Το γραφείο  ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ & ΨΣ διαχειρίζεται έργα 

1. Χρηματοδοτούμενα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Συνολικός προϋπολογισμός έργων: 19.241.184,39€

Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚΑριθμός εγκεκριμένων έργωνΠροϋπολογισμός Εγκεκριμένων Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών174.139.904,21 €
2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών172.693.621,00 €
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/Τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας459.389.609,18 € 
2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών142.278.923 €

1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

1100.000 €
Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: «Αιέν Αριστέυειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»199.900 €
3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»4360.319 €
4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»3178.908 €
   

2. Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ - Tομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

2.1. Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ).

Συνολικός προϋπολογισμός έργων: 27.659.989,60€

Πλαίσιο ΧρηματοδότησηςΠροϋπολογισμός Εγκεκριμένων Έργων
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης895.042,62 €
Πρακτική Άσκηση9.413.226,02 €
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 1.976.580 €
Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (2 φάσεις) 8.375.115 €

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας

297.700 €
ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας)406.300 €
Γραφείο Διασύνδεσης 327.000 €
Δράσεις Υποστήριξης ΑΕΙ1.060.400 €
Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών ΑΠΘ841.875,39 €
Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση)194.468,49 €
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για εισαγωγή αγγλικής στο νηπιαγωγείο.280.000 €

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
688.585,80 €
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΘ ΛΟΓΩ COVID191.001.420,89 €
  

3. Ενισχυόμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

 

Επιδοτούμενο από ΠΔΕΑριθμός εγκεκριμένων έργωνΠροϋπολογισμός Εγκεκριμένων Έργων
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών και ερευνητικών δράσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης41455.416,39 €
   

 

Διαδικασία Έναρξης Έργων με Απόφαση Χρηματοδότησης

Αρμόδιο γραφείο Έναρξης έργων.

Βήμα 1: Έκδοση διοικητικής πράξης έγκρισης του έργου: Ο Φορέας Χρηματοδότησης ενημερώνει με επιστολή τον Ανάδοχο ή τον Συντονιστή (επικεφαλής εταίρος) του έργου για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο κάθε εταίρος για την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης (ή της τροποποίησης αυτής). Η/Ο ΕΥ, είτε απευθείας είτε διαμέσου του συντονιστή, αποστέλλει στον Φορέα Χρηματοδότησης ή υποβάλλει στην σχετική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατόπιν πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου.

Βήμα 2: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@rc.auth.gr το τυποποιημένο έντυπο του αιτήματος αποδοχής διαχείρισης έργου (έντυπο Δ1) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα :

Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Προκήρυξης της Δράσης
ή Απόφαση ένταξης πράξης στο πλαίσιο της Προκήρυξης της Δράσης
Τεχνικό Παράρτημα, όπου περιγράφονται αναλυτικά το εγκεκριμένο Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο αυτού. Η εκτύπωση του Τεχνικού Παραρτήματος Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται από την πλατφόρμα που υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης (πρόταση) κατά την πρόσκληση
ή Τεχνικό Δελτίο Πράξης και εγκεκριμένη Αυτεπιστασία (Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου) 
 

Βήμα 3: Το τμήμα έναρξης έργων παραλαμβάνει ελέγχει και πρωτοκολλεί έγγραφα στο έργο με μοναδικό κωδικό, που είχε λάβει κατά την υποβολή της πρότασης. Εισάγει τα δεδομένα του εντύπου Δ1 (τίτλος, ΕΥ, φύση έργου κ.λπ) και αποδελτιώνει τα στοιχεία του συμβολαίου (χρονική διάρκεια υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, μέγιστο ποσό επιχορήγησης, κράτηση Επιτροπής, στοιχεία για την ιδία συμμετοχή, συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουν στη σύμπραξη κ.λπ.) και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τεχνικό παράρτημα του έργου ή στο σχέδιο Αυτεπιστασίας (χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, πακέτα εργασίας, κ.λ.π.).  Η φορολογική διάκριση του έργου ορίζεται Επιχορήγησης/Χρηματοδότησης. Το έργο τίθεται σε κατάσταση "Αναμονή" και μπορεί να κατατεθεί προϋπολογισμός (συνολικός και ετήσιος). Το γραφείο έναρξης έργων ενημερώνει σχετικά τον ΕΥ. Το αίτημα για την Αποδοχή διαχείρισης του έργου παραμένει σε εκκρεμότητα έως την υποβολή και έλεγχο του προϋπολογισμού του έργου.

Βήμα 4: Η/Ο ΕΥ υποβάλλει αρχικό συνολικό προϋπολογισμό, όπου οι κατηγορίες δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού σε συμφωνία με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στο συμβόλαιο/απόφαση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές η/ο ΕΥ υποβάλλει παράλληλα "Αίτημα μείωσης παρακράτησης".  Τα στοιχεία του προϋπολογισμού ελέγχονται από το αρμόδιο γραφείο του ΕΛΚΕ. Η/Ο ΕΥ ενημερώνεται από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για διορθώσεις στο αίτημά του. Ο προϋπολογισμός καθίσταται σε κατάσταση "ελεγμένος" και το αίτημα για έγκριση του προϋπολογισμού μαζί με το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου εισάγονται στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης για τελική έγκριση.

Βήμα 5: Όταν ο συνολικός προϋπολογισμός καταστεί ελεγμένος η/ο ΕΥ μπορεί να υποβάλλει και τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου μέσω webresCom για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης.

Βήμα 6:Τα αιτήματα εξετάζονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και εκδίδονται, υπογράφονται και Αναρτώνται στη Διαύγεια όλες οι αναγκαίες για την έναρξη ενός έργου διοικητικές Αποφάσεις

Προμήθειες δαπανών

Η/Ο ΕΥ για να καθορίσει το είδος της διαδικασίας ανάθεσης, υπολογίζει το ύψος της αντίστοιχης κατηγορίας δαπάνης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για τα έργα στα οποία το ΑΠΘ συμμετέχει με περισσότερα του ενός Εργαστήρια και κάθε έργο αποτελεί Υποέργο μιας Πράξης με μοναδικό κωδικό MIS, τότε για τον καθορισμό της διαδικασίας λαμβάνεται υπόψη το ύψος της λογιστικής κατηγορίας δαπάνης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού όλων των επιμέρους υποέργων.

Μετακινήσεις 

Οι μετακινήσεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των έργων αυτών διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4336/2015.  Δείτε τον συνοπτικό οδηγό εδώ.

Σημαντική σημείωση: Προϋποθέσεις

  1. Απαιτείται προέγκριση της μετακίνησης, για την οποία υποβάλλεται από τον ΕΥ "Αίτημα Μετακίνησης" μέσω webresCom τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με την προγραμματισμένη μετακίνηση.
  2. Οι μέρες μετακίνησης του πλαισίου δεν υπερβαίνουν τις 60/έτος και ανά μετακινούμενο.
  3. O μετακινούμενος δε βρίσκεται σε άδεια από την υπηρεσία του.

Επισημαίνεται ότι, πέραν των νομοθετικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν ειδικοί συμβατικοί όροι και διατάξεις που θέτει ο εκάστοτε Φορέας Χρηματοδότησης. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα

Παρακολούθησης έργων 

Γραφείο

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ & ΨΣ

Τηλέφωνα
Στέφανος Γιωτάκης, Υπεύθυνος Μονάδας94002
Φώτης Αναστασιάδης94008
Γεώργιος Κίκας94073
Δημήτριος Σπανούδης96732