Σύνοψη

Κοστολόγηση δαπανών αμοιβών προσωπικού με χρονοχρέωση
Δήλωση και έλεγχος χρόνου απασχόλησης
Έγκριση του χρόνου απασχόλησης
Σχηματική αποτύπωση Global timesheet

Κοστολόγηση δαπανών αμοιβών προσωπικού με χρονοχρέωση

Όταν οι δαπάνες προσωπικού συνδέονται εκτός από το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου, που τους έχει ανατεθεί, και με τον πραγματικό χρόνο, που τα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν για την υλοποίηση του, το κόστος απασχόλησης υπολογίζεται ως το γινόμενο του μεικτού ωριαίου κόστους απασχόλησης του φυσικού προσώπου με τον αριθμό των ωρών, που απασχολήθηκε στο έργο, όπως προκύπτει από το επίσημο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και πιστοποίησης (web-resCom) της ανθρωποαπασχόλησης (timesheet). 

Κόστος με χρονοχρέωση

 

Για την εφαρμογή του συστήματος χρονοχρέωσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Όρος Περιγραφή
Ανθρωπομήνας πλήρους απασχόλησης143,33 παραγωγικές ώρες εργασίας ανά μήνα (1.720 ώρες/12 μήνες)
Ωρομίσθιο ΣύμβασηςΩρομίσθιο απασχολούμενου (περιλαμβάνεται στη σύμβαση)
Συνολικό Ποσό ΣύμβασηςΜέγιστη συνολική αμοιβή (περιλαμβάνεται στη σύμβαση)
Ώρες Εργασίας Σύμβασης[Συνολική αμοιβή] / [Ωρομίσθιο Σύμβασης]
Κόστος Ανθρωπομήνα Πλήρους Απασχόλησης[Ανθρωπομήνας Πλήρους Απασχόλησης (143,33)] * [Ωρομίσθιο]
Ανθρωπομήνες Σύμβασης[Ώρες Εργασίας Σύμβασης] / [Ανθρωπομήνας Πλήρους Απασχόλησης]
Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) [Συμβατικές ετήσιες ώρες εργασίας] / 1720

Δήλωση και έλεγχος χρόνου απασχόλησης

Η δήλωση και ο έλεγχος του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού που συμμετέχει στα έργα πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών webewsCom. Ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημα με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης. Σχετική βοήθεια μπορεί να λάβει ο χρήστης από τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί ή παρακολουθώντας το βίντεο.  

Οι απασχολούμενοι στο τέλος κάθε μήνα ενημερώνουν και υποβάλουν τις ώρες απασχόλησής τους και την ημερήσια δραστηριότητα/πρόοδο των εργασιών τους ανά ερευνητικό έργο και ανά σύμβαση. Η καταγραφή της ημερήσιας δραστηριότητας και προόδου για κάθε μήνα απασχόλησης αποτελεί τη Μηνιαία Έκθεση Παραχθέντος Έργου του εργαζόμενου στη κάθε σύμβαση. Το μηνιαίο Ατομικό φύλλο χρονοχρέωσης φύλλο χρονοχρέωσης αποτυπώνει τις ώρες απασχόλησης στη σύμβαση ημερησίως και υποβάλλεται για έγκριση από τον ΕΥ.

Τα μέλη του υφιστάμενου προσωπικού του Πανεπιστημίου δηλώνουν, επιπλέον, τις ώρες που απασχολήθηκαν σε ερευνητικά έργα στα πλαίσια του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του Ιδρύματος. Τέλος, τα μέλη του υφιστάμενου προσωπικού καταγράφουν και τις ώρες των λοιπών δραστηριοτήτων τους δηλαδή της συμβατικής απασχόλησής τους στον φορέα –πλην των ωρών που αφιερώνουν σε ερευνητικά και συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Το πληροφοριακό σύστημα έχουν εισαχθεί έλεγχοι που ενημερώνουν τον χρήστη σχετικά με τυχόν 

