74084 «Δράσεις του RIS Hub Ελλάδος για το 2022» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 245688/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις του RIS Hub Ελλάδος για το 2022», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του European Institute of Innovation & Technology - Regional Innovation Scheme (RIS) HUBs, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πολίτη, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 245688/29-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29 Σεπ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις του RIS Hub Ελλάδος για το 2022», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του European Institute of Innovation & Technology - Regional Innovation Scheme (RIS) HUBs, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πολίτη, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.