Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022

Καταργήθηκε ο θεσμός των ακαδημαϊκών υποτρόφων

Καταργήθηκε ο θεσμός των ακαδημαϊκών υποτρόφων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4957/2022 που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 21.7.2022, ο θεσμός των ακαδημαϊκών υποτρόφων έχει καταργηθεί.


Με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 466 παρ.2) προβλέπεται ότι όσες/οι ακαδημαϊκες/οι υπότροφοι είχαν επιλεγεί με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (άρθρο 29 παρ.7 του ν.4009/2011) καθώς και όσες/οι επιλεγούν στο πλαίσιο προκηρύξεων που είχαν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου (21.7.2022) ή προκηρύξεων που αναμένονταν να εκδοθούν (υπήρχε σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος πριν την 21.7.2022) ή στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 (π.χ. ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ) απασχολούνται σύμφωνα με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.


Ως εκ τούτου οι συμβάσεις των ακαδημαϊκών υποτρόφων δύνανται να παρατείνονται έως την συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 29 του ν.4009/2011, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εφόσον υπήρχε σχετικός όρος στην προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία έχουν επιλεγεί.


Με τον ν.4957/2022 προβλέπεται πλέον ο θεσμός των εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173) για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός ή περισσότερων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Οι εντεταλμένες/οι διδάσκουσες/οντες δύνανται να διεξάγουν κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο, σύμφωνα με το διδακτικό έργο που τους έχει ανατεθεί.

Πίσω στην λίστα