99401 «Παρακολούθηση και έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές υπό τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 243450/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση και έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές υπό τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στο Μέτρο 6.1.18 -ΧΞΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μαζάρη Αντώνιο, καθηγητή Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 14/4/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 243450/27-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 07/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση και έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές υπό τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στο Μέτρο 6.1.18 -ΧΞΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μαζάρη Αντώνιο, καθηγητή Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 14/4/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.