Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία αποτέλεσαν 

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτέλεσε το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιήθηκαν μέσα από 20 Επιχειρησιακά Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά:

 • Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα
 • Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή. Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας της Ένωσης. 

ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020

Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 8,3 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (6,86 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής).

Το ΑΠΘ αποτέλεσε δικαιούχο πράξεων (συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση ύψους 61.642.480 ευρώ), που εκτελούνται για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ που υλοποιεί τις Δράσεις είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων.

1. Διαχειριστική αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ υλοποιεί τη δράση

 • Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (αριθμός υποέργων 14, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 11.232.890 € 

2. Διαχειριστική αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) υλοποιεί τη δράση

 • Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (αριθμός υποέργων 202, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 42.332.431 €) 

3. Διαχειριστική αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) υλοποιεί τις δράσεις:

 • Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS (αριθμός υποέργων 8, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 1.978.424 €)
 • Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες  (αριθμός υποέργων 9, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 1.831.573 €) 
 • Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά Υλικά - Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό  (αριθμός υποέργων 22, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 3.667.992 €)   

Λίστα έργων ΕΠΑνΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)2014-2020

Η συμβολή του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το ΑΠΘ αποτέλεσε δικαιούχο πράξεων (συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση ύψους 41.746.338 €), που εκτελούνται για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ που υλοποιεί τις Δράσεις

 • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 12.407.266 €
 • Πρακτική Άσκηση εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 11.177.574 €
 • Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (2 φάσεις) εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 8.666.999 €
 • Ένταξη και Εκπαίδευση Παιδιών ΡΟΜΑ εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 1.779.422
 • Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΑΠΘ εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 1.252.355 €
 • Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογής ΕΠ εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 1.135.400 €
 • Υποστήριξη της Επαναλειτουργίας των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 1.607.961 
 • Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 841.086
 • Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 512.650 €
 • Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 406.300 €
 • Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 327.000 €
 • Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας των Ιατρικών Σχολών εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 198.000 €
 • Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 194.468,49 €
 • Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 280.000 €
 • Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης ΑΕΙ εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 130.000 €

 

Λίστα έργων ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020

Στόχος του ΕΠΑΛΘ είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το ΑΠΘ αποτέλεσε δικαιούχο πράξεων (συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση ύψους 1.473.307 €), που εκτελούνται για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ υλοποίησε και υλοποιεί τις Δράσεις

 • Καινοτομία στην Αλιεία (αριθμός έργων 4, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 651.207 €)
 • Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη (αριθμός έργων 4, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 347.442 €)
 • Καινοτομία που Συνδέεται με τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (αριθμός υποέργων 2 εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 331.700 €)
 • Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια (αριθμός έργων 1, εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού 142.958 €)

 

Λίστα έργων ΕΠΑΛΘ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Λοιπά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος χαράσσεται στρατηγική για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το ΑΠΘ αποτέλεσε δικαιούχο πράξεων (συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση ύψους 182.959 €) που εκτελούνται για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΕΥΔ Ηπείρου.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. 

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το ΑΠΘ αποτέλεσε δικαιούχο πράξεων (συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση ύψους 182.959 €) που εκτελούνται για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΕΥΔ Ηπείρου.

Λίστα έργων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, το ΑΠΘ αποτέλεσε δικαιούχο πράξεων (συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση ύψους 4.222.894 €), που εκτελούνται για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» υλοποίησε και υλοποιεί τα διασυνορικακά και διακρατικά προγράμματα 

Λίστα έργων

Πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, το ΑΠΘ αποτέλεσε δικαιούχο πράξεων (συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση ύψους 4.976.034 €), που εκτελούνται για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» υλοποίησε και υλοποιεί τα διασυνορικακά και διακρατικά προγράμματα 

Λίστα έργων