Σύνοψη

Επιστημονική/ος Υπεύθυνη/ος (ΕΥ) και Αναπληρώτρια/της ΕΥ ενός έργου. 

Επιστημονική/ος Υπεύθυνη/ος (ΕΥ) και Αναπληρώτρια/της ΕΥ ενός έργου. 

Η/Ο Επιστημονική/ός Υπεύθυνη/ος είναι η/ο επικεφαλής της ομάδας έργου. Σε περιπτώσεις ιδρυματικών έργων η/ο ΕΥ ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ο Διευθυντής ή Συντονιστής του προγράμματος εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στην απόφαση του αρμοδίου Οργάνου. 

Η/Ο ΕΥ ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών, που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του. Η/Ο ΕΥ αιτείται την αποδοχή διαχείρισης έργου ή προγράμματος, συνοδευόμενο από αίτημα για ένταξη του προϋπολογισμού του νέου έργου στο συνολικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ. Δεσμεύεται μεταξύ άλλων να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση ή στη σύμβαση μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης και της ΕΕ ΑΠΘ.

Η/Ο ΕΥ ορίζεται στην Απόφαση Αποδοχής διαχείρισης του έργου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και σύμφωνα με το νόμο έχει προθεσμία 90 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής του έργου για να υποβάλει Αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες).

Η/Ο Αναπληρώτρια/ωτής Επιστημονική/ός Υπεύθυνη/ος, έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με την/τον ΕΥ. Ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ύστερα από την υποβολή από την/τον ΕΥ της φόρμας "Αίτημα ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου", η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Διοικητικά αιτήματα"/"Νέο αίτημα" του webresCom. Για την εγκυρότητα του αιτήματος απαιτείται η επισύναψη της έγγραφης σύμφωνης γνώμης της/του αναπληρώτριας/ωτή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

ΕΥ ή Αναπληρωτής ΕΥ μπορεί να οριστεί 

 • ένας Καθηγητής κάθε βαθμίδας και υπηρετών λέκτορας του ΑΠΘ 
 • ένα μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού

αλλά και κάποιος που δε διατηρεί υπηρεσιακή σχέση με το ΑΠΘ, μετά την προσκόμιση δικαιολογητικών και με μια από τις παρακάτω ιδιότητες

 • Καθηγητής κάθε βαθμίδας και υπηρετών λέκτορας οποιουδήποτε Α.Ε.Ι. 
 • ομότιμος Καθηγητής ή αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ Α.Π.Θ. 
 • εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

Η/Ο ΕΥ δύναται να αντικατασταθεί μετά την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης με την επιφύλαξη ισχύος ειδικών κανόνων που διέπουν το συμβατικό ή κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου. Το αίτημα εξετάζεται ύστερα από την υποβολή από την/τον ΕΥ της φόρμας "Αίτημα αντικατάστασης Επιστημονικού Υπευθύνου", η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Διοικητικά αιτήματα"/"Νέο αίτημα" του webresCom. Προσκομίζεται απαραιτήτως η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της/του αντικαταστάτριας/τη.

1. Αποδοχή υλοποίησης έργου και έγκριση προϋπολογισμού 

Η αποδοχή του έργου και η ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη κάθε έργου και για κάθε οικονομική συναλλαγή με τον Ε.Λ.Κ.Ε.

Η έναρξη της υλοποίησης κάθε νέου έργου προϋποθέτει την ολοκλήρωση συγκεκριμένων ενεργειών από την/τον ΕΥ και την ανάληψη διοικητικών αποφάσεων από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ.

1.Α. Ενέργειες ΕΥ για Αποδοχή Διαχείρισης Έργου με εξωπανεπιστημιακή χρηματοδότηση

Η/Ο ΕΥ χρειάζεται : 

