71937 «Καινοτομία στην αλιεία με τη χρήση ευφυών μοριακών προσεγγίσεων» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 241571/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτομία στην αλιεία με τη χρήση ευφυών μοριακών προσεγγίσεων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από Εθνικούς Πόρους, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Δήμητρα Μπόμπορη, καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.762,61 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 241571/23-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 03/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτομία στην αλιεία με τη χρήση ευφυών μοριακών προσεγγίσεων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από Εθνικούς Πόρους, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Δήμητρα Μπόμπορη, καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.762,61 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.