Διαγωνισμοί

Ενημερωθείτε για όλους τους πρόσφατους διαγωνισμούς που διεξάγει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών του προγραμμάτων.

29 Σεπ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72791 (245280/29-09-2022): Προμήθεια αναλωσίμων : Τμήμα Α: Αναλώσιμα για αναλύσεις αυγών (7.500 €) Τμήμα Β: Αναλώσιμα για αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του (6.300 €) Τμήμα Γ: Αναλώσιμα κυτταρικής και μοριακής βιολογίας (18.700 €) (32.500€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 173312

Περισσότερα

23 Σεπ. 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

74502 (241146/23-09-2022), Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση και διαχείριση των ενεργών φακέλων προσωπικού Α.Π.Θ. (124.000€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ :172916

Περισσότερα

16 Σεπ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

71805 (236853/16-09-2022), Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στους τομείς επιλογής, επικοινωνίας, σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (86.800€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 172435

Περισσότερα

02 Σεπ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

94352 (224137/02-09-2022) : Προμήθεια αντιδραστηρίων : Τμήμα Α: Αντιδραστήρια για την παρακολούθηση του ιικού φορτίου των ασθενών με HIV λοίμωξη (39.000 €), Τμήμα Β: Αντιδραστήρια για τον έλεγχο αντοχής στα αντιρετροικά φάρμακα ασθενών με HIV λοίμωξη (27.000,00 €), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 171545

Περισσότερα

03 Αυγ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων

72895 (200492/28-07-2022), Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάπτυξης αποθετηρίου του εν Βενετία αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών καθώς και η ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος που το Ινστιτούτο κατέχει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης (Προϋπολογισμός : 4.471.000,80€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 169712)

Περισσότερα

02 Αυγ. 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

72287 (205412/02-08-2022) Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων : Τμήμα 1: Αναλώσιμα αναλύσεων γονιδιωματικής (15.000€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα 2. Αναλώσιμα βιομοριακών αναλύσεων (10.000€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα 3. Αναλώσιμα αναλύσεων παθοφυσιολογίας (15.000€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα 4. Αναλώσιμα αναλύσεων κυτταροκαλλιέργειας (10.000€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα 5: Αναλώσιμα ανοσοϊστοχημείας-Αντισώματα (13.500€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 169857

Περισσότερα

19 Ιουλ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

96092 (190873/18-07-2022) Παροχή υπηρεσιών : Υποστήριξη στις συμβάσεις παιδιατρικών κλινικών μελέτων, τις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς τα ΕΣ/ΔΣ Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων,στις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ), σε κανονιστικά/ ρυθμιστικά Θέματα και επικοινωνία με τις ανάλογες αρχές στην διαχείρηση εξωτερικών συνεργατών και την διαχείρηση συνεργαζόμενων κέντρων (20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 168991

Περισσότερα

14 Ιουλ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72511 (188905/14-07-2022) Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικού διδακτικού εξοπλισμού απεικόνισης και προβολών Αμφιθεάτρου Α Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 168576

Περισσότερα

12 Ιουλ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

72154 (179117/2022), Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού : Τμήμα Α. Σύστημα Real Time PCR 96 θέσεων (35.000), Τμήμα Β. Αναλυτής υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένο Η/Υ και οθόνη αφής, που να βασίζεται στις αρχές της κυτταρομετρίας ροής (142.600), Συνολικός Προϋπολογισμός (177.600€)

Περισσότερα

11 Ιουλ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

95741 (186114/2022) - Εργαστηριακά Αναλώσιμα: Τμήμα Α: Σύστημα αναλωσίμων NGS υψηλής απόδοσης (17.000,00€) Τμήμα Β: Αναλώσιμα για τον Μοριακό χαρακτηρισμό, ταυτοποίηση και αλληλούχηση γονιδιωμάτων (7.000,00€) Τμήμα Γ: Εργαστηριακά υλικά για PCR, φυγοκέντρηση και κυτταροκαλλιέργεια (6.000,00€) (30.000,00€)

Περισσότερα

08 Ιουλ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

95781 (179161/2022) - Αναλώσιμα εργαστηρίου – υλικά για απομόνωση γενετικού υλικού και μοριακές τεχνικές (15.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Περισσότερα

07 Ιουλ. 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

72154 (165123/2022) : Προμήθεια αναλωσίμων :ΤΜΗΜΑ A. Αντιδραστήρια και αναλώσιμα για εκχύλιση γενετικού υλικού (112.000,00€), ΤΜΗΜΑ B. Αντιδραστήρια και αναλώσιμα για μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2 με real-time PCR (171.000,00€), ΤΜΗΜΑ Γ. Αντιδραστήρια και αναλώσιμα για μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2 με real-time PCR (11.520,00€)

Περισσότερα