99157 «Ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας για βιώσιμες ευέλικτες επιφάνειες που λειτουργούν με νανο-λειτουργίες (FF2S)» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 241506/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας για βιώσιμες ευέλικτες επιφάνειες που λειτουργούν με νανο-λειτουργίες (FF2S)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Λογοθετίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/03/2024  (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.


 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 241506/23-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 03/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας για βιώσιμες ευέλικτες επιφάνειες που λειτουργούν με νανο-λειτουργίες (FF2S)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Λογοθετίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/03/2024  (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.