Ως τεχνοβλαστός του ΑΠΘ ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που παρήχθησαν στις εγκαταστάσεις και υποδομές του πανεπιστημιακού ιδρύματος από μέλη του διδακτικού και πάσης φύσεως επιστημονικού προσωπικού του ΑΠΘ και του ΕΛΚΕ ή τρίτους ή εν γένει ερευνητές.

spin off

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας παρέχει συμβουλευτική επιχειρηματικής ωρίμανσης για την κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ μετά την έγκριση του παρακολουθεί την λειτουργία της εταιρίας-τεχνοβλαστού βάση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας που έχει υπογραφεί με τον ΕΛΚΕ. 

Στο ΑΠΘ μέχρι στιγμής έχουν ιδρυθεί 13 τεχνοβλαστοί, αλλά και ένας σημαντικός αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας γεννήθηκε στους κόλπους του από ερευνητές ακολουθώντας πορεία ανεξάρτητη από το πανεπιστήμιο, όπως για παράδειγμα οι FieldScale, Net2Grid, Loceye, Κinvent, Rhoé Urban Technologies, LearnWorlds κ.ά.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ποια είναι η διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού (spin-off) στο ΑΠΘ;

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρίας-τεχνοβλαστού ξεκινάει με την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές προς το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.    Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενοι συνιδρυτές σε συνεννόηση με το ΓΜΤ
2.    Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω της εταιρίας-τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων έρευνας ως ερευνητές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται
3.    Αναφορά στον κλάδο ή στους κλάδους αγοράς επί των οποίων προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η εταιρία-τεχνοβλαστός
4.    Τυποποιημένο έντυπο επιχειρηματικού σχεδίου του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας 
5.    Δήλωση των μελών ΔΕΠ σχετικά με την άσκηση ή όχι χρεών διοίκησης στην εταιρία-τεχνοβλαστό
6.    Άλλες δηλώσεις που ενδέχεται να ζητηθούν  για θέματα δικαιωμάτων των ιδρυτών επί της μεταφερόμενης τεχνογνωσίας

Εν συνεχεία, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1.    Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης της πληρότητας και της βιωσιμότητας του επιχειρησιακού σχεδιασμού από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΑΠΘ
2.    Σύνταξη σχεδίου σύμβασης εταιρίας-τεχνοβλαστού σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και επαρκής ρύθμιση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των εμπλεκόμενων μερών / ερευνητών σε σχέση με την τεχνογνωσία που μεταφέρεται
3.    Διατύπωση εισήγησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και διαβίβασή της προς το Πρυτανικό Συμβούλιο
4.    Έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο της ίδρυσης εταιρίας-τεχνοβλαστού, της ενδεχόμενης συμμετοχής του ΑΠΘ ως εταίρου, της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ερευνητών ως εταίρων, καθώς και της ενδεχόμενης συμμετοχής τους στη διοίκησή του σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία 
5.    Σύναψη σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας (Σύμβαση τεχνοβλαστού) μεταξύ ΕΛΚΕ ΑΠΘ και όλων των εμπλεκόμενων μερών
6.    Ίδρυση Τεχνοβλαστού

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας παρέχει συμβουλευτική επιχειρηματικής ωρίμανσης για την κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ μετά την έγκριση του παρακολουθεί την λειτουργία της εταιρίας-τεχνοβλαστού βάση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας που έχει υπογραφεί με τον ΕΛΚΕ. Επίσης, το ΓΜΤ μεριμνεί για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών (royalties) ή των μερισμάτων στον ΕΛΚΕ και υποβάλει εισηγήσεις στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης σε περίπτωση που διαπιστώνει μη σύννομη λειτουργία ή παραβίαση των συμβατικών όρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 80 – 83  Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ή να επικοινωνήστε με τα στελέχη του Γραφείου.