Υποβολή Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας από δικαιούχο

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται στην προσκόμιση φορολογικής  και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν το ακαθάριστο ποσό της αμοιβής του δικαιούχου υπερβαίνει τα 1.500€ και τα 3.000€ αντίστοιχα. Από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής  και ασφαλιστικής ενημερότητας εξαιρούνται οι αμειβόμενοι με μισθοδοτική κατάσταση, δηλαδή το τακτικό προσωπικό του φορέα (εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) και οι υπότροφοι.

Πριν την διενέργεια των πληρωμών, όταν απαιτούνται ενημερότητες σε συμφωνία με τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο ΕΛΚΕ

 • αναζητά αυτεπάγγελτα το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μέσω υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η/Ο δικαιούχος λαμβάνει αυτοματοποιημένη ενημέρωση ότι εκδόθηκε ΑΦΕ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η/ο φορολογούμενη/ος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δεν μπορεί να εκδώσει ενημερότητα ηλεκτρονικά, παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος και υποβάλλεται όπως περιγράφετε στο επόμενο βήμα. 
 • ενημερώνει τον δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την έκδοση και υποβολή φορολογικής (στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η έκδοση ΑΦΕ από ΑΑΔΕ) ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ζητείται η προσκόμισή της και θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της. Κάθε αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται και υποβάλλεται για μια μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών εκδίδονται ισάριθμα αποδεικτικά.

Όταν ο δικαιούχος δεν είναι φορολογικά ή ασφαλιστικά ενήμερος και προσκομίζει βεβαίωση οφειλής γίνεται παρακράτηση επί του πληρωτέου προς τον δικαιούχο και η ανάλογη κατάθεση στην εφορία ή στον ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σώμα της βεβαίωσης οφειλής. 

Υποβολής Παραστατικού Πληρωμής από δικαιούχο

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και τα μέλη ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (και εκδίδουν ΤΠΥ με την ανάλογη υποχρέωση από το είδος του έργου) πρέπει να υποβάλλουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών πριν την πληρωμή τους.

Η διαδικασία υποβολής ΤΠΥ είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και το εκάστοτε τιμολόγιο παράγεται προσυμπληρωμένο. Η/Ο αμειβόμενη/ος λαμβάνει, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχετική ενημέρωση για έκδοση τιμολογίου, εισέρχεται στο σχετικό σύνδεσμο και υποβάλει το τιμολόγιο, συμπληρώνοντας μόνο τον αριθμό του τιμολογίου και την ημερομηνία έκδοσής του.

Σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων στην εφαρμογή My Data, αυτή αφορά την/τον κάθε φορολογούμενη/ο ατομικά, καθώς γίνεται μέσω σύνδεσης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Διαδικασία πληρωμής δαπανών αμοιβών του έργου

Η διαδικασία ελέγχου - εκκαθάρισης – πληρωμής των δαπανών (υποβολή αιτήματος – έλεγχος – εγκρίσεις – πληρωμή) υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω του πληροφοριακού συστήματος resCom, που τηρεί η Μ.Ο.Δ.Υ.