 • υπερβάσεις του ανώτατου ορίου αποδοχών, όπως ορίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και ισχύει για την κατηγορία προσωπικού που ανήκει ο απασχολούμενος 
 • υπερβάσεις στις επιμέρους και συνολικές ώρες που δηλώθηκαν  ανά είδος απασχόλησης (πρόσθετη, ιδίας ή συμβατική) και ανά ημέρα, βδομάδα και έτος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Β του ΟΔΕ

Το σύστημα καταγραφής ωρών εργασίας και παρακολούθησης του ανθρωποχρόνου καθιστά εφικτή την αποτύπωση του συνολικού χρόνου απασχόλησης του κάθε εργαζόμενου στον φορέα (Global timesheet), όπως καταγράφεται από τον ίδιο και πιστοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κάθε έργου. Oι απασχολούμενοι οφείλουν να καταχωρούν το σύνολο των ωρών απασχόλησης (πρόσθετες, ιδίας, λοιπές) για ένα μήνα στο πληροφοριακό σύστημα το αργότερο έως το τέλος του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Χρονοχρέωση

Έγκριση του χρόνου απασχόλησης

Η/Ο ΕΥ αποδέχεται και εγκρίνει τις ώρες που έχουν δηλωθεί στα μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης 

 • για απασχόληση του συμβαλλόμενου καταθέτοντας αίτημα πληρωμής αμοιβών το κόστος του οποίου προκύπτει από τις ώρες που έχουν δηλωθεί στο μηνιαίο φύλλο χρονοχρέωσης
 • ιδίας συμμετοχής εγκρίνοντας το αίτημα που έχει υποβάλλει ο συμμετέχοντας στο έργο για αποδοχή των ωρών ιδίας συμμετοχής. 

Σχηματική αποτύπωση Global timesheet

Συγκεντρωτικό μηναίο Φύλλο Χρονοχρέωσης

Υπολογισμός ωρομισθίου

Υπολογισμός ωρομισθίου για το υφιστάμενο προσωπικό

​Κάθε μέλος του υφιστάμενου προσωπικού έχει μια μοναδική ωριαία αμοιβή κατ΄ έτος για όλα τα έργα στα οποία συμμετέχει. Στις περιπτώσεις που στο ειδικότερο κανονιστικό ή συμβατικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου προβλέπονται χαμηλότερα ωριαία κόστη, εφαρμόζονται τα τελευταία.   Στη σύμβαση πρόσθετης απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται το ωριαίο κόστος απασχόλησης του μέλους της ομάδας έργου.

Ο υπολογισμός του μικτού ωριαίου κόστους για το υφιστάμενο ακαδημαϊκό (μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π.), το τεχνικό (Ε.ΤΕ.Π.) και το διοικητικό προσωπικό (Δημόσιοι, ΙΔΑΧ) γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:

Ωρομίσθιο υφιστάμενου προσωπικού

Το «τελευταίο τεκμηριωμένο ετήσιο μικτό κόστος» προκύπτει από ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις (μητρώα) που εκδίδει το Τμήμα Μισθοδοσίας του ΑΠΘ και αποστέλλεται στο τέλους του έτους για να υπολογιστεί το ωριαίο κόστος (ΩΚ) του επόμενου έτους.

Οι συμβατικές ετήσιες παραγωγικές ώρες, διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού του ιδρύματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διαφοροποίηση μεταξύ των συμβατικών ωρών και της εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιμετωπίζεται με τη χρήση του Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που ορίζεται ως το πηλίκο των συμβατικών ετήσιων ωρών εργασίας δια 1720, όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

 Πίνακας υπολογισμού ΙΠΑ
Περιγραφή    Μέλη ΔΕΠΜέλη ΕΕΙΔΙΠΜέλη ΕΤΕΠΙΔΑΧ/ μόνιμοι ΔΥ
Εργάσιμες ώρες ανά εβδομάδα40404040
Συμβατικές ώρες ανά εβδομάδα18222640
Συμβατικές ώρες ανά έτος77494611181720
Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ)0,450,550,651

 

Ωριαίο κόστος απασχολούμενων με σύμβαση έργου

 Έμπειροι ερευνητέςΕρευνητέςΝέοι Ερευνητές
Μηνιαίο κόστοςmax5.0003.5002.200
min3.5002.2001.500
 Ωριαίο κόστοςmax34,8824,4215,35
min24,4215,3510,47

Ωριαίο κόστος απασχολούμενων με σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας

Κατηγορίες ανταποδοτικής υποτροφίαςΥποψήφιοι διδάκτορεςΜεταδιδάκτορες 
Μέγιστο ποσό ανά μήνα ανά έργο (€)7501050
Μέγιστο ωριαίο κόστος (€/ώρα)1622
Ελάχιστο ωριαίο κόστος (€/ώρα)1216

Ωρομίσθιο Δημοσίων υπαλλήλων άλλων φορέων

Ειδικά για το προσωπικό δημόσιων φορέων το ωριαίο κόστος απασχόλησής τους  προκύπτει από το υπηρεσιακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με βάση στοιχεία που προσκομίζουν από την υπηρεσία τους και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό της χρονοχρέωσης.

Περιορισμοί σχετικά με τον χρόνο απασχόλησης

Ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης

Οι μέγιστες ώρες απασχόλησης ανά μέρα είναι 8 ώρες. Τα ανώτατα εβδομαδιαία και ετήσια όρια αποτυπώνονται στον παρακάτω ανα κατηγορία προσωπικού και είδους απασχόλησης

Πίνακας ορίων χρονοχρέωσης

Περιγραφή ΚαθηγητέςΜέλη Ε.Ε.Π / Ε.ΔΙ.Π.Μέλη Ε.Τ.Ε.ΠΙΔΑΧ/ ΔημόσιοιΤρίτοι
Ώρες πρόσθετης ανάβδομάδα

22

1814040
έτος    9467746020

1720

Ώρες ιδίας συμμετοχής ανάβδομάδα9850Ν/Α
έτος3873442150Ν/Α
Συμβατικές ώρες (λοιπές)βδομάδα18222640Ν/Α
έτος77494611181720Ν/Α

  Οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) δεν δύναται να συμμετέχουν σε Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, έργα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκά έργα, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε έργα ΕΛΙΔΕΚ μελών ΔΕΠ και Erasmus plus, εφόσον προβλέπεται και έως 4 ώρες ημερησίως.

  Επιτρεπτός χρόνος απασχόλησης

  Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρόνος απασχόλησης σε ένα χρηματοδοτούμενο έργο ο χρόνος που αφαιρείται από τις ημέρες του έτους για τον προσδιορισμό του ετήσιου παραγωγικού χρόνου

  • Σαββατοκύριακα,
  • επίσημες αργίες του κράτους,
  • χρόνος κανονικής άδειας,  
  • αναρρωτικής άδειας κ.λπ.. 

  Περαιτέρω δεν επιτρέπεται η εισαγωγή λοιπών ωρών εργασίας (εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο) κατά τη διάρκεια των διαστημάτων που οι υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραμείνουν κλειστές με απόφαση της Συγκλήτου

  • θερινές διακοπές,
  • Χριστούγεννα,
  • Πάσχα και
  • κατά το διάστημα που οι απασχολούμενοι απουσιάζουν για παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων, προγραμματισμένων τεχνικών συναντήσεων στα πλαίσια έργων, κ.λπ.. 

  Δήλωση χρόνου απασχόλησης

  Δήλωση του χρόνου απασχόλησης στο webresCom

  Η δήλωση και ο έλεγχος του χρόνου απασχόλησης (πρόσθετης ή συμβατικής) του προσωπικού γίνεται από τη Διαχείριση ωρών απασχόλησης, που δρομολογείται ο χρήστης από το μενού αριστερά Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ώρες εργασίας > Timesheets & Αναφορές

  Δήλωση έλεγχος ωρών εργασίας

  ή από την Συντόμευση «Καταχώρηση timesheets»

  Καταχώρηση timesheets

   

  Δήλωση λοιπών δραστηριότητων

  Οι λοιπές δραστηριότητες ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), και αφορούν σε

  • διδασκαλία,
  • συνεργασία με φοιτητές,
  • συμμετοχή στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων και επιτροπών,
  • προετοιμασία και ανάπτυξη των πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων,
  • διοικητικό ή άλλο έργο κ.λπ. 

