Δαπάνες μετακίνησης

Στα μέλη της ερευνητικής ομάδας που μετακινούνται για τις ανάγκες κάθε έργου καταβάλλονται, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, οι δαπάνες μετακίνησης

 • ημερήσια αποζημίωση,
 • έξοδα κίνησης τρίτων,
 • χιλιομετρική αποζημίωση,
 • διόδια,
 • εισιτήρια,
 • δαπάνες διανυκτέρευσης,
 • έξοδα εγγραφής σε συνέδριο και
 • λοιπές δαπάνες σχετικές με τη μετακίνηση

Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια αποζημίωσης που ισχύουν για τα έργα της κατηγορίας Α συνοψίζονται εδώ και για τα έργα της κατηγορίας Β εδώ. Στα έργα της κατηγορίας Β απαιτείται προέγκριση μετακίνησης. 

Αίτημα πληρωμής δαπανών μετακίνησης μέσω webresCom

Εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της μετακίνησης η/ο ΕΥ υποβάλλει μέσω web resCom αίτημα πληρωμής δαπανών. Για την υποβολή του αιτήματος πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις για τη νομιμότητα και επιλεξιμότητα των μετακινήσεων.

Επιλέγεται ο Τύπος Εντολής - Απόδοσης: Μετακινήσεις (για όλες τις δαπάνες μετακινήσεων) και η κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ . Στο αίτημα επισυνάπτονται: 

 • τα  εξοφλημένα παραστατικά δαπανών μετακίνησης στα στοιχεία του μετακινούμενου, καθώς και
 • τα παραστατικά των αποδεικτικών μετακίνησης, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6.4, του "Κανονισμού Μετακινήσεων".
 • το τυποποιημένο έντυπο «O14 Ημερολόγιο Κίνησης» ή το έντυπο «Ο.14 En-Travel Diary» για μετακινούμενους άλλης εθνικότητας, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον μετακινούμενο. 
 • το τυποποιημένο έντυπο «Ο16 Μετακινήσεις-Έκθεση Πεπραγμένων» ή το έντυπο «Ο.16 En- Activity Report» για μετακινούμενους άλλης εθνικότητας, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους μετακινούμενους. 
 • υλικό που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της μετακίνησης και τη σύνδεσή της με το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6.4.9. του "Κανονισμού Μετακινήσεων".

Ο ΕΥ κάθε έργου οφείλει να τηρεί αρχείο με επιπλέον υποστηρικτικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται στον ΕΛΚΕ κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων που πιστοποιούν τις δαπάνες των έργων. Για τις περιπτώσεις των μετακινήσεων για εργασία/έρευνα πεδίου, το υλικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, δεδομένα μετρήσεων που συλλέχθηκαν κ.λπ.

Έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών - Κρατήσεις υπέρ Τρίτων 

Μετά την παραλαβή του αιτήματος πληρωμής η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση όπου διαπιστωθούν προβλήματα νομιμότητας, επιλεξιμότητας και κανονικότητας επιστρέφουν στον ΕΥ για διόρθωση.

Η διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων. Τα χρηματικά εντάλματα αποζημιώσεων των μετακινήσεων που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αίτημα πληρωμής δαπανών μέσω webresCom

Εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της μετακίνησης, η/ο ΕΥ υποβάλλει μέσω web resCom αίτημα πληρωμής Δαπάνης. Η διαδικασία πραγματοποιείται από το μενού αριστερά "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/ Νέο αίτημα" (2). 

Νέο Αίτημα

Ο τύπος του αιτήματος που θα επιλεγεί πρέπει να είναι "Αίτημα πληρωμής Δαπάνης".

