95625 Συμβολή στην προάσπιση της υγείας και της ευζωίας των ορνίθων και της δημόσιας υγείας» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 241558/2022-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμβολή στην προάσπιση της υγείας και της ευζωίας των ορνίθων και της δημόσιας υγείας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Τσιούρη Βασίλειο, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 12/1/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που η υποψήφια/ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Πίσω στην λίστα

Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 241558/23-09-2022

Προθεσμία Υποβολής: 03/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13 Οκτ. 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμβολή στην προάσπιση της υγείας και της ευζωίας των ορνίθων και της δημόσιας υγείας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Τσιούρη Βασίλειο, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 12/1/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που η υποψήφια/ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.