  Έλεγχος και αποδοχή Μηνιαίας Έκθεσης Παραχθέντος Έργου (ΜΕΠΕ) από ΕΥ

  Η/Ο ΕΥ μπορεί να ελέγξει τη Μηνιαία Έκθεση Παραχθέντος Έργου που έχει υποβάλλει κάποιο απασχολούμενος από τη Διαχείριση ωρών απασχόλησης επιλέγοντας στα έργα μου και καθορίζοντας στα πεδία το έργο, τον συμβαλλόμενο, τη σύμβαση και τον μήνα απασχόλησης
  Επισκόπηση ΜΕΠΕ

   Χρονικό περιθώριο για timesheets. Aποφυγή παραλείψεων στη συμπλήρωση ωρών εργασίας.

   Το συγκεντρωτικό μηνιαίο φύλλο χρονοχρέωσης είναι μοναδικό και η τελική του έκδοση οριστικοποιείται μετά την καταχώρηση όλων των ωρών απασχόλησης. Από 1/10/2020 το ΣΜΦΧ είναι πλήρως ηλεκτρονικοποιημένο. 

   Επομένως, οι απασχολούμενοι οφείλουν να καταχωρούν τις ώρες απασχόλησής τους σε όλες τις ενεργές τους συμβάσεις (συμπεριλαμβανόμενων και αυτών της ιδίας συμμετοχής) καθώς και τις ώρες λοιπών δραστηριοτήτων τους στο Ίδρυμα (μόνο το τακτικό προσωπικό) το αργότερο έως το τέλος του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα. Με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος τα timesheets κλειδώνουν.

   Για την αποφυγή παραλείψεων στη συμπλήρωση ωρών εργασίας σε κάποια σύμβαση οι απασχολούμενοι με πολλαπλές παράλληλες ενεργές συμβάσεις σε διάφορα έργα σε ένα μήνα, μπορούν να συμβουλευτούν την "ανάλυση ατομικών συμβάσεων" που παρέχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες κάθε χρήστη του web-resCom. Παρακαλούμε παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο

    

   Συγκεντρωτικό μηνιαίο φύλλο χρονοχρέωσης (Global timesheet)

   Ηλεκτρονικοποιημένο Συγκεντρωτικό Μηναίο Φύλλο Χρονοχρέωσης

   Το συγκεντρωτικό μηνιαίο φύλλο χρονοχρέωσης είναι μοναδικό και η τελική του έκδοση οριστικοποιείται μετά την καταχώρηση όλων των ωρών απασχόλησης. Από 1/10/2020 το ΣΜΦΧ είναι πλήρως ηλεκτρονικοποιημένο. 

   Global timesheet που συμπεριλαμβάνει έργα που δεν διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

   Τα μέλη του τακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ), τα οποία συμμετέχουν σε έργο που υλοποιείται με δικαιούχο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό φορέα για να λάβουν την αμοιβή για τις ώρες που απασχολήθηκαν σε αυτό θα πρέπει να προσκομίσουν στον φορέα ως δικαιολογητικό το Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης. 

   Δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό σύστημα δεν υποστηρίζει την καταγραφή ωρών απασχόλησης σε έργα άλλων φορέων, ο απασχολούμενος θα πρέπει να φροντίζει για τη συμπλήρωση στο πρότυπο excel τόσο των ωρών που απασχολήθηκε στο έργο άλλου φορέα όσο και την  ορθή μεταφορά τον στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Web-resCom. Οδηγίες θα βρείτε εδώ

   Χρησιμοποιήστε στο πρότυπο αρχείο excel για κάθε έτος: 

   Global timesheet 2022

   Global timesheet 2021

   Στοιχεία Επικοινωνίας

   Τμήμα

   Παρακολούθησης Έργων

   Τηλέφωνα

   Σοφία Αλεξανδρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος

   94083

   Στέφανος Γιωτάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Π.Ε. ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ & ΨΣ

   94002

   Ιωάννης Θεοδοσίου, Υπεύθυνος Γραφείου Π.Ε. ΕΠΑΝ & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

   96736

   Κωνσταντίνος Σαρμουρλής, Υπεύθυνος Γραφείου Π.Ε. ΕΤΑ & Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

   94024