Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Οδηγίες για Πρόσκληση: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»/«Trust your Stars»

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»- «Trust your Stars», από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
Παρακάτω παραθέτουμε:

1. Τα Βασικά σημεία της Πρόσκλησης 
2. Τη διαδικασία για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους του Φορέα μας και τα επισυναπτόμενα πρότυπα ανάλογα με τη Δράση στην οποία θέλετε να συμμετέχετε

1. Βασικά στοιχεία Πρόσκλησης

 • Το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις:

Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές»: αποσκοπεί στην προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Ιδίως στοχεύει στην ενίσχυση της δραστηριότητας επιστημόνων που βρίσκονται στις αρχικές φάσεις της ερευνητικής τους πορείας.

Για τη Δράση αυτή θα πρέπει να οριστεί ένας μεταδιδάκτορας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.

Στην ομάδα έργου δύναται να συμμετέχει και ένα Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη, προερχόμενο από συναφές, με το φυσικό αντικείμενο ερευνητικού έργου,Τμήμα του ΑΕΙ. 

Κάθε μέλος της ομάδας έργου συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, εξαιρουμένου του Επόπτη Μέλους ΔΕΠ που δύναται να συμμετέχει και στη  Δράση ΙΙ.

 

Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.»: Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με έμφαση στην συνεργασία μεταξύ ερευνητών διαφορετικών πανεπιστημίων. Οι συμπράξεις θα αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον δύο (2) διαφορετικά Α.Ε.Ι. 

Η κάθε Ομάδα Ερευνητών θα περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και τουλάχιστον έναν Υποψήφιο Διδάκτορα. Κάθε μέλος της ομάδας έργου δύναται να συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, εξαιρούμενου του Επόπτη Μέλους ΔΕΠ που δύναται να συμμετέχει και στη Δράση Ι. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη δύναται να έχει μια συμμετοχή ανά δράση.

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 80.640.000,00 ευρώ
 • Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων-έργων, επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβών προσωπικού, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, δαπάνες για αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδιών, δαπάνες διάχυσης, καθώς και έμμεσες δαπάνες. 
 • Το ύψος της μικτής μηνιαίας αμοιβής για το έκτακτο προσωπικό των ΕΛΚΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, βάσει των μηνιαίων συνολικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης (global timesheets).
 • Μεταδιδακτορικός ερευνητής ο οποίος μπορεί να είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος στη Δράση Ι, θεωρείται όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. 
 • Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου στην ιστοσελίδα https://trustyourstars.minedu.gov.gr είναι η 10η/06/2024 και ώρα 16:00. 
 • Στα δικαιολογητικά συμμετοχής και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις δύο Δράσεις, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και Ερευνητική Πρόταση, το ενδεικτικό περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται στη σελίδα 44/68 της Πρόσκλησης. Η ερευνητική πρόταση δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 40 σελίδες.  
 • Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που θα υποβληθούν από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο του έργου. 
 • Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31η/12/2025. Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εκτείνεται από τον μήνα υποβολής της πρότασης κατά το μέγιστο έως τότε.

 
2. Δικαιολογητικά Υποβολής εκ μέρους του Α.Ε.Ι.
 
Για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων (proposals@rc.auth.gr) με εσωτερική καταληκτική ημερομηνία τις 27/05/2024. 

Για τη Δράση Ι

 •  Συνοδευτικό Πρότασης-έντυπο ΔΟ, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μεταδιδάκτορα- ΕΥ (σχετικά έγγραφα)
 • Αίτημα υποβολής Πρότασης-Υλοποίησης Έργου, το οποίο συμπληρώνεται από τον ΕΥ και συνυπογράφεται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο του Τμήματος και το Διευθυντή του Τομέα όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα και τον Επόπτη-Μέλος ΔΕΠ (σε περίπτωση που θα συμπεριληφθεί Επόπτης) που θα συμμετέχει στην πρόταση (σχετικά έγγραφα)
 • Αίτημα προς την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ (σχετικά έγγραφα)
 • Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον μεταδιδάκτορα-ΕΥ (σχετικά έγγραφα)

Διευκρινίζεται ότι απαιτούνται συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες στον ΕΛΚΕ μετά την κατάθεση των παραπάνω.

 1.  Το αίτημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών πριν εκδοθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων.

Για τη Δράση ΙΙ

 • Συνοδευτικό Πρότασης-έντυπο ΔΟ, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ΕΥ (σχετικά έγγραφα)
 • Αίτημα προς την Επιτροπή Ερευνών (σχετικά έγγραφα)
 • Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον ΕΥ (σχετικά έγγραφα)
 • Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των φορέων (στα σχετικά έγγραφα θα βρείτε ένα πρότυπο με παρατηρήσεις από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ για συζήτηση με τους εταίρους)

Διευκρινίζεται ότι απαιτούνται συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες στον ΕΛΚΕ μετά την κατάθεση των παραπάνω.

 1. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας ελέγχεται από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ 
 2. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας μαζί με το αίτημα εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών πριν ξεκινήσει ο κύκλος των υπογραφών και πριν εκδοθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων. 

Τέλος, επισυνάπτουμε τα στοιχεία του ΑΠΘ, όπως θα πρέπει να συμπληρωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Επικοινωνία-Πληροφόρηση 
Το συνολικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ: https://rc.auth.gr/funding-list/single-funding/179896322 και επισυνάπτεται και στο παρόν μήνυμα.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ στο email: proposals@rc.auth.gr και στα τηλέφωνα:
2310 994044, 4050, 4064 & 4081.

Πίσω στην λίστα