74496 «ΕΔΒΜ191 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Πρόσκληση 195335/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06-06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191)  Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 954/20-07-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων και την υπ’ αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά.
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 195335/25-07-2022

Προθεσμία Υποβολής: 09/08/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04 Ιαν. 2023

Αρχεία:

1. Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 195335/2022)

2. Διόρθωση στοιχείων επιστημονικού πεδίου Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού

3. Ματαίωση Επιστημονικού Πεδίου

4. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 20.09.2022

5. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 22.09.2022

6. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 29.09.2022

7. Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 33-1 / 29.09.2022

8. Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 36-3 / 07.10.2022

9.Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 07.10.2022

10. Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 1-2 / 07.10.2022

11. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 33-4 / 13.10.2022

12. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 14-3 / 14.10.2022

13. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 20-5 / 14.10.2022

14. Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 14-2 / 17.10.2022

15. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 15-2 / 17.10.2022

16. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 18.10.2022

17. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 13-2 / 19.10.2022

18. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 19.10.2022

19.Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 4-3 / 20.10.2022

20. Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 4-5 / 20.10.2022

21. Άγονη θέση κατόπιν παραιτήσεων / Πεδίο 25-3 / 20.10.2022

22. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 27.10.2022

23. Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραιτήσεων/ Πεδίο 5-3 / 27.10.2022

24. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 17-1 / 01.11.2022

25. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 01.11.2022

26. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 25-6 / 07.11.2022

27. Οριστικά Αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 10-1 / 11.11.2022

28. Άγονη θέση κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 31-2 / 18.11.2022

29. Άγονη θέση κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 10-1 / 22.11.2022

30. Οριστικά αποτελέσματα κατόπιν ένστασης/Πεδίο 12-1/01.12.2022

31. Οριστικά αποτελέσματα κατόπιν ένστασης/Πεδίο 20-1/05.12.2022

32. Οριστικά αποτελέσματα κατόπιν ένστασης / Πεδίο 34-5/ 07.12.2022

33. Άγονη θέση κατόπιν παραιτήσεων/ Πεδίο 25-7 / 15.12.2022

34. Αποτελέσματα Αξιολόγησης / Πεδίο 30-6 / 21.12.2023

35. Επιλογή Υποψηφίου κατόπιν παραίτησης / Πεδίο 32-2 / 04.01.2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06-06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191)  Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 954/20-07-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων και την υπ’ αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά.