• άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016
 • άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021
 • άρθρο 120 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021

Απευθείας Ανάθεση, νοείται η διαδικασία ανάθεσης, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς.

  Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης

  Η συνολική διαδικασία που ακολουθείται για έκδοση Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Η/Ο ΕΥ υποβάλει στη ΜΟΔΥ μέσω web-resCom Αίτημα για διενέργεια Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών. Η πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται είτε
   • σε τουλάχιστον δύο οικονομικούς φορείς (περισσότερους από έναν) σε περίπτωση μη συνυποβολής προσφορών από έρευνα αγοράς. Είτε
   • στον οικονομικό φορέα με την οικονομικότερη προσφορά, στον οποίο έχει καταλήξει η/ο ΕΥ αφού έχει διενεργήσει έρευνα αγοράς. Επισυνάπτονται προσφορές από τουλάχιστον δύο οικονομικούς φορείς. Είτε
   • στον μοναδικό ή αποκλειστικό αντιπρόσωπο όταν η/ο ΕΥ συνυποβάλλει
    • αίτημα προς τη συνεδρίαση της ΕΕ, στο οποίο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών και
    • βεβαίωση αποκλειστικότητας, η οποία εκδίδεται από τον κατασκευαστικό οίκο κάθε προϊόντος, και βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος είναι μοναδικός ή αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Η βεβαίωση αυτή συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση όταν είναι σε άλλη γλώσσα. 
  2. Η ΜΟΔΥ ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος, μεριμνά για τη σύνταξη και υπογραφή της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και κοινοποιεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ΑΔΑΜ και την πρόσκληση στον ΕΥ και τους οικονομικούς φορείς. 
  3. Η πρόσκληση αναρτάται υποχρεωτικά για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης.
  4. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές εντός του χρονικού περιθωρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της/του ΕΥ, όπως ανακοινώνεται στην πρόσκληση.
  5. Η/Ο ΕΥ παραλαμβάνει και εξετάζει τις προσφορές, επιλέγει τον ανάδοχο και υποβάλλει μέσω web-resCom Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης προτείνοντας τον υποψήφιο Ανάδοχο και επισυνάπτοντας το σύνολο των προσφορών. Προσοχή! Στην συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πεζοί χαρακτήρες και όχι κεφαλαία.
  6. Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ελέγχει την πληρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, και εφόσον το αίτημα κριθεί νόμιμο μεριμνά για την έγκριση και υπογραφή Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο της Διαύγειας και του ΚΗΜΔΗΣ.
  7. Η ΜΟΔΥ ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ΕΥ για την Απόφαση Ανάθεσης.  
  8. Όταν πρόκειται για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, το προϋπολογιζόμενο κόστος των οποίων με έναν προμηθευτή και ανά κατηγορία δαπάνης είναι μεγαλύτερο των 10.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ , η διαδικασία περιλαμβάνει το επιπλέον στάδιο της κατάρτισης και υπογραφής σχετικής Σύμβασης (συμφωνητικού) με τον Ανάδοχο.
  9. Η/Ο Ανάδοχη/ος προχωράει σε συνεννόηση με την/τον ΕΥ σε παράδοση των αγαθών ή εκτέλεση των υπηρεσιών και στην τιμολόγηση αυτών.

  Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της διαδικασίας της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς :

  • Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).
  • Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β ν. 4412/2016).
  • Δεν απαιτείται συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

  Διαδικασία παραλαβής αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών

   • Για την παρακολούθηση και την παραλαβή προμήθειας μετά από διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.
   • Για την παραλαβή του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών μετά από διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης συγκροτείται τριμελής επιτροπή παραλαβής με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης .

   Συχνές Ερωτήσεις

   Έρευνα αγοράς πριν το αίτημα Πρόσκλησης

   Η έρευνα αγοράς μπορεί να διενεργηθεί με συλλογή έγγραφων προσφορών ή/και μέσω έρευνας στο διαδίκτυο ή/και με υποβολή προσφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επιλέξει η/ο ΕΥ .

   Οι συνυποβαλλόμενες στο αίτημα προσφορές απαιτείται να έχουν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία με το αίτημα και να τεκμηριώνουν την επιλογή της/του ΕΥ, στον οικονομικότερο προμηθευτή. 

   Ειδικές περιπτώσεις προμηθειών ή υπηρεσιών

   Προσφυγή σε έναν οικονομικό φορέα χωρίς έρευνα αγοράς

   Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η αποκλειστική διάθεση ενός προϊόντος δεν συνιστά αυτοτελή λόγο μη διενέργειας έρευνας αγοράς, αντίθετα θα πρέπει να προηγηθεί η επαρκής αιτιολόγηση της ανάγκης προμήθειας του συγκεκριμένου υλικού.

   Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η προσφυγή σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα υποβάλλεται συνημμένα στο αίτημα Απευθείας Ανάθεσης 

   1. επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα από την/τον ΕΥ, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι  για τους οποίους είναι απολύτως αναγκαία η προσφυγή στον οικονομικό φορέα με έμφαση στην σύνδεση της σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης με τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου.
   2. σχετική βεβαίωση αποκλειστικής διάθεσης (μεταφρασμένη επισήμως στα Ελληνικά), εφόσον αυτό παρέχεται από συγκεκριμένο προμηθευτή

   Το αίτημα με τα ανωτέρω συνημμένα υποβάλλεται προς έγκριση από το Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. 

   Διερεύνηση εάν η υπηρεσία που θα παρασχεθεί αποτελεί τεχνική εργασία

   1.  Διαβίβαση αιτήματος απευθείας ανάθεσης από ΜΟΔΥ στην τεχνική υπηρεσία του ΑΠΘ
   2. Τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί αν το έργο απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και επίβλεψη, ως εκ τούτου αν αποτελεί δημόσιο έργο.

   Έργα Χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ΕΣΠΑ. Ειδικές περιπτώσεις προμηθειών.

   Υπηρεσία οικονομικού ελέγχου με την εταιρία Σ. Ο. Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

   1. Ο ΕΥ υποβάλει αίτημα Απευθείας Ανάθεσης με σύμβαση χωρίς Πρόσκληση Υποβολής προσφορών.
   2. Υπογράφεται η σχετική σύμβαση με την εταιρία ανεξαρτήτως ποσού. 

   Προμήθεια εξοπλισμού

   Όταν προκύπτει αναπόσβεστη αξία από την προμήθεια παγίου αξίας άνω των 1500 ευρώ.
   1.  Η ΜΟΔΥ ζητάει από τον ΕΥ να καταθέσει έγγραφο για τον τρόπο κάλυψης της αναπόσβεστης αξίας (π.χ. κάλυψη ποσού από τον προϋπολογισμό άλλου έργου) κατά το αίτημα απευθείας ανάθεσης. 
   2. Ο ΕΥ αποστέλλει σχετικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο στο projects@rc.auth.gr, το οποίο εξετάζεται από την Συνεδρίαση του επταμελούς
   3. Δεσμεύεται ο προϋπολογισμός του άλλου έργου  
   Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την αναπόσβεστη αξία μπορείτε να δείτε εδώ.

   Στοιχεία Επικοινωνίας

   Τμήμα

   Διοικητικής Υποστήριξης

   Γραφείο

   Προμηθειών

   Τηλέφωνα
   Ευάγγελος Θεοδοσιάδης, Υπεύθυνος Γραφείου96752
   Εύη Βενέτη96754
   Στυλιανή Τζουμπάρη94068