98469 «Ενεργειακώς-Αποδοτικά Μικρής-Κίμακας Πλασμονικά Κυκλώματα Υπερηψηλών Ταχυτήτων για Νευρομορφικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών»,( Πρόσκληση 266280/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ )

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενεργειακώς-Αποδοτικά Μικρής-Κίμακας Πλασμονικά Κυκλώματα Υπερηψηλών Ταχυτήτων για Νευρομορφικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Πλέρο Νικόλαο, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/09/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 266280/12-10-2022

Προθεσμία Υποβολής: 24/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενεργειακώς-Αποδοτικά Μικρής-Κίμακας Πλασμονικά Κυκλώματα Υπερηψηλών Ταχυτήτων για Νευρομορφικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Πλέρο Νικόλαο, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/09/2023 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.