99437«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA/LIFE16 IPΕ GR 000002» (Πρόσκληση 29838/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα-LIFE PI 4 NATURA/contract number:LIFEIPEGR002», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE 2014-2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τoν κ. Γεώργιο Μαλλίνη, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 24.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/11/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 29838/01-02-2023

Προθεσμία Υποβολής: 13/02/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23 Φεβ. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα-LIFE PI 4 NATURA/contract number:LIFEIPEGR002», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE 2014-2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τoν κ. Γεώργιο Μαλλίνη, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 24.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/11/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.