Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Ο παρών Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.), εναρμονισμένος με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος, οι οποίες υπηρετούν τις απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται για την υλοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων, που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., ήτοι τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83), τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.2 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38), τις λοιπές διατάξεις του Ν.4485/2017 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, τις διατάξεις του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄111) καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195), η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 68 παρ.1 του Ν.4485/2017, στη Συνεδρίασή της 3089/7-12-2021 ενέκρινε τον παρόντα Οδηγό με το περιεχόμενο που ακολουθεί.

Κανονισμός Μετακινήσεων ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Ο νέος και ολοκληρωμένος «Κανονισμός Μετακινήσεων» βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015(ΦΕΚ94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί το 4ο Μέρος του Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄6664/2021), στο οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, στον Οδηγό περιγράφονται αναλυτικά: α) η πολιτική και οι διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας του Ιδρύματος μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, διαδικασία ίδρυσης, δικαιώματα, υποχρεώσεις και παρακολούθηση λειτουργίας των τεχνοβλαστών), β) η πολιτική διαχείρισης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος (δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, εκδόσεις και άλλα), καθώς και γ) οι αρχές που διέπουν την πολιτική μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας στο ΑΠΘ (θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, διαφάνειας, χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλες μεταβατικές διατάξεις). 

Ο Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την ίδρυση τεχνοβλαστών και υποστηρίζει τις ανάγκες του Ιδρύματος ως προς την πρόβλεψη καθορισμένης πολιτικής και συγκεκριμένων διαδικασιών για την εναρμονισμένη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά και της αξιοποίησης της έρευνας της ακαδημαϊκής και ερευνητικής του κοινότητας.


 

Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη έκδοση του Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΑΠΘ.
Στο περιεχόμενό του, εξειδικεύονται οι αξίες και οι αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, που ισχύουν για κάθε ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο ΑΠΘ, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων προς έγκριση στην ΕΗΔΕ του ΑΠΘ, και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την ΕΗΔΕ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ΕΗΔΕ.

Επιστημονικές Υπηρεσίες και Προϊόντα Ερευνητικών Ομάδων για Εθνικούς Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης