Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024

Πρότυπο Εισηγητικού Εγγράφου για Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού

Για την έγκριση συμβάσεων απασχόλησης έκτακτου προσωπικού, σε έργα ή εργασίες που δεν απαιτούν ανοιχτή διαδικασία δημοσιότητας, η/ο Επιστημονική/ός Υπεύθυνη/ος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εισηγητικό έγγραφο, αναγράφοντας τους λόγους επιλογής (τα τυπικά, ουσιαστικά προσόντα) που καθιστούν αναγκαία την απασχόληση του συγκεκριμένου προσώπου στο έργο της/του.

Για το σκοπό αυτό παραθέτουμε ένα πρότυπο εισηγητικού εγγράφου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα/οδηγός, για την υποβολή των αιτημάτων απασχόλησης με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

«Παρακαλώ να εγκρίνετε την απασχόληση της /του………………………………,
με ιδιότητα……………,
και με αντικείμενο απασχόλησης: ……(αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου απασχόλησης)
στο έργο με κωδικό…….. του οποίου είμαι Επιστημονική/ος Υπεύθυνη/ος.
Η απασχόληση της /του ….κρίνεται ως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου μου καθώς διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
Ιδιότητα – Ειδικότητα:
Σχετικοί τίτλοι σπουδών:
Σχετική εμπειρία:
Άλλα προσθετά αντικειμενικά προσόντα (αν υπάρχουν):

Η εργασία που θα της/του αναθέσω είναι:
Ερευνητική/Εργαστηριακή/Επιστημονική/Κλινική 
(επιλέγετε 1 από τα παραπάνω)».

Πίσω στην λίστα