Όροι Χρήσης του ιστοτόπου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής «ΕΛΚΕ ΑΠΘ») διαχειρίζεται τον παρόντα ιστότοπο  www.rc.auth.gr (εφεξής «ο Ιστότοπος»).
Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο σχετικά με τη χρήση αυτού (εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες»).
Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος Ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου και Cookies. 
Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης, καλείστε να απέχετε από οιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, για το μέλλον. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ανάρτηση όρων στον παρόντα Ιστότοπο πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των Χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει, αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Ιστοτόπου. Οι Χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται για τα κάτωθι:
- Η χρήση του Ιστοτόπου οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Ο Χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων, οι οποίες υπονομεύουν κατά οιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου.
- Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους ελληνικούς και διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο, διατίθενται στους Χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του Ιστότοπου για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του Ιστοτόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι το υλικό προήλθε από τον Ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του Ιστότοπου.
- Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες του Ιστοτόπου και κάθε τρίτο να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε άλλο στοιχείο του Ιστοτόπου, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. 
- Απαγορεύεται στους Χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των  Χρηστών που διατηρεί ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ, καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο  παρέχονται στη βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του Ιστοτόπου, ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο Χρήστης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του Χρήστη από τη χρήση του Ιστοτόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι Χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Χρήστη.
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, επιδημία, πανδημία, πόλεμο, δυσλειτουργίες του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου. 
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ελέγχει το επίπεδο ασφαλείας των Υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Χρήστες, κατά την περιήγησή και χρήση του Ιστοτόπου να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του Χρήστη και στα δεδομένα της συσκευής του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του Χρήστη ή τρίτου, από τους ως άνω κινδύνους.
Κατά τη λειτουργία του Ιστοτόπου δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους Χρήστες. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες του Ιστοτόπου, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, να απευθύνονται σε εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση  research@rc.auth.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών στο κοινό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ αναρτά ενημερωτικό υλικό, αντλώντας πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν παρέχει εγγύηση ακρίβειας, εγκυρότητας, πληρότητας, αξιοπιστίας, διαρκούς και έγκαιρης, ενημέρωσης, επικαιροποίησης κ.ο.κ. των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν ευθύνεται για αλλαγές, εσφαλμένες πληροφορίες, παραλείψεις και ανακρίβειες στις πληροφορίες που αντλεί από άλλους ιστοτόπους και αρκείται αποκλειστικά στην αναδημοσίευση πληροφοριών για ενημερωτικούς σκοπούς. 
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν / δρομολογούν τους Χρήστες οι τοποθετούμενοι, στον Ιστότοπο, σύνδεσμοι (links). Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Χρήστη ή τρίτου από την επίσκεψή του σε αυτές τις ιστοσελίδες. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των Χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης, ο, δε, ΕΛΚΕ ΑΠΘ, δεν εγκρίνει, δεν ελέγχει προληπτικά και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο αυτό. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του Ιστοτόπου, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κλπ. (εφεξής «Περιεχόμενο») αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα στους Χρήστες του για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι Όροι Χρήσης είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση των Όρων Χρήσης  επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο Χρήστης και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα όλων των όρων, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους που διέπει μεταξύ άλλων την ποιότητα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις διαφορές που ανακύπτουν. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και Χρηστών/τρίτων από τη λειτουργία ή/και τη χρήση του Ιστοτόπου θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.