71908 «Οινοποίηση σε δεξαμενές από σκυρόδεμα, με γνώμονα την εγχώρια προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού προφίλ του τελικού προϊόντος» (Πρόσκληση 243416/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οινοποίηση σε δεξαμενές από σκυρόδεμα, με γνώμονα την εγχώρια προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού προφίλ του τελικού προϊόντος», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ελευθέριο Αναστασίου, Αν. καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών AΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 7/10/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 243416/27-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 07/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οινοποίηση σε δεξαμενές από σκυρόδεμα, με γνώμονα την εγχώρια προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού προφίλ του τελικού προϊόντος», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ελευθέριο Αναστασίου, Αν. καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών AΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 7/10/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).