 1. να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, 
 2. να μεριμνήσει για την υπογραφή συμβολαίων, συμφωνητικών, ή συμβάσεων χρηματοδότησης έργου\δωρεάς και παράλληλα ή μεταγενέστερα αναλόγως 
 3. να υποβάλλει προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ Αίτημα Αποδοχής Διαχείρισης Έργου. Με το αίτημα συνυποβάλλονται, όποια υποστηρικτικά έγγραφα έχει στη διάθεσή του η/ο ΕΥ. 
 4. να υποβάλλει Συνολικό προϋπολογισμό μέσω webresCom σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή της κανονιστικής πράξης χρηματοδότησής του, όταν το έργο είναι σε κατάσταση "Αναμονή".  
 5. να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom, εφόσον ο Συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος.
Είδος έργουΕπισυναπτόμενη Απόφαση - Σύμβαση 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 • Έγκριση πρότασης στα πλαίσια πρόσκλησης
 • Υπογεγραμμένη σύμβαση/συμφωνία επιχορήγησης
 • Εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα 
1.1.α.
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
 • Έγκριση πρότασης στα πλαίσια πρόσκλησης
 • Υπογεγραμμένη σύμβαση/συμφωνία επιχορήγησης
 • Application form
1.1.β
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή ΕΛΙΔΕΚ, Πράσινου Ταμείου, ΕΟΧ, κ.λπ.
 • Έγκριση πρότασης στα πλαίσια πρόσκλησης
 • Απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης έργου
 • Τεχνικό παράρτημα έργου ή Αυτεπιστασία
1.2
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 • Έγκριση πρότασης στα πλαίσια πρόσκλησης
 • Απόφαση χρηματοδότησης
1.2
Έργο Οικονομικής Ενίσχυσης/Δωρεάς/Χορηγίας/ Απόδοσης Υποτροφιών
 • Σύμβαση με τον φορέα χρηματοδότησης (Συμφωνητικό δωρεάς ή-επιχορήγησης, Συμφωνητικό χορηγίας)
2
Κλινική Μελέτη
 • Συμφωνητικό κλινικής μελέτης 
2
Έργο Παροχής Υπηρεσιών με Δήμους και Περιφέρειες
 • Προγραμματική σύμβαση
2
Έργο Παροχής Υπηρεσιών
 • Απόφαση Επιτροπής για έναρξη έργου πληρωμών 
 • ΦΕΚ ίδρυσής του Εργαστηρίου ή Κλινικής και
 • Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του
3
Αυτοχρηματοδοτούμενα (συνέδρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα με χρηματοδότηση από συμμετέχοντες. 
 • Απόφαση Επιτροπής για έναρξη έργου πληρωμών 
  • των τελών εγγραφής/δίδακτρα,
  • οικονομικής συμμετοχής τρίτων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκτελούμενα προγράμματα τυπικής, μη τυπικής και διά Βίου Μάθησης
3
   

1.Β. Ενέργειες ΕΥ για έναρξη έργου χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους τους ΕΛΚΕ

Η/Ο ΕΥ χρειάζεται :

 1. να υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση του έργου στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.
 2. να υποβάλλει Αίτημα Έναρξης έργου, κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης από τη ΜΟΔΥ
 3. να υποβάλλει αρχικό Συνολικό προϋπολογισμό μέσω webresCom σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή της κανονιστικής πράξης χρηματοδότησής του, όταν το έργο είναι σε κατάσταση "Αναμονή"
 4. να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom, εφόσον ο Συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος. .   
Είδος έργουΕπισυναπτόμενη Απόφαση - Σύμβαση 
 Επιχορήγησης από ίδιους πόρους ΕΛΚΕ 
 • Απόφαση Επιτροπής για χρηματοδότηση έργου (οικονομική ενίσχυση) από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ
1
 Υπεραξίας
 • Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για έργο υπεραξίας
2
   

2. Διοικητικές Αποφάσεις για έναρξη έργου και έγκριση προϋπολογισμού

Το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και εφόσον το έργο συνάδει με τον σκοπό του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι όροι υλοποίησής του είναι σύννομοι και επωφελείς για το Πανεπιστήμιο, εγκρίνεται και εκδίδεται

 • Απόφαση Αποδοχής Διαχείρισης του έργου 
 • Απόφαση έγκρισης Συνολικού προϋπολογισμού του έργου
 • Απόφαση έγκρισης Ετήσιου Προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος εντάσσεται στον συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού (διοικητική πράξη με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έργου/ προγράμματος ανά έτος και δεσμεύεται το σύνολο αυτών).

Η ανάρτηση των ανωτέρω αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθιστά τις αποφάσεις έγκυρες και νόμιμες και σηματοδοτεί την έναρξη του έργου. 

Καμία ενέργεια που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου και ιδιαίτερα με την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών και την απασχόληση προσωπικού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω ενέργειες. Κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί πριν να τεθούν σε ισχύ, με την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι παραπάνω διοικητικές αποφάσεις, δεν θεωρείται νόμιμη και κανονική και δεν μπορεί να εξοφληθεί από τον ΕΛΚΕ. 

