71404 «Επανακαθορισμός του κύκλου ΣΒΑΚ υπό συνθήκες πανδημίας - RESCUE» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 241607/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επανακαθορισμός του κύκλου ΣΒΑΚ υπό συνθήκες πανδημίας - RESCUE», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ COVID-19, στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Αριθμός Έργου: 5122), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πολίτη επίκουρο καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 8/6/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.373,48€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
*Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 241607/23-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 03/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επανακαθορισμός του κύκλου ΣΒΑΚ υπό συνθήκες πανδημίας - RESCUE», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ COVID-19, στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Αριθμός Έργου: 5122), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πολίτη επίκουρο καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 8/6/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.373,48€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
*Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.