Διαγωνισμοί

Ενημερωθείτε για όλους τους πρόσφατους διαγωνισμούς που διεξάγει ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών του προγραμμάτων.

08 Ιουν. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

73031(147656/2023) Προμήθεια συστήματος αλληλούχισης βασιζόμενο στην ηλεκτροφόρηση σε τριχοειδή (Capillary electrophoresis), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 195615

Περισσότερα

01 Ιουν. 2023

Επαναπροκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

98890 (142875/2023) Προμήθεια προσομοιωτή πρόωρου νεογνού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών της Α΄Νεογνολογικής Κλινικής & Νοσηλείας Νεογνών, του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου (50.000€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 188558-2

Περισσότερα

01 Ιουν. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

99830 (144268/2023) Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Τμήμα Α: Πρότυπα διαλύματα, στήλες και λοιπά αναλώσιμα κατάλληλα για σύστημα υγρής χρωματογραφίας συζευγμένο με φασματόμετρο μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ (5000€) Τμήμα Β: Αναλώσιμα για την προκατεργασία και εκχύλιση δειγμάτων στραγγισμάτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου (5482€) Τμήμα Γ: Αναλώσιμα για την επεξεργασία και τη φωτοκατάλυση δειγμάτων στραγγισμάτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου (10.000€) Τμήμα Δ: Φιάλες Αερίων για τις ανάγκες αναλύσεων βαρέων μετάλλων σε στραγγίσματα υψηλού ρυπαντικού φορτίου και μικροοργανισμοί μέτρησης τοξικότητας (4000€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 195465

Περισσότερα

29 Μάιος. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74570 (139445/2023), Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση υποστηρικτικών μελετών για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό ΑΠΘ» (58.000€). Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 195144

Περισσότερα

26 Μάιος. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων

76057 (130451/2023), Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης Μητρώου Καταγραφής Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Καινοτομίας (41.000€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 191239

Περισσότερα

22 Μάιος. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74186 (135097/2023) Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση συστημάτων χαρακτηρισμού βιο-αισθητήρων: Τμήμα Α : Εξοπλισμός για την διεξαγωγή μετρήσεων για τον χαρακτηρισμό αισθητήρων (80.788,00€ πλέον ΦΠΑ), Τμήμα Β: Εξοπλισμός για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας χαρακτηρισμού (probe stations) (26.570,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 194214

Περισσότερα

16 Μάιος. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

99858 (131335/2023) Προμήθεια αναλώσιμων Τμήμα 1 : Αναλώσιμα εργαστηριακού εξοπλισμού και χημικά αντιδραστήρια (1.997,00€ πλέον ΦΠΑ) Τμήμα 2 : Αναλώσιμα κυτταροκαλλιεργειών (2.097,00€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 193759

Περισσότερα

02 Μάιος. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

71586 (110006/2023), Ψηφιακή Αναπαράσταση, Ανάδειξη και Προβολή του Προϊστορικού Λιμναίου Οικισμού του Δισπηλιού (287.492,60€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 176474

Περισσότερα

27 Απρ. 2023

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74279 (102134/2023), Προμήθεια συστήματος ανάλυσης τροφίμων (39.700€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 191460

Περισσότερα

19 Απρ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων

74552 (104863/2023), Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας Α.Π.Θ. (155.000€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ :188818

Περισσότερα

11 Απρ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

96700 (103219/2023) Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων: Τμήμα Α: Αντιδραστήρια, διαλύματα βαθμονόμησης, στήλες και λοιπά αναλώσιμα κατάλληλα για σύστημα υγρής χρωματογραφίας συζευγμένο με φασμοτόμετρο μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ (5000€) Τμήμα Β: Διαλύτες και εργαστηριακά αναλώσιμα για την προκατεργασία υγρών αποβλήτων από ΕΕΛ (8750€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 190170

Περισσότερα

05 Απρ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

73273_74184 (80464/2023) Προμήθεια ενός (1) παλμογράφου πραγματικού χρόνου (250.000€ πλέον ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 189803

Περισσότερα