Δεσμεύσεις ΕΥ με την Αποδοχή Διαχείρισης του έργου

Βεβαίωση ΕΥ

Κατά το αίτημα για Αποδοχή της Διαχείρισης ένος έργου η/ο ΕΥ βεβαιώνει ότι ως Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η (ΕΥ) έχει λάβει γνώση του

 • Οδηγού Διαχείρισης Έργων,
 • του Οδηγού Προμηθειών,
 • του Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών,
 • του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και
 • της σύμβασης χρηματοδότησης του έργου και

δεσμεύεται να τηρήσει τους κανόνες που περιλαμβάνονται σ' αυτά.

Δέσμευση για τήρηση των παρακάτω:

O EY του έργου είναι υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου καθώς και για την ποιότητα και ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται  γι' αυτό, σύμφωνα με την απόφαση ή τη σύμβαση μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης και της ΕΕ ΑΠΘ. Η δέσμευση αυτή υφίσταται και μετά την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του έργου από το φορέα χρηματοδότησης στο βαθμό που το έργο συνεχίζει να υπόκειται σε ελέγχους. Έως τότε ο ΕΥ είναι υποχρεωμένος να προλαμβάνει τη δημιουργία ''μη συμμορφούμενων'' αγαθών και υπηρεσιών με την πραγματοποίηση των απαιτούμενων από μέρους του ανασκοπήσεων, ελέγχων, επαληθεύσεων και επικυρώσεων. Στην περίπτωση δημιουργίας ''μη συμμορφούμενων'' αγαθών και υπηρεσιών, ο ΕΥ υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις του φορέα χρηματοδότησης και της ΕΕ ΑΠΘ για την έγκαιρη πραγματοποίηση των απαιτούμενων διορθώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή περιλαμβάνει και την ευθύνη για την επιλογή και την αξιολόγηση των συνεργατών και των προμηθευτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου.

Ο ΕΥ υποχρεούται να προβαίνει σε επιλέξιμες δαπάνες για λογαριασμό του αναδόχου (ΕΕ ΑΠΘ) μόνο κατά την περίπτωση που το έργο διαθέτει υπόλοιπο στην κατηγορία του προϋπολογισμού σε βάρος της οποίας γίνεται η προμήθεια και η χρηματοδότηση του έργου είναι διαθέσιμη ή αναμένεται, τηρουμένων όλων των σχετικών κανόνων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαχείρισης Έργων, όπως των διαδικασιών για τη διενέργεια διαγωνισμών όπου απαιτούνται, καθώς και των όρων της σύμβασης χρηματοδότησης του έργου. Όταν με υπαιτιότητα του ΕΥ του έργου προκύπτουν επιπτώσεις στο πρόγραμμα και στο Πανεπιστήμιο, τότε θα υπόκειται στις ανάλογες διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις (αντικατάστασή του, παρακράτηση ποσών από το μισθό του ή από αμοιβές από άλλα προγράμματα) με απόφαση της ΕΕ ΑΠΘ ή και του Πρυτανικού Συμβουλίου ή της Συγκλήτου όπου απαιτείται.

ΕΥ που δε διατηρεί υπηρεσιακή σχέση με το ΑΠΘ

Επιπλέον δικαιολογητικά για τον ορισμό εξωτερικού συνεργάτη ως ΕΥ ενός έργου

Για όλες τις περιπτώσεις που η/ο ΕΥ ή Αναπληρωτής ΕΥ δεν διατηρεί μόνιμη ή αορίστου χρόνου υπηρεσιακή σχέση με το Α.Π.Θ. με την Αποδοχή Διαχείρισης του έργου χρειάζεται να προσκομίσει επιπλέον

 • αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος
 • σύμφωνη γνώμη (έγκριση υλοποίησης του έργου) από τον Διευθυντή του Τομέα και τον Προέδρου του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υλοποιηθεί το έργο
 • το υπογεγραμμένο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και το ΕΥ, όπου προσδιορίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων

Πρότυπα Συμφωνητικά Συνεργασίας είναι διαθέσιμα στη σελίδα ανά πλαίσιο χρηματοδότησης.  

Υποδείγματα εγγράφων

Πρότυπα Συμφωνητικά Συνεργασίας είναι διαθέσιμα στη σελίδα για συγκεκριμένα πλαίσια χρηματοδότησης. Εάν το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου είναι διαφορετικό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα έναρξης έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr    

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας

Γραφείο

Έναρξης έργων

Τηλέφωνο

Τηλεφωνικό κέντρο 2310 9 94040