεση με τη διαχείριση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της διαδικασίας γνωστοποίησης, προστασίας και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στη διαδικασία αυτή συνδράμουν, εφόσον απαιτείται, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ, Ειδικοί Σύμβουλοι και Επιτροπές Ειδικών Εμπειρογνωμόνων που συστήνονται για το σκοπό αυτό.

Στόχος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η ουσιαστική αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ενδιαφέρομαι για πατέντα. Ποια είναι η διαδικασία για την κατοχύρωση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ;

Τα βήματα της διαδικασίας για την κατοχύρωση πατέντας περιλαμβάνουν τα εξής:

1.    Κατάθεση Εντύπου Γνωστοποίησης Εφεύρεσης στο ΓΜΤ ΕΛΚΕ ΑΠΘ (Έντυπο Ατ.12)
2.    Αίτηση Έκθεσης Προ-έρευνας στον ΟΒΙ από τις/τους εφευρέτες & Προ-έρευνα από το ΓΜΤ ΕΛΚΕ ΑΠΘ
3.    Εξειδικευμένη συμβουλευτική από Συνεργάτες του ΓΜΤ (Σύμβουλοι Ευρεσιτεχνιών)
4.    Υποβολή Αίτησης Κατοχύρωσης Εφεύρευσης (Επιστολή Εφευρετών/τριών) και επικαιροποιημένου Εντύπου Γνωστοποίησης Εφεύρεσης στο ΓΜΤ ΕΛΚΕ ΑΠΘ προς το Ειδικό 7μελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών
5.    Συνεδρίαση Ειδικού 7μελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ
6.    Σε περίπτωση θετικής απόφασης, παρέχεται υποστήριξη στην προστασία και την αξιοποίησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, η εφεύρεση θεωρείται ελεύθερη
7.    Σύνταξη Νομιμοποιητικών Εγγράφων και Κατάθεση της Αίτησης Κατοχύρωσης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης (ΓΝΥ) τουΕΛΚΕ ΑΠΘ και 
8.    Παρακολούθηση και υποστήριξη των ενεργειών για την αξιοποίηση της ΔΙ από ΓΜΤ ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Η παραπάνω διαδικασία εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του κάθε αιτήματος, το χρόνο ανταπόκρισης των φορέων κατοχύρωσης και τη συνεργασία της ερευνητικής ομάδας με το ΓΜΤ και τους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, και μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε (5) μήνες.

Αν η εφεύρεση/ερευνητικό αποτέλεσμα έχει προκύψει κατά την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, η καταγραφή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας ξεκινά με την υποβολή του τυποποιημένου εγγράφου που αφορά στην Υποβολή των Παραδοτέων/Τελική έκθεση του έργου (Έντυπο Δ9). Στη συνέχεια ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 86 - 89 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ή να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Γραφείου.