Περιηγηθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) εδώ

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΑΠΘ εδώ.

reserach ethics

Το έργο της ΕΗΔΕ

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΗΔΕ ΑΠΘ) συστάθηκε και λειτουργεί, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας [Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (άρθρα 21-27)], με σκοπό να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, η ΕΗΔΕ ΑΠΘ ελέγχει εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα για τα ζώα ,το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Παράλληλα, στόχος της ΕΗΔΕ ΑΠΘ είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ερευνητικού προσωπικού, σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και η παροχή συμβουλευτικής αναφορικά με τη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων, ώστε αυτές να συμμορφώνονται με τις παραδεδεγμένες αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
 

Μέλη Επιτροπής

Η ΕΗΔΕ ΑΠΘ αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη. Πέντε (5) από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – ανήκουν στο προσωπικό του ΑΠΘ και δύο (2) από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – είναι πρόσωπα εκτός του ΑΠΘ (εξωτερικά μέλη).

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΗΔΕ ΑΠΘ

Πρόεδρος ΕΗΔΕ ΑΠΘ: ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής, Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος ΕΗΔΕ ΑΠΘ: ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ


ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Καθηγητής Σχολής Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών, Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ (εξωτερικό μέλος)

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης (εξωτερικό μέλος)

 

ΑNAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΗΔΕ ΑΠΘ

ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

ΛΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επ. Καθηγητής Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

ΚΥΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δικηγόρος με ειδίκευση στη Βιοηθική και Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης (εξωτερικό μέλος)

ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Διδάκτωρ Ακτινοφυσικός Ιατρικής – Εμπειρογνώμων Ιατρικής Φυσικής και Ακτινοπροστασίας Υπουργείου Ανάπτυξης – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης (εξωτερικό μέλος)

Διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων

Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται προς έγκριση στην ΕΗΔΕ ΑΠΘ πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα κάτωθι έντυπα, τα οποία υποβάλλονται από την/τον ΕΥ του έργου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ethics@rc.auth.gr. Στην περίπτωση διπλωματικών ή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, η αίτηση υπογράφεται από την/τον επιβλέπουσα/οντα Καθηγήτρια/τή.

Σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 4521/2018, η ΕΗΔΕ ΑΠΘ συζητά το αίτημα και αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και την τυχόν παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων. Αν μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, η ΕΗΔΕ δεν συζητήσει το αίτημα, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.

  Επικοινωνήστε με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα

  Επικοινωνία

  Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα, μπορείτε να επικοινωνείτε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  ethics@rc.auth.gr.

  Καραγιαννιού Ηράκλεια

  Τηλ.: (+30) 2310.994070

  Email: ethics@rc.auth.gr

  Ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00 Δευτέρα – Παρασκευή