73007 «33-Υποστήριξη Δράσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» (Πρόσκληση 245677/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «33-Υποστήριξη Δράσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» με κωδικό 73007, που χρηματοδοτείται από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ δυνάμει της 85588/Β9/Φ11/355/14-7-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Δήμητρα Βαγιωνά, Kαθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 102/23-9-2022 της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης προκηρύσσει τέσσερις (4) ανταποδοτικές υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και μία (1) ανταποδοτική υποτροφία υποψήφιου/ας διδάκτορα για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο πρόγραμμα β’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και συγκεκριμένα στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης. Η διάρκεια των υποτροφιών συμπίπτει κατ’ ελάχιστον με ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 245677/29-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07 Νοε. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «33-Υποστήριξη Δράσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» με κωδικό 73007, που χρηματοδοτείται από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ δυνάμει της 85588/Β9/Φ11/355/14-7-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Δήμητρα Βαγιωνά, Kαθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 102/23-9-2022 της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης προκηρύσσει τέσσερις (4) ανταποδοτικές υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και μία (1) ανταποδοτική υποτροφία υποψήφιου/ας διδάκτορα για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο πρόγραμμα β’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και συγκεκριμένα στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης. Η διάρκεια των υποτροφιών συμπίπτει κατ’ ελάχιστον με ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.