Φάση 1. Καταχώρηση μισθοδοσίας κατόπιν υποβολής αιτήματος πληρωμής

 1. Η/Ο απασχολούμενη/ος υλοποιεί το έργο σύμφωνα με τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης. Την πορεία εκτέλεσης του έργου παρακολουθεί η/ο ΕΥ, η/ο οποία/ος έχει τον έλεγχο για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεσή του.
 2. Η/Ο ΕΥ υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος webresCom Αίτημα Πληρωμής Αμοιβών, που συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά. Με την καταχώρηση του αιτήματος πιστοποιεί ότι έχει παραδοθεί το τμήμα του έργου που αντιστοιχεί στις αμοιβές. Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται ανεξαρτήτως ύπαρξης ή όχι ταμειακού υπολοίπου στο έργο για την εξόφλησή τους. Το αίτημα πρέπει να αφορά σε δεδουλευμένα διαστήματα. Όταν ο δικαιούχος έχει υπαχθεί στη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 το αίτημα πληρωμής υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα παροχής της υπηρεσίας.
 3. Κατά την καταχώρηση του αιτήματος από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, το πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιεί πολλαπλούς ελέγχους σε επίπεδο της μισθοδοσίας (ετήσιοι και μηνιαίοι έλεγχοι πλαφόν αμοιβών, που ορίζονται είτε από την ιδιότητα των απασχολούμενων, τον τύπο σύμβασης- ή από το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου κ.λπ.). Η/Ο ΕΥ λαμβάνει ενημέρωση για τυχόν προβλήματα ή ελλείψεις έχουν προκύψει στο αίτημα πληρωμής. Η/Ο ΕΥ διορθώνει το αίτημα αναλόγως και επανυποβάλλει το αίτημα πληρωμής. Η/Ο ΕΥ λαμβάνει αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την επιτυχή καταχώρηση.
 4. Εφόσον δεν υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο στο έργο η διαδικασία της πληρωμής διακόπτεται. Το αίτημα παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την πίστωση του λογαριασμού του έργου με ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του αιτήματος πληρωμής.
 5. Η/Ο ΕΥ μπορεί να προχωρήσει σε αίτημα ταμειακής διευκόλυνσηςΤαμειακή διευκόλυνση χορηγείται οίκοθεν από την Επιτροπή χωρίς σχετικό αίτημα της/του ΕΥ σε έργα που δεν έχουν επαρκές ταμειακό υπόλοιπο για την πληρωμή δαπανών απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου τρίτου που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση της διάταξης της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016.

Φάση 2. Αναζήτηση δικαιολογητικών πληρωμής, παραστατικών πληρωμής.

 1. Η/Ο αμειβόμενος με ΤΠΥ λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο οδηγείται μέσω υπερσυνδέσμου (link) σε φόρμα για τη συμπλήρωση του αριθμού και της ημερομηνίας του προσυμπληρωμένου παραστατικού. Η ημερομηνία του παραστατικού θα πρέπει να είναι η τρέχουσα ή το ανώτερο προγενέστερη της τρέχουσας κατά 10 ημέρες και εντός της διάρκειας του φυσικού αντικειμένου του έργου (ή οικονομικού σε έργα που έχουν παραταθεί). Εφόσον για τον τίτλο πληρωμής απαιτούνται ενημερότητες το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή παραστατικού αν η ενημερότητα δεν είναι ενεργή.
 2. Εφόσον απαιτείται, ενημερώνεται ο δικαιούχος για την έκδοση φορολογικής (μόνο στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η έκδοση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από ΑΑΔΕ) ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας, και την υποβολή αυτών μέσω των υπερσυνδέσμων που κοινοποιούνται. Αφού υποβληθούν οι ενημερότητες ελέγχονται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ. Με την αποδοχή των ενημεροτήτων αποστέλλεται νέο ηλεκτρονικό μήνυμα στους αμειβόμενους με ΤΠΥ για συμπλήρωση του αριθμού και της ημερομηνίας έκδοσης του προσυμπληρωμένου παραστατικού στον σχετικό υπερσύνδεσμο. Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ελέγχει το παραστατικό και είτε το καθιστά "έγκυρο" είτε το απορρίπτει. Ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση ότι το ΤΠΥ είναι σε κατάσταση "απόρριψη".
 3. Παράγεται αυτοματοποιημένα χρηματικό ένταλμα και πράξη εκκαθάρισης, το οποίο εγκρίνεται και υπογράφεται. Οι αμοιβές εντάσσονται στο αρχείο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής για τη διενέργεια πληρωμών. Το αρχείο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΑΠ.
 4. Η πληρωμή των αμοιβών διενεργείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.), σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα. Ως ημερομηνίες πληρωμής ορίζονται η 13η και η 27η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με αργία τότε η πληρωμή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

Επισυναπτόμενα στο αίτημα πληρωμής δικαιολογητικά

 

Πληρωμή αμοιβών Δικαιολογητικά
 • μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων
Global timesheets από τον φορέα κύριας απασχόλησής
 • δημοσίων υπαλλήλων άλλων φορέων
Global timesheets από τον φορέα κύριας απασχόλησής
 • αλλοδαπών με έμβασμα σε τράπεζα τρίτης χώρας
Έντυπο Ο12, όπου δηλώνονται τα πλήρη τραπεζικά στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και το ποιος θα επιβαρυνθεί με τα τραπεζικά έξοδα του εμβάσματος
 • αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (μόνο κατά την 1η πληρωμή με ΤΛΥ)
βεβαίωση απογραφής αμειβομένου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ΕΦΚΑ
 • δικαιούχου υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων του ΕΛΙΔΕΚ
βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από τον υπεύθυνο καθηγητή του υποτρόφου ΕΛΙΔΕΚ για το αντίστοιχο διάστημα της εντολής
 • ωφελούμενου διδάσκοντα σε έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής εμπειρίας 
Βεβαίωση του Προέδρου του τμήματος ότι υλοποιήθηκαν τα μαθήματα της δράσης Απόκτηση Ακαδημαϊκής εμπειρίας 

 

 

  Προϋποθέσεις για έγκυρο αίτημα πληρωμής

  1. Να υπάρχει εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός.
  2. Να μην υπάρχουν εκκρεμούσες αναπόδοτες προκαταβολές στο έργο.
  3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 ημερών από τη λήξη του μήνα όταν πρόκειται για σύμβαση με υπαγωγή στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016.
  4. Το αίτημα πληρωμής των υπαγόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 πρέπει να καλύπτει όλον τον μήνα.
  5. Να αφορά σε δεδουλευμένο χρονικό διάστημα.
  6. Να μην υπάρχουν κενά στη μισθοδοσία, δηλαδή να έχουν κατατεθεί όλες οι ενδιάμεσες εντολές πληρωμής, διαφορετικά απαιτείται διακοπή της σύμβασης.
  7. Η τελική εντολή να περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της σύμβασης διαφορετικά θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύμβαση απασχόλησης.
  8. Η τελική εντολή να περιλαμβάνει το συνολικό χρονικό διάστημα της σύμβασης διαφορετικά θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύμβαση απασχόλησης.
  9. Οι συμβάσεις τρίτων να είναι υπογεγραμμένες, ενώ οι συμβάσεις πανεπιστημιακών να είναι υπογεγραμμένες όταν υπάρχει απαίτηση από το πλαίσιο χρηματοδότησης. 
  10. Να μην υπάρχει υπέρβαση του μηναίου ορίου αμοιβής 
   • των ανταποδοτικών υποτροφιών που ορίζονται στον Οδηγό
   • των τρίτων με σύμβαση έργου που ορίζονται στον Οδηγό
   • του πλαφόν του γενικού γραμματέα για πανεπιστημιακούς και λοιπούς  δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς σε έργα με εθνική χρηματοδότηση
   • πλαφόν του 100% στη μισθοδοσία ΕΙΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών ΑΠΘ και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.

   

  Πληρωμή μελών ΔΕΠ από άλλα ιδρύματα φορείς

  Για την πληρωμή μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ που απασχολούνται σε έργα άλλων φορέων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

