97304«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη», (Πρόσκληση 32196/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ουζούνη Χρήστο, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 2.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 32196/02-02-2023

Προθεσμία Υποβολής: 13/02/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09 Μαρ. 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ουζούνη Χρήστο, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 2.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.