Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Ενημερωτική Εκδήλωση σχετικά με την έγκριση των έργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ πραγματοποίησε την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 Ενημερωτική Εκδήλωση σχετικά με την έγκριση των έργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση συνολικά εξήντα εννέα (69) έργα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Συνεργαζόμενο Φορέα τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ και ύψος χρηματοδότησης 14.770.552€.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η αναλυτική ενημέρωση από τα αρμόδια Γραφεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ σχετικά με την Έναρξη και Παρακολούθηση των έργων, αλλά και τη Μεταφορά Τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του webinar που πραγματοποιήθηκε περιλάμβανε τα εξής:

  1. Εισαγωγή από τον κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, Αν. Καθηγητής, Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
  2. Ενημέρωση για Στατιστικά Στοιχεία Υποβολής και Έγκρισης Προτάσεων – Γραφείο Υποβολής Προτάσεων.
  3. Ενημέρωση για την Απόφαση Ένταξης και αναλυτικές οδηγίες για την Έναρξη των Έργων – Γραφείο Έναρξης Έργων.
  4. Ενημέρωση για τη συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IP) και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων – Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας.
  5. Ενημέρωση για την Παρακολούθηση των Έργων – Γραφείο ΠΕ ΕΠΑΝ & άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  6. Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

 

Πίσω στην λίστα