Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων

99157 (313051/02-12-2022), Προμήθεια εξοπλισμού : Τμήμα Α. Χαμηλής κλίμακας διάταξη Roll to Roll (R2R) επικαλύψεων, Τμήμα Β. Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης με Laser, Τμήμα Γ. Βοηθητικός εξοπλισμός στο Σύστημα Λιθογραφίας Νανο - αποτύπωσης, (272.800€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 178616

Προθεσμία υποβολής: 09/01/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας για βιώσιμες ευέλικτες επιφάνειες που λειτουργούν με νανο-λειτουργίες» με κωδικό 99157 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κο Λογοθετίδη Στέργιο, καθηγητή του τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, με σκοπό την : «Προμήθεια εξοπλισμού : Τμήμα Α. Χαμηλής κλίμακας διάταξη Roll to Roll (R2R) επικαλύψεων (100.000€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα Β. Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης με Laser (115.000€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), Τμήμα Γ. Βοηθητικός εξοπλισμός στο Σύστημα Λιθογραφίας Νανο - αποτύπωσης (5.000€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)»Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 272.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 220.000€, ΦΠΑ : €).

 

 

 

Προϋπολογισμός ανά Τμήμα

ΤΜΗΜΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Τμήμα Α

Χαμηλής κλίμακας διάταξη Roll to Roll (R2R) επικαλύψεων

100.000€

124.000€

Τμήμα Β

Συνεστιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης με Laser

115.000€

142.600€

Τμήμα Γ

Βοηθητικός εξοπλισμός στο Σύστημα Λιθογραφίας Νανο - αποτύπωσης

5.000€

6.200€

 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38000000-5 - Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά).

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε: όλα τα τμήματα.

Πίσω στην λίστα