98739 «Βελτιστοποίηση τεχνολειτουργικών χαρακτηριστικών και βιολειτουργικών ιδιοτήτων γαλακτοκομικού προϊόντος με ενσωμάτωση βακτηριακής κυτταρίνης από απόβλητα κατανάλωσης καφέ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 261648/2022_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση τεχνολειτουργικών χαρακτηριστικών και βιολειτουργικών ιδιοτήτων γαλακτοκομικού προϊόντος με ενσωμάτωση βακτηριακής κυτταρίνης από απόβλητα κατανάλωσης καφέ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Αλεξάνδρα-Μαρία Μιχαηλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/03/2023 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφια/υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που οι τελευταίοι καταστούν διδάκτορες κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/10/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 261648/06-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση τεχνολειτουργικών χαρακτηριστικών και βιολειτουργικών ιδιοτήτων γαλακτοκομικού προϊόντος με ενσωμάτωση βακτηριακής κυτταρίνης από απόβλητα κατανάλωσης καφέ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Αλεξάνδρα-Μαρία Μιχαηλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/03/2023 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφια/υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που οι τελευταίοι καταστούν διδάκτορες κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/10/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.