  1. Ο φορέας στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του το μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ καταθέτει το συνολικό ποσό της αμοιβής του δικαιούχου σε συγκεκριμένο λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Παράλληλα, αποστέλλεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ διαβιβαστικό με όλες τις πληροφορίες για την αμοιβή του μέλους ΔΕΠ (ονοματεπώνυμο, διάστημα, ποσό αμοιβής, πλαίσιο έργου).
  2. Όταν οι αμοιβές προέρχονται από έργα που χρηματοδοτούνται από Ιδιωτικούς, Ίδιους ή Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς πόρους, ελέγχεται ότι το αμειβόμενο μέλος ΔΕΠ δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτή τη περίπτωση τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να εκδώσουν ΤΠΥ προς το άλλο ίδρυμα-φορέα. 
  3. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ καταχωρεί τα δεδομένα στο πληροφοριακό του σύστημα και συντάσσει το αίτημα πληρωμής. Προβαίνει στην πληρωμή του δικαιούχου διενεργώντας όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις. Αποστέλλει το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης στο φορέα διαβίβασης της αμοιβής.
  4. Για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ απαιτείται η αποστολή στο ίδρυμα απασχόλησης των Συγκεντρωτικών Μηνιαίων Φύλλων Χρονοχρέωσης υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο προσωπικού του ΕΛΚΕ. Δείτε τη σχετική διαδικασία. 

  Για την πληρωμή τους, τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και απασχολούνται σε έργα άλλων φορέων χρηματοδοτούμενα από Ιδιωτικούς, Ίδιους ή Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς πόρους οφείλουν να εκδώσουν ΤΠΥ προς το άλλο ίδρυμα-φορέα. 

  Πληρωμή απασχολούμενου με σύμβαση χρονοχρέωσης

  Ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής Απασχολούμενου με σύμβαση με χρονοχρέωση.

  1. Απασχολούμενη/ος υποβάλει ώρες εργασίας στη σύμβαση XXXXX του έργου Α.
  2. ΕΥ του έργου Α πιστοποιεί ώρες εργασίας και αποστέλλει αίτημα πληρωμής αμοιβών. Το ποσό των αμοιβών καθορίζεται από τις ώρες απασχόλησης στο έργο,.
  3. ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ελέγχει το αίτημα πληρωμής και ενημερώνει ΕΥ για τυχόν διορθώσεις .
  4. ΕΥ του έργου Α υποβάλλει διορθωμένο αίτημα.
  5. Πρόεδρος Επιτροπής πιστοποιεί ώρες απασχόλησης.
  6. ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ καταχωρεί το αίτημα πληρωμής στο ΠΣ resCom. 
  7. Αποστέλλεται μήνυμα στον δικαιούχο για κατάθεση ασφαλιστικής/ φορολογ. ενημερότητας, όταν απαiτούνται.
  8. Δικαιούχος υποβάλει ασφαλ./ φορολογική ενημερότητα σε σύνδεσμο.
  9. ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ελέγχει ενημερότητες.
  10. Αποστέλλεται ενημέρωση για υποβολή προσυμπληρωμένου ΤΠΥ σε απασχολούμενους με σχετική υποχρέωση.
  11. Δικαιούχος συμπληρώνει αριθμό και ημερομηνία παραστατικού στο ΠΣ. 
  12. Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ελέγχει το παραστατικό και είτε το καθιστά "έγκυρο" είτε το απορρίπτει. Ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση ότι το ΤΠΥ είναι σε κατάσταση "απόρριψη".
  13. Ένταξη αμοιβών σε αρχείο ΕΑΠ. Αποστολή αρχείου σε ΕΑΠ.
  14. Πληρωμή μέσω ΕΑΠ στον ΤΛ του δικαιούχου.

  Η εκτύπωση των εγκεκριμένων ατομικών φύλλων χρονοχρέωσης, των Μηνιαίων εκθέσεων Παραχθέντος έργου αλλά και του Συγκεντρωτικού Μηνιαίου Φύλλου Χρονοχρέωσης  ενός απασχολούμενου, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, φέρει την ημερομηνία και τις ηλεκτρονικές υπογραφές των κατά περίπτωση αρμόδιων χρηστών. Κατόπιν υπόδειξης των ελεγκτών το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τμήμα

  Οικονομικής Διαχείρισης

  Γραφείο

  Μισθοδοσίας έργων

  Τηλέφωνα
  Γιώργος Παπαζιώγας, Υπεύθυνος Γραφείου94093
  Ελένη Κουτσιλιέρη97088
  Ζήσης Λεβέντης94084
  Σεβαστή Παπαδοπούλου94017