73811 «Επιτάχυνση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικής Αριστείας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 261249/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιτάχυνση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικής Αριστείας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα», που χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος EU Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, Kαθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.200 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/06/2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 261249/06-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιτάχυνση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικής Αριστείας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα», που χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος EU Horizon 2021-2027, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, Kαθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.200 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/06/2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.