Αίτημα πληρωμής Δαπάνης

Επιλέγεται ο Τύπος Εντολής - Απόδοσης: Μετακινήσεις (για όλες τις δαπάνες μετακινήσεων) και η κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 64-01 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού - εξωτερικού

Αίτημα πληρωμής μετακινήσεων

Χρήσιμες οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων δαπανών μπορεί να βρει ο χρήστης στο  "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες"/"Εντολές δαπανών"/"Βοήθεια

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των χρηστών έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα επεξηγηματικά στοιχεία τα οποία είτε κατευθύνουν στην σωστή επιλογή του πεδίου κατά περίπτωση είτε παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες επί των διαδικασιών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για την ολοκληρωμένη υποβολή του αιτήματος . 

 

Βίντεο Παρουσίαση Αιτήματος Πληρωμής Μετακίνησης

Παρουσίαση 1: Υποβολή αιτήματος πληρωμής μετακίνησης εσωτερικού, δύο μελών της ερευνητικής ομάδας με ΙΧ αυτοκίνητο σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ, του οποίου η χρηματοδότηση προέρχεται από Ιδιωτικούς πόρους . Έλεγχος πληρότητας παραστατικών και δικαιολογητικών από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και αυτόματη αποστολή στους μετακινούμενους του Ημερολογίου κίνησης και της Έκθεσης πεπραγμένων για τη δική τους επιβεβαίωση. Καταστάσεις αιτημάτων. Δείτε την παρουσίαση 1 εδώ

Παρουσίαση 2: Υποβολή αιτήματος πληρωμής μετακίνησης εξωτερικού, δύο μελών της ερευνητικής ομάδας με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, του οποίου η χρηματοδότηση προέρχεται από Εθνικούς πόρους . Δείτε την παρουσίαση 2 εδώ.

Δικαιούχος πληρωμής ο μετακινούμενος

Στις περιπτώσεις των μετακινήσεων δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου Τρόπος Πληρωμής. Οι δαπάνες μετακίνησης πιστώνονται αποκλειστικά στον εκάστοτε μετακινούμενο ανεξαρτήτου ιδιότητας.

Αιτήματα πληρωμής Μετακινήσεων χωρίς Απευθείας Ανάθεση ή Σύμβαση

Στα αιτήματα πληρωμής για Μετακινήσεις δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου Απευθείας Ανάθεση. 

Αιτήματα πληρωμής "Εξόδων εγγραφής σε συνέδριο"

Η δαπάνη εγγραφής σε συνέδριο δύνανται να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

 1. Προ μετακίνησης: (αφορά σε όλα τα έργα)

  Η/Ο συμμετέχουσα/οντας πραγματοποιεί τη διαδικασία εγγραφής, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον ΕΛΚΕ. Πληρώνει το κόστος εγγραφής, λαμβάνει το σχετικό παραστατικό της δαπάνης και το υποβάλει, εντός δεκαημέρου από την έκδοση του, μέσω Web-resCom ως αίτημα πληρωμής δαπάνης, στην κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ 64-02 «Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων» ή 64-02-03 «Έξοδα συμμετοχής σε συνέδριο», ανάλογα με το αν τηρείται ο προϋπολογισμός του έργου σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια ανάλυση. Ο χρήστης στο αίτημα πληρωμής δαπάνης μέσω webresCom επιλέγει την "Ειδική Κατηγορία" από τη λίστα το "Συμμετοχή σε συνέδριο / διαγωνισμούς".  

  Στην περίπτωση αυτή το αποδεκτό παραστατικό είναι είτε απόδειξη στα στοιχεία της/του συμμετέχουσας/ oντα, είτε τιμολόγιο στα στοιχεία του ΕΛΚΕ (άρθρο 252: του ν. 4957/22).

  Τέλος μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου

  • εφόσον συμμετείχε διαδικτυακά: η/ο ΕΥ θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωματικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr με αναφορά στο αρ. πρωτοκόλλου του αιτήματος πληρωμής της δαπάνης εγγραφής, τη βεβαίωση συμμετοχής,
  • εφόσον συμμετείχε δια ζώσης: η/ο ΕΥ θα υποβάλλει μέσω webresCom "Αίτημα πληρωμής Δαπάνης" με τύπο Εντολής - Απόδοσης: Μετακινήσεις στο οποίο θα επισυνάψει τα υπόλοιπα έξοδα της μετακίνησης με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας υποχρεωτικά και τη βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου

 2. Μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης: (δεν ισχύει για έργα ΕΛΙΔΕΚ δείτε τίτλο Έξοδα εγγραφής σε συνέδριο σε έργα ΕΛΙΔΕΚ)

  Η/Ο μετακινούμενη/ος υποβάλει το παραστατικό της δαπάνης εγγραφής στο συνέδριο μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά - δικαιολογητικά μετακίνησης, εντός δεκαημέρου από την επιστροφή του, στη λογιστική κατηγορία ΓΛΚ: 64-01 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού - εξωτερικού.

  Το παραστατικό πρέπει να είναι απόδειξη στα στοιχεία της/του μετακινούμενης/ου.

Έξοδα εγγραφής σε συνέδριο σε έργα ΕΛΙΔΕΚ

Η δαπάνη "έξοδα εγγραφής σε συνέδριο" σε έργα ΕΛΙΔΕΚ δεν εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 64-01 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού - εξωτερικού.

Η/Ο συμμετέχουσα/οντας πληρώνει το κόστος εγγραφής και λαμβάνει είτε απόδειξη στα στοιχεία της/του συμμετέχουσας/ oντα, είτε τιμολόγιο στα στοιχεία του ΕΛΚΕ. Το σχετικό παραστατικό της δαπάνης αποδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, μέσω αιτήματος πληρωμής δαπάνης του web-resCom στην κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ 64-02 «Έξοδα για την προβολή & διαφήμιση των έργων» ή 64-02-03 «Έξοδα συμμετοχής σε συνέδριο», ανάλογα με το αν τηρείται ο προϋπολογισμός του έργου σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια ανάλυση. Ο χρήστης στο αίτημα πληρωμής δαπάνης μέσω webresCom επιλέγει την "Ειδική Κατηγορία" από τη λίστα το "Συμμετοχή σε συνέδριο / διαγωνισμούς".

Αίτημα πληρωμής Μετακίνησης σε έργο που έχει λήξει

Στην περίπτωση που το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ενός έργου έχει ολοκληρωθεί και η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε ενός της διάρκειάς του, η/ο ΕΥ για να αποδώσει την δαπάνη θα πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση f_transaction@rc.auth.gr  

Στο αίτημα επισυνάπτονται: 

 • τα  εξοφλημένα παραστατικά δαπανών μετακίνησης στα στοιχεία του μετακινούμενου, καθώς και
 • τα παραστατικά των αποδεικτικών μετακίνησης, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6.4, του "Κανονισμού Μετακινήσεων".
 • το τυποποιημένο έντυπο «O14 Ημερολόγιο Κίνησης» ή το έντυπο «Ο.14 En-Travel Diary» για μετακινούμενους άλλης εθνικότητας, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον μετακινούμενο. 
 • το τυποποιημένο έντυπο «Ο16 Μετακινήσεις-Έκθεση Πεπραγμένων» ή το έντυπο «Ο.16 En- Activity Report» για μετακινούμενους άλλης εθνικότητας, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τους μετακινούμενους. 
 • υλικό που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της μετακίνησης και τη σύνδεσή της με το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 6.4.9. του "Κανονισμού Μετακινήσεων".

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Οικονομικών Συναλλαγών και Αρχειοθέτησης

Γραφείο

Παραλαβής & Ελέγχου Εντολών

Τηλέφωνα
Μαριάννα Γούτσιου, Υπεύθυνη Γραφείου96755
Φωτεινή Κατσιρμά91325
Βερίνα Κλωναρίδου94074
Ευαγγελία Μανώλη94006
Βασιλική Μαυρίδου94057
Χριστίνα Στεργίου94094
Γεωργία Στύλου96737