97999«Εισαγωγή στην αγορά της ταυτόχρονης αναβάθμισης του βιοαερίου και της παραγωγής ηλεκτρικού οξέος: Upscaling and Market Introduction of Simultaneous Biogas Upgrading and Bio-Succinic Acid Production” (NEOSUCCESS)» (Πρόσκληση 13481/2022 -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εισαγωγή στην αγορά της ταυτόχρονης αναβάθμισης του βιοαερίου και της παραγωγής ηλεκτρικού οξέος: Upscaling and Market Introduction of Simultaneous Biogas Upgrading and Bio-Succinic Acid Production” (NEOSUCCESS)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θωμά Κωτσόπουλο, καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.160,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/11/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 13481/12-01-2023

Προθεσμία Υποβολής: 23/01/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02 Φεβ. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εισαγωγή στην αγορά της ταυτόχρονης αναβάθμισης του βιοαερίου και της παραγωγής ηλεκτρικού οξέος: Upscaling and Market Introduction of Simultaneous Biogas Upgrading and Bio-Succinic Acid Production” (NEOSUCCESS)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θωμά Κωτσόπουλο, καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.160,